20TD02U Debugging, testing og unntaksbehandling - itnett/FTD02H-N GitHub Wiki

Debugging, Testing og Unntaksbehandling i Programmering

For å lage robuste og feilfrie programmer er det viktig å forstå og bruke debugging, testing og unntaksbehandling effektivt. Disse tre konseptene er avgjørende for å sikre at applikasjoner fungerer som forventet, håndterer feil på en grasiøs måte og opprettholder høy kvalitet gjennom hele utviklingssyklusen.

Debugging

Debugging er prosessen med å identifisere, diagnostisere og fikse feil eller problemer i programvare. Her er noen teknikker og verktøy for effektiv debugging.

 1. Print Statements

  • En enkel, men effektiv teknikk for å spore programflyt og variabelverdier.
  • Eksempel:
   def add(a, b):
     print(f"Adding {a} and {b}")
     return a + b
   
   result = add(2, 3)
   print(f"Result: {result}")
   
 2. Debugger Tools

  • Verktøy som lar deg trinnvis kjøre koden, sette breakpoints, og inspisere variabler.
  • Python: pdb (Python Debugger)
   import pdb
   
   def add(a, b):
     pdb.set_trace()
     return a + b
   
   result = add(2, 3)
   print(f"Result: {result}")
   
  • IDEer: Mange integrerte utviklingsmiljøer (IDEs) som PyCharm, Visual Studio Code, og Eclipse har innebygde debuggere.
 3. Logging

  • Bruk logging for å samle informasjon om programkjøring, spesielt nyttig for produksjonsmiljøer.
  • Eksempel:
   import logging
   
   logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
   
   def add(a, b):
     logging.debug(f"Adding {a} and {b}")
     return a + b
   
   result = add(2, 3)
   logging.info(f"Result: {result}")
   

Testing

Testing er prosessen med å evaluere programvare for å sikre at den fungerer som forventet. Det finnes flere typer testing:

 1. Enhetstesting (Unit Testing)

  • Tester individuelle komponenter eller funksjoner isolert.
  • Verktøy: unittest, pytest
  • Eksempel med unittest:
   import unittest
   
   def add(a, b):
     return a + b
   
   class TestMath(unittest.TestCase):
     def test_add(self):
       self.assertEqual(add(2, 3), 5)
       self.assertEqual(add(-1, 1), 0)
   
   if __name__ == '__main__':
     unittest.main()
   
 2. Integrasjonstesting (Integration Testing)

  • Tester kombinasjonen av flere komponenter for å sikre at de fungerer sammen.
  • Eksempel:
   import unittest
   
   def multiply(a, b):
     return a * b
   
   class TestIntegration(unittest.TestCase):
     def test_add_and_multiply(self):
       self.assertEqual(multiply(add(2, 3), 2), 10)
   
   if __name__ == '__main__':
     unittest.main()
   
 3. Systemtesting (System Testing)

  • Tester det komplette systemet for å verifisere at det oppfyller kravene.
 4. Godkjenningstesting (Acceptance Testing)

  • Verifiserer at systemet oppfyller brukerens krav og forventninger.
 5. Automatisert Testing

  • Bruk av skript og verktøy for å automatisere kjøringen av tester.
  • Eksempel med pytest:
   pip install pytest
   pytest test_script.py
   

Unntaksbehandling (Exception Handling)

Unntaksbehandling er prosessen med å håndtere feil eller eksepsjonelle tilstander som oppstår under programkjøring. Dette sikrer at programmet kan håndtere feil på en kontrollert måte uten å krasje.

 1. Try-Except Blokker

  • Bruk try-except for å fange og håndtere unntak.
  • Eksempel:
   try:
     result = 10 / 0
   except ZeroDivisionError as e:
     print(f"Error: {e}")
   
 2. Else Blokker

  • Kjør kode dersom ingen unntak oppstår.
  • Eksempel:
   try:
     result = 10 / 2
   except ZeroDivisionError as e:
     print(f"Error: {e}")
   else:
     print(f"Result: {result}")
   
 3. Finally Blokker

  • Kjør kode uavhengig av om et unntak oppstår eller ikke.
  • Eksempel:
   try:
     result = 10 / 2
   except ZeroDivisionError as e:
     print(f"Error: {e}")
   else:
     print(f"Result: {result}")
   finally:
     print("This will always execute")
   
 4. Egendefinerte Unntak

  • Lag dine egne unntak for spesifikke feiltilstander.
  • Eksempel:
   class MyCustomError(Exception):
     pass
   
   try:
     raise MyCustomError("Something went wrong!")
   except MyCustomError as e:
     print(f"Custom Error: {e}")
   

Kombinere Debugging, Testing og Unntaksbehandling

Effektiv programvareutvikling kombinerer alle tre aspekter for å sikre kodekvalitet:

 1. Skriv tester for å fange feil tidlig.
 2. Bruk unntaksbehandling for å håndtere uforutsette feil.
 3. Bruk debugging-teknikker for å finne og fikse feil i koden.

Eksempelprosjekt: Kalkulator

Her er et eksempelprosjekt som kombinerer debugging, testing og unntaksbehandling:

kalkulator.py:

import logging

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)

class Calculator:
  def add(self, a, b):
    logging.debug(f"Adding {a} and {b}")
    return a + b

  def subtract(self, a, b):
    logging.debug(f"Subtracting {b} from {a}")
    return a - b

  def multiply(self, a, b):
    logging.debug(f"Multiplying {a} and {b}")
    return a * b

  def divide(self, a, b):
    try:
      logging.debug(f"Dividing {a} by {b}")
      return a / b
    except ZeroDivisionError as e:
      logging.error(f"Error: {e}")
      return "Cannot divide by zero"

if __name__ == "__main__":
  calc = Calculator()
  print(calc.add(1, 2))
  print(calc.subtract(4, 2))
  print(calc.multiply(3, 3))
  print(calc.divide(10, 2))
  print(calc.divide(10, 0))

test_kalkulator.py:

import unittest
from kalkulator import Calculator

class TestCalculator(unittest.TestCase):
  def setUp(self):
    self.calc = Calculator()

  def test_add(self):
    self.assertEqual(self.calc.add(1, 2), 3)
    self.assertEqual(self.calc.add(-1, 1), 0)

  def test_subtract(self):
    self.assertEqual(self.calc.subtract(4, 2), 2)
    self.assertEqual(self.calc.subtract(2, 4), -2)

  def test_multiply(self):
    self.assertEqual(self.calc.multiply(3, 3), 9)
    self.assertEqual(self.calc.multiply(-1, 3), -3)

  def test_divide(self):
    self.assertEqual(self.calc.divide(10, 2), 5)
    self.assertEqual(self.calc.divide(10, 0), "Cannot divide by zero")

if __name__ == '__main__':
  unittest.main()

Oppsummering

Debugging, testing og unntaksbehandling er avgjørende for å utvikle robuste og feilfrie programmer. Ved å kombinere disse praksisene kan du sikre høy kvalitet i koden din og håndtere feil på en kontrollert måte.

Spørsmål for Videre Utforskning

 1. Hvordan kan du bruke mocking i enhetstester for å simulere eksterne avhengigheter?
 2. Hva er forskjellen mellom black-box testing og white-box testing?
 3. Hvordan kan du bruke avanserte debugging-teknikker som memory dumps og profileringsverktøy?
 4. Hvordan håndterer du unntak i asynkrone programmeringsmiljøer?
 5. Hva er beste praksis for å skrive feiltolerante tester som kan kjøre på tvers av ulike miljøer?

Et nyttig tips: Alltid skriv tester for kritiske deler av applikasjonen din, og bruk kontinuerlig integrasjon (CI) verktøy som Jenkins eller GitHub Actions for å automatisere testing og sikre at koden alltid fungerer som forventet.

Fortsettelse om Debugging, Testing og Unntaksbehandling

For å få en dypere forståelse og ytterligere ferdigheter innen debugging, testing og unntaksbehandling, er det viktig å utforske avanserte konsepter og teknikker. Dette inkluderer bruk av mocking, avanserte debugging-verktøy, asynkron unntaksbehandling og kontinuerlig integrasjon (CI).

Avanserte Testingsteknikker

 1. Mocking

  • Mocking brukes til å simulere oppførselen til eksterne avhengigheter i tester. Dette gjør det mulig å teste komponenter isolert.
  • unittest.mock: En del av Python’s standardbibliotek som gir mulighet til å mocke objekter i tester.

  Eksempel:

  from unittest.mock import MagicMock
  import unittest
  
  class Database:
    def fetch_data(self):
      pass # This would normally interact with a real database
  
  class DataService:
    def __init__(self, db: Database):
      self.db = db
  
    def get_data(self):
      return self.db.fetch_data()
  
  class TestDataService(unittest.TestCase):
    def test_get_data(self):
      mock_db = MagicMock()
      mock_db.fetch_data.return_value = "mocked data"
      service = DataService(mock_db)
  
      result = service.get_data()
      self.assertEqual(result, "mocked data")
  
  if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
  
 2. Parameterisert Testing

  • Kjører samme test med ulike inndata for å dekke flere scenarier.
  • pytest.mark.parametrize: En funksjon i pytest som gjør det enkelt å parameterisere tester.

  Eksempel med pytest:

  import pytest
  
  @pytest.mark.parametrize("a, b, expected", [
    (1, 1, 2),
    (2, 3, 5),
    (3, 5, 8),
  ])
  def test_add(a, b, expected):
    from kalkulator import Calculator
    calc = Calculator()
    assert calc.add(a, b) == expected
  
 3. Testing av Asynkron Kode

  • Testing av asynkrone funksjoner krever spesifikke teknikker og verktøy.
  • pytest-asyncio: Et verktøy for å teste asynkrone funksjoner med pytest.

  Eksempel:

  import pytest
  import asyncio
  
  async def fetch_data():
    await asyncio.sleep(1)
    return "data"
  
  @pytest.mark.asyncio
  async def test_fetch_data():
    result = await fetch_data()
    assert result == "data"
  

Avanserte Debugging-teknikker

 1. Profiling

  • Profiling brukes til å måle ressursbruk som CPU og minne for å identifisere ytelsesflaskehalser.
  • cProfile: Et innebygd Python-verktøy for profilering.

  Eksempel:

  import cProfile
  
  def slow_function():
    for _ in range(1000000):
      pass
  
  cProfile.run('slow_function()')
  
 2. Memory Dumps

  • Brukes til å ta et øyeblikksbilde av minnebruken i et program.
  • Verktøy: objgraph, meliae

  Eksempel med objgraph:

  import objgraph
  
  def leaky_function():
    global _leaky_list
    _leaky_list = []
    for _ in range(10000):
      _leaky_list.append(object())
  
  leaky_function()
  objgraph.show_most_common_types()
  
 3. Remote Debugging

  • Debugging av applikasjoner som kjører på eksterne maskiner.
  • Verktøy: pdb, PyCharm, Visual Studio Code

  Eksempel med pdb for fjern debugging:

  import pdb
  import socket
  
  host, port = 'localhost', 12345
  server_socket = socket.socket()
  server_socket.bind((host, port))
  server_socket.listen(1)
  print(f"Debugger running on {host}:{port}")
  
  conn, addr = server_socket.accept()
  with conn:
    pdb.Pdb(stdin=conn.makefile('rb'), stdout=conn.makefile('wb')).set_trace()
  

Avanserte Unntaksbehandlings-teknikker

 1. Context Managers for Ressurshåndtering

  • Brukes for å sikre at ressurser frigjøres korrekt, selv ved feil.
  • Eksempel:
   class ManagedResource:
     def __enter__(self):
       print("Acquiring resource")
       return self
   
     def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
       print("Releasing resource")
       if exc_type:
         print(f"Exception: {exc_val}")
         return False # Propagate the exception
       return True
   
   with ManagedResource():
     print("Using resource")
     raise ValueError("An error occurred")
   
 2. Unntak i Asynkrone Miljøer

  • Håndtering av unntak i asynkrone funksjoner krever spesifikke teknikker.
  • Eksempel:
   import asyncio
   
   async def faulty_coroutine():
     await asyncio.sleep(1)
     raise ValueError("An error occurred")
   
   async def main():
     try:
       await faulty_coroutine()
     except ValueError as e:
       print(f"Caught exception: {e}")
   
   asyncio.run(main())
   

Kontinuerlig Integrasjon (CI)

CI er en praksis der kode endringer integreres og testes kontinuerlig, noe som sikrer at nye endringer ikke bryter eksisterende funksjonalitet. Populære CI-verktøy inkluderer Jenkins, GitHub Actions, og GitLab CI.

Eksempel på CI-konfigurasjon med GitHub Actions

Opprett .github/workflows/python-app.yml:

name: Python application

on: [push]

jobs:
 build:

  runs-on: ubuntu-latest

  steps:
  - name: Check out repository
   uses: actions/checkout@v2

  - name: Set up Python
   uses: actions/setup-python@v2
   with:
    python-version: '3.x'

  - name: Install dependencies
   run: |
    python -m pip install --upgrade pip
    pip install -r requirements.txt

  - name: Run tests
   run: |
    pytest

Denne konfigurasjonen setter opp en arbeidsflyt som kjører tester hver gang ny kode pushes til repository.

Oppsummering

Vi har dekket avanserte konsepter innen debugging, testing og unntaksbehandling, inkludert bruk av mocking, parameterisert testing, asynkron testing, profilering, memory dumps, remote debugging, context managers, asynkron unntaksbehandling, og kontinuerlig integrasjon. Disse teknikkene og verktøyene vil hjelpe deg med å bygge mer robuste, skalerbare og vedlikeholdbare applikasjoner.

Spørsmål for Videre Utforskning

 1. Hvordan kan du bruke metaprogrammering for å dynamisk generere test cases?
 2. Hva er de beste metodene for å profilere en stor applikasjon for å identifisere ytelsesproblemer?
 3. Hvordan håndterer du unntak i en distribuert mikrotjenestearkitektur?
 4. Hva er fordelene og utfordringene med å bruke mocking i enhetstester?
 5. Hvordan kan du integrere sikkerhetstesting i CI/CD-pipelinen din?

Et nyttig tips: Implementer logging på en slik måte at du kan samle inn og analysere loggdata fra ulike miljøer for bedre innsikt i applikasjonens oppførsel og potensielle feil.

Fortsettelse om Debugging, Testing og Unntaksbehandling

Vi vil nå utforske flere avanserte konsepter, teknikker og verktøy som kan brukes til debugging, testing og unntaksbehandling for å bygge mer robuste og vedlikeholdbare applikasjoner.

Mer om Mocking

Mocking brukes til å isolere enhetsfunksjonalitet ved å simulere eksterne avhengigheter. Dette er spesielt nyttig i enhetstester der du ikke ønsker å gjøre faktiske nettverkskall, databaseoperasjoner eller bruke eksterne tjenester.

Bruk av unittest.mock i Python
from unittest.mock import patch, MagicMock
import unittest

# Eksempel: En funksjon som henter data fra en API
def fetch_data_from_api(url):
  import requests
  response = requests.get(url)
  return response.json()

class TestFetchData(unittest.TestCase):
  @patch('requests.get')
  def test_fetch_data_from_api(self, mock_get):
    # Konfigurer mockobjektet
    mock_response = MagicMock()
    mock_response.json.return_value = {'key': 'value'}
    mock_get.return_value = mock_response

    url = 'https://api.example.com/data'
    result = fetch_data_from_api(url)

    # Verifiser at mockobjektet ble kalt som forventet
    mock_get.assert_called_once_with(url)
    self.assertEqual(result, {'key': 'value'})

if __name__ == '__main__':
  unittest.main()

Avanserte Profiling- og Ytelsesteknikker

Profileringsverktøy hjelper deg med å identifisere ytelsesflaskehalser i applikasjonen din.

Bruk av cProfile for CPU-profiler
import cProfile
import pstats

def slow_function():
  total = 0
  for i in range(1000000):
    total += i
  return total

# Kjør profilen
profiler = cProfile.Profile()
profiler.enable()
slow_function()
profiler.disable()

# Vis resultatene
stats = pstats.Stats(profiler)
stats.sort_stats('cumulative').print_stats(10)
Bruk av memory_profiler for minneprofilering
pip install memory_profiler
from memory_profiler import profile

@profile
def memory_intensive_function():
  a = [i for i in range(1000000)]
  b = [i*2 for i in range(1000000)]
  return a, b

if __name__ == '__main__':
  memory_intensive_function()

Bruk av Asynkrone Funksjoner og Unntaksbehandling

Asynkrone funksjoner gir mulighet for samtidige operasjoner, men krever spesiell behandling når det gjelder unntak og feilhåndtering.

Asynkrone Funksjoner med asyncio
import asyncio

async def main():
  await asyncio.sleep(1)
  print("Hello, World!")

# Kjør den asynkrone funksjonen
asyncio.run(main())
Unntaksbehandling i Asynkrone Funksjoner
import asyncio

async def faulty_coroutine():
  await asyncio.sleep(1)
  raise ValueError("An error occurred")

async def main():
  try:
    await faulty_coroutine()
  except ValueError as e:
    print(f"Caught exception: {e}")

asyncio.run(main())

Kontinuerlig Integrasjon (CI) og Kontinuerlig Levering (CD)

CI/CD er praksisen med å automatisere bygging, testing og distribusjon av kode. Dette sikrer rask levering av funksjoner og oppdateringer med høy kvalitet.

Eksempel på CI-konfigurasjon med GitLab CI/CD

Opprett .gitlab-ci.yml:

stages:
 - build
 - test

build_job:
 stage: build
 script:
  - python setup.py install

test_job:
 stage: test
 script:
  - pip install -r requirements.txt
  - pytest

Feilhåndtering og Logging i Produksjon

Feilhåndtering og logging er kritisk for å overvåke applikasjonens ytelse og helse i produksjonsmiljøet. Bruk av dedikerte logging-biblioteker og tjenester kan gi innsikt i applikasjonens oppførsel og hjelpe med feilsøking.

Bruk av logging-biblioteket i Python
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')

def main():
  try:
    logging.info("Program started")
    result = 10 / 0
  except ZeroDivisionError as e:
    logging.error(f"An error occurred: {e}")
  finally:
    logging.info("Program ended")

if __name__ == '__main__':
  main()
Integrasjon med Eksterne Logging-tjenester

Mange applikasjoner bruker eksterne tjenester som ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Splunk, eller cloud-baserte løsninger som AWS CloudWatch og Azure Monitor for logging og overvåking.

Oppsummering

Ved å bruke avanserte konsepter og teknikker innen debugging, testing og unntaksbehandling kan du forbedre påliteligheten og vedlikeholdbarheten til applikasjonene dine. Dette inkluderer:

 1. Mocking og isolasjon av tester
 2. Profilering for ytelsesforbedring
 3. Asynkrone funksjoner og unntaksbehandling
 4. Kontinuerlig integrasjon og levering
 5. Effektiv logging og overvåking i produksjon

Spørsmål for Videre Utforskning

 1. Hvordan håndterer du distribuerte sporings- og overvåkingssystemer i mikrotjenestearkitektur?
 2. Hva er forskjellen mellom "hard" og "soft" unntaksbehandling i asynkrone miljøer?
 3. Hvordan implementerer du rolling updates og blue-green deployments i CI/CD-pipelines?
 4. Hva er de beste praksisene for å skrive tester for komplekse asynkrone arbeidsflyter?
 5. Hvordan kan du bruke containerteknologier som Docker for å forbedre testing og utvikling?

Et nyttig tips: Implementer strukturerte og kontekstuelle loggmeldinger, slik at loggene blir lettere å søke i og analysere. Bruk unike ID-er for korrelasjon mellom loggmeldinger fra ulike deler av systemet.

Debugging, Testing og Unntaksbehandling

Debugging, testing og unntaksbehandling er essensielle ferdigheter i programmering. De sikrer at programvaren fungerer som forventet, er fri for feil, og håndterer uforutsette situasjoner på en kontrollert måte. La oss utforske hver av disse ferdighetene med relevans til læringsutbyttene du har nevnt.

Debugging

Debugging er prosessen med å identifisere, analysere og fikse feil (bugs) i programvaren.

Kunnskap

 1. Grunnleggende Programmering og Programmeringsverktøy:

  • Bruke IDEer som PyCharm eller Visual Studio Code, som har innebygde debugging-verktøy for å sette brytepunkter, trinnvise gjennomganger og inspeksjon av variabler.

  Praktisk Anvendelse:

  • Brytepunkter: Sett et brytepunkt i koden for å stoppe kjøringen ved en bestemt linje.
  • Inspeksjon: Inspekter variabler og se deres verdier under kjøring.
  def add(a, b):
    return a + b
  
  result = add(3, 4)
  print(result)
  

  Bruk IDE for å sette et brytepunkt på return a + b og inspiser verdiene av a og b.

 2. Grunnleggende Programmeringsteknikker:

  • Feilsøke kode som inneholder variabeldeklarasjoner, kontrollstrukturer, løkker og funksjoner.

  Praktisk Anvendelse:

  • Forstå hvordan variabler endres gjennom kontrollstrukturer og løkker.
  for i in range(5):
    print(i)
  

  Debug denne løkken for å se hvordan verdien av i endres i hver iterasjon.

 3. Kommunikasjon Mellom Ulike Programgrensesnitt:

  • Debugging av API-kall og nettverkskommunikasjon for å sikre korrekt dataoverføring.

  Praktisk Anvendelse:

  • Bruk verktøy som Postman for å teste og feilsøke API-endepunkter.
  import requests
  
  response = requests.get('https://api.example.com/data')
  print(response.json())
  

  Debug for å sjekke responsen fra API-kallet.

Testing

Testing sikrer at programvaren fungerer som forventet og hjelper med å identifisere feil tidlig i utviklingsprosessen.

Kunnskap

 1. Grunnleggende Programmering og Programmeringsverktøy:

  • Bruke testingrammeverk som unittest i Python for å skrive og kjøre tester.

  Praktisk Anvendelse:

  • Unit Testing: Skrive tester for individuelle funksjoner eller moduler.
  import unittest
  
  def add(a, b):
    return a + b
  
  class TestAddFunction(unittest.TestCase):
    def test_add(self):
      self.assertEqual(add(3, 4), 7)
      self.assertEqual(add(-1, 1), 0)
  
  if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
  
 2. Grunnleggende Programmeringsteknikker:

  • Teste kode som bruker variabler, kontrollstrukturer, løkker og funksjoner for å sikre riktig oppførsel.

  Praktisk Anvendelse:

  • Skrive tester for å dekke forskjellige kodestrukturer og logikk.
  def is_even(n):
    return n % 2 == 0
  
  class TestIsEvenFunction(unittest.TestCase):
    def test_is_even(self):
      self.assertTrue(is_even(2))
      self.assertFalse(is_even(3))
  
  if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
  
 3. Viktigheten av Å Ivareta Sikkerheten av Applikasjoner:

  • Skrive tester for sikkerhetsfunksjoner som autentisering og autorisasjon.

  Praktisk Anvendelse:

  • Teste at sikkerhetsmekanismer fungerer som forventet.
  def authenticate(username, password):
    return username == "admin" and password == "secret"
  
  class TestAuthentication(unittest.TestCase):
    def test_authenticate(self):
      self.assertTrue(authenticate("admin", "secret"))
      self.assertFalse(authenticate("user", "wrongpassword"))
  
  if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
  

Unntaksbehandling

Unntaksbehandling handler om å håndtere feil på en kontrollert måte uten at programmet krasjer.

Kunnskap

 1. Grunnleggende Programmeringsteknikker:

  • Bruke try, except blokker for å fange opp og håndtere unntak.

  Praktisk Anvendelse:

  • Skrive kode som trygt håndterer feil.
  def divide(a, b):
    try:
      return a / b
    except ZeroDivisionError:
      return "Cannot divide by zero"
  
  print(divide(10, 2)) # Output: 5.0
  print(divide(10, 0)) # Output: Cannot divide by zero
  
 2. Kommunikasjon Mellom Ulike Programgrensesnitt:

  • Håndtere unntak som oppstår under nettverkskommunikasjon, som forbindelsesfeil.

  Praktisk Anvendelse:

  • Bruke unntaksbehandling for å sikre robusthet.
  import requests
  
  def fetch_data(url):
    try:
      response = requests.get(url)
      response.raise_for_status()
      return response.json()
    except requests.exceptions.HTTPError as http_err:
      return f"HTTP error occurred: {http_err}"
    except Exception as err:
      return f"Other error occurred: {err}"
  
  print(fetch_data('https://api.example.com/data'))
  

Generell Kompetanse

 1. Vedlikeholde og Utvikle Sin Egen Kompetanse:

  • Kontinuerlig forbedre ferdigheter innen debugging, testing og unntaksbehandling gjennom praksis og læring.

  Praktisk Anvendelse:

  • Bruke faglitteratur, online kurs og øvingsoppgaver for å holde ferdighetene oppdatert.
 2. Delta Aktivt i Prosjekter:

  • Bidra med debugging, testing og unntaksbehandling i utviklingsprosjekter.

  Praktisk Anvendelse:

  • Delta i kodegjennomganger og sprintmøter for å dele innsikt og forbedringer.
 3. Utføre Arbeid Etter Oppdragsgivers Behov:

  • Tilpasse testing og unntaksbehandling for å møte spesifikke krav og behov fra oppdragsgivere.

  Praktisk Anvendelse:

  • Dokumentere testplaner og unntaksbehandlingsstrategier i henhold til kravspesifikasjoner.
 4. Etablere Fagnettverk og Samarbeide med Mennesker på Kryss av Fagfelt:

  • Bygge relasjoner og samarbeide med andre utviklere og testere for å forbedre kodekvaliteten.

  Praktisk Anvendelse:

  • Delta i utviklerforum og brukergrupper for å dele erfaringer og beste praksis.
 5. Utveksle Bransjerelaterte Synspunkter og Informasjon:

  • Dele kunnskap om debugging, testing og unntaksbehandling med kolleger og bransjekolleger.

  Praktisk Anvendelse:

  • Publisere artikler og holde presentasjoner på konferanser og workshops.
 6. Bygge Relasjoner, Både Internt, Eksternt og på Tvers av Fagfelt:

  • Samarbeide med sikkerhetseksperter, utviklere og testere for å sikre helhetlige løsninger.

  Praktisk Anvendelse:

  • Arbeide med tverrfaglige team for å integrere debugging, testing og unntaksbehandling i hele utviklingsprosessen.

Oppsummering

Debugging, testing og unntaksbehandling er viktige ferdigheter for enhver utvikler. De sikrer at applikasjoner fungerer som forventet, håndterer feil på en kontrollert måte, og opprettholder høy kvalitet og sikkerhet. Ved å oppnå læringsutbyttene relatert til disse ferdighetene, vil kandidater kunne utvikle mer robuste og pålitelige applikasjoner. Hvis du har flere spørsmål eller ønsker mer detaljert informasjon om et spesifikt emne innen debugging, testing eller unntaksbehandling, er du velkommen til å spørre!