00TD02B Yrkesrettet kommunikasjon - itnett/FTD02H-N GitHub Wiki

00TD02B Yrkesrettet kommunikasjon: En komplett guide for IT-studenter

Oppstart

Velkommen til 00TD02B Yrkesrettet kommunikasjon! Dette emnet vil gi deg en solid forståelse av kommunikasjon i en IT-kontekst, både på norsk og engelsk. Du vil lære å kommunisere effektivt i ulike situasjoner, både skriftlig og muntlig, og utvikle ferdigheter innen presentasjon, samarbeid og kritisk tenkning.

Emnebeskrivelse

Fagområde: Datateknikk Emnekode: 00TD02B Studieprogram: IT-drift og sikkerhet Studiepoeng: 10 Studienivå: Fagskole, nivå 5.2 Startsemester: 2024 Høst

Innføring i Bloom's taksonomi

Bloom's taksonomi klassifiserer læringsmål fra lavere til høyere kognitive ferdigheter:

 1. Kunnskap: Gjenkjenne fakta.
 2. Forståelse: Forklare konsepter.
 3. Anvendelse: Bruke informasjon i nye situasjoner.
 4. Analyse: Dele opp og forstå struktur.
 5. Syntese: Kombinere deler til en ny helhet.
 6. Evaluering: Bedømme verdien av informasjon.

Anvendelse på "Yrkesrettet kommunikasjon"

Emnebeskrivelse: Fokus på kommunikasjon i yrkessammenheng, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Eksempler basert på Bloom's taksonomi:

 1. Kunnskap:

  • Oppgave: "List opp de viktigste prinsippene for god skriftlig kommunikasjon."
  • Tips: Lag flashcards med viktige begreper og definisjoner.
 2. Forståelse:

  • Oppgave: "Forklar kommunikasjonsmodellen og dens komponenter."
  • Tips: Tegn diagrammer som illustrerer konseptene.
 3. Anvendelse:

  • Oppgave: "Skriv en profesjonell e-post basert på scenarioet gitt."
  • Tips: Øv på å skrive ulike yrkesrelevante dokumenter.
 4. Analyse:

  • Oppgave: "Analyser styrker og svakheter i en gitt presentasjon."
  • Tips: Se på eksempler på gode og dårlige presentasjoner og diskuter forskjellene.
 5. Syntese:

  • Oppgave: "Planlegg og gjennomfør et tverrfaglig prosjekt og presenter resultatene."
  • Tips: Jobb i grupper for å kombinere ulike kunnskapsområder i prosjektet.
 6. Evaluering:

  • Oppgave: "Vurder en kollegas skriftlige arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger."
  • Tips: Lær hvordan man gir og mottar feedback på en konstruktiv måte.

Forbedring av læringsmål

 • Prosjektbasert læring: Gir mulighet for å anvende kunnskap i praksis.
 • Diskusjonsgrupper: Fremmer analytisk og kritisk tenkning.
 • Tverrkulturell forståelse: Utvikler ferdigheter i global kommunikasjon.

For mer informasjon om kurset, besøk Yrkesrettet kommunikasjon - Fagskolen Innlandet.

Tema: Norsk og Engelsk

Emnets innhold:

Norsk

 • Studieteknikk: Effektive læringsstrategier for å mestre fagstoffet.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon:
  • Bruk av godt og presist språk.
  • Struktur, sammenheng og flyt i tekst og tale.
  • Skriveregler, grammatikk og rettskriving.
  • Kommunikasjonsmodellen (sender, mottaker, budskap, kanal, tilbakemelding).
 • Struktur og layout: Lage leservennlige og visuelt tiltalende dokumenter og presentasjoner.
 • Mål- og mottakerbevissthet: Tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper og situasjoner.
 • Yrkesrelevante sjangre: Møteinnkalling, referat, søknader, CV, logg, tekstreferat, artikkel, debatt, instruksjoner, veiledning, presentasjoner, prosjektrapport, visuelle sjangre.
 • Argumentasjon og drøfting: Utvikle evnen til å argumentere for egne synspunkter og drøfte ulike perspektiver.
 • Prosjektarbeid:
  • Planlegge, gjennomføre, presentere og reflektere over tverrfaglige prosjekter.
  • Prosjektledelse og samarbeidslæring.
 • Kritisk kildebruk:
  • Søke, bearbeide og presentere teori og innsamlet data.
  • Vurdere kilders troverdighet og relevans.
  • Henvise til kilder på en korrekt måte.
 • IKT-verktøy: Bruke samhandlingsverktøy, tekstbehandlere og presentasjonsverktøy på en effektiv måte.
 • Konstruktive tilbakemeldinger: Gi og motta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte.
 • Refleksjon over egen læring: Vurdere egen læringsprosess og identifisere områder for forbedring.
 • Etiske refleksjoner: Diskutere etiske dilemmaer knyttet til IT-yrket.

Engelsk

 • Grammatikk, setningsoppbygging og fagterminologi: Forbedre engelskkunnskapene dine innen IT-feltet.
 • Forståelse av tekster og produksjon av egne tekster: Lære å lese og forstå engelsk faglitteratur, samt skrive egne tekster på engelsk.
 • Tverrkulturell forståelse: Utvikle bevissthet om kulturelle forskjeller i kommunikasjon.
 • Diskusjoner, presentasjoner og gruppearbeid: Øve på muntlig kommunikasjon på engelsk i ulike settinger.
 • Refleksjon over egen læring: Vurdere egen læringsprosess og identifisere områder for forbedring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Forstår språket som et viktig verktøy for effektiv kommunikasjon i IT-bransjen.
 • Kjenner til norsk og engelsk fagterminologi innen IT-drift og sikkerhet.
 • Har kunnskap om ulike metoder for datainnsamling og analyse.
 • Forstår viktigheten av nettvett og kritisk kildebruk.
 • Har kunnskap om gruppeprosesser og effektivt samarbeid.
 • Har oppdatert kunnskap om relevante IKT-verktøy for kommunikasjon og samarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan produsere klare, konsise og velstrukturerte tekster på både norsk og engelsk i ulike sjangre.
 • Kan bruke relevante IKT-verktøy for kommunikasjon, samarbeid og presentasjon.
 • Kan delta aktivt i tverrfaglige prosjekter og samarbeide effektivt med andre.
 • Kan holde engasjerende presentasjoner og innlegg i ulike fora.
 • Kan instruere og veilede andre på en klar og forståelig måte.
 • Kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff på en kritisk og etisk forsvarlig måte.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kommuniserer tydelig og forståelig både skriftlig og muntlig.
 • Kan planlegge, gjennomføre og presentere et prosjekt i samarbeid med andre.
 • Kan reflektere over egen læring og utvikling, og identifisere områder for forbedring.
 • Kan delta i diskusjoner om yrkesetiske problemstillinger og ta ansvarlige beslutninger.

Verktøy og ressurser

Norsk

 • Språkrådet: Offisiell kilde for norsk språk og grammatikk: https://www.sprakradet.no/
 • Korrekturavdelingens språkblogg: Tips og råd om språkbruk: [fjernet ugyldig nettadresse]
 • Norsk Ordbok: Online ordbok for å slå opp ord og uttrykk: https://ordbok.uib.no/

Engelsk

Generelt

 • Microsoft Teams/Zoom: For videomøter og samarbeid.
 • Miro/Mural: Digitale tavler for brainstorming og samarbeid.
 • Canva/Visme: Verktøy for å lage visuelle presentasjoner og infografikk.

Konkrete eksempler

 • Norsk: Skriv en teknisk rapport om et sikkerhetsbrudd, en veiledning for å sette opp en brannmur, eller et blogginnlegg om en ny IT-trend.
 • Engelsk: Delta i en teknisk diskusjon på et online forum, skriv en e-post til en internasjonal kollega, eller presenter et prosjekt for et engelskspråklig publikum.

Tips for å lykkes

 • Øv deg regelmessig: Skriv, les og snakk norsk og engelsk så ofte du kan.
 • Få tilbakemeldinger: Be medstudenter, lærere eller veiledere om å gi deg tilbakemeldinger på arbeidet ditt.
 • Vær nysgjerrig: Utforsk ulike ressurser og verktøy for å forbedre dine kommunikasjonsevner.
 • Reflekter over din egen læring: Tenk over hva du har lært, hva du kan forbedre, og hvordan du kan bruke det du har lært i praksis.

Lykke til med studiet av yrkesrettet kommunikasjon!

Emnet 00TD02B Yrkesrettet kommunikasjon fokuserer på å utvikle dine kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk, med spesielt fokus på anvendelse innen IT-drift og sikkerhet. Her er en gjennomgang av temaene og læringsmålene, samt relevante nettressurser for å utvide din kunnskap og ferdigheter:

Tema: Norsk

 • Studieteknikk:

  • Læringsmål: Effektive strategier for å lese, forstå og huske fagstoff.
  • Ressurser:
   • "Hvordan lære" av Svend Andreas Horgen: En bok som gir konkrete tips og teknikker for å forbedre studieteknikken din.
   • Nettsider og blogger om studieteknikk: Søk etter "studieteknikk" eller "study tips" for å finne en rekke nyttige ressurser.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon:

 • Struktur og layout:

  • Læringsmål: Kunne lage dokumenter og presentasjoner som er lette å lese og forstå.
  • Ressurser:
   • Microsoft Word/Google Docs: Brukerveiledninger og maler for å lage profesjonelle dokumenter.
   • Canva/Visme: Verktøy for å lage visuelle presentasjoner og infografikk.
 • Mål- og mottakerbevissthet:

  • Læringsmål: Tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper og formål.
  • Ressurser:
   • "På godt norsk" av Finn-Erik Vinje: En bok om god språkbruk og kommunikasjon.
   • "Effektiv kommunikasjon" av Kjell Terje Ringdal: En bok om hvordan kommunisere effektivt i ulike situasjoner.
 • Yrkesrelevante sjangre:

  • Læringsmål: Kunne skrive ulike typer tekster som er relevante for IT-bransjen.
  • Ressurser:
   • Tekniske blogger og nettsteder: Les eksempler på tekniske rapporter, veiledninger og blogginnlegg for å lære hvordan du skriver i en profesjonell stil.
 • Argumentasjon og drøfting:

  • Læringsmål: Kunne argumentere for egne synspunkter og drøfte ulike perspektiver på en saklig måte.
  • Ressurser:
   • "Argumentasjon" av Lars Sigfred Evensen: En bok om argumentasjonsteori og praktisk argumentasjon.
   • Debattprogrammer og avisinnlegg: Studer hvordan andre argumenterer for sine synspunkter.
 • Prosjektarbeid:

  • Læringsmål: Kunne planlegge, gjennomføre og presentere prosjekter i samarbeid med andre.
  • Ressurser:
   • "Prosjektledelse" av Harold Kerzner: En omfattende lærebok om prosjektledelse.
   • "Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time" av Jeff Sutherland: En bok om smidig prosjektledelse.
 • Kritisk kildebruk:

  • Læringsmål: Kunne finne, vurdere og bruke informasjon på en kritisk og etisk forsvarlig måte.
  • Ressurser:
   • Biblioteket: Bibliotekarer kan hjelpe deg med å finne pålitelige kilder og lære deg kildekritikk.
   • Søk & Skriv: Universitetsbibliotekenes veiledning i informasjonssøk og kildekritikk.
 • IKT-verktøy:

  • Læringsmål: Kunne bruke digitale verktøy for kommunikasjon og samarbeid.
  • Ressurser:
   • Microsoft Teams/Zoom: Brukerveiledninger og opplæringsvideoer.
   • Miro/Mural: Opplæringsressurser og maler for digitale tavler.
   • Canva/Visme: Veiledninger og inspirasjon for å lage visuelle presentasjoner.
 • Konstruktive tilbakemeldinger og refleksjon:

  • Læringsmål: Kunne gi og motta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte, og reflektere over egen læring og utvikling.
  • Ressurser:
   • "Thanks for the Feedback" av Douglas Stone og Sheila Heen: En bok om hvordan gi og motta tilbakemeldinger.
   • Refleksjonsmodeller: Søk etter "refleksjonsmodeller" for å finne ulike modeller som kan hjelpe deg å reflektere over egen læring.
 • Etiske refleksjoner:

  • Læringsmål: Kunne identifisere og diskutere etiske dilemmaer knyttet til IT-yrket.
  • Ressurser:
   • Dataetisk råd: En norsk organisasjon som arbeider med etiske spørsmål knyttet til teknologi og digitalisering.
   • "Ethics for the Information Age" av Michael J. Quinn: En lærebok om etikk i informasjonssamfunnet.

Tema: Engelsk

 • Grammatikk, setningsoppbygging og fagterminologi:

  • Læringsmål: Forbedre dine engelskkunnskaper, spesielt innen IT-relatert terminologi.
  • Ressurser:
   • Grammarly: Verktøy for å sjekke grammatikk og rettskriving på engelsk.
   • Duolingo/Babbel: Språkprogrammer for å lære og øve på engelsk.
 • Forståelse av tekster og produksjon av egne tekster:

  • Læringsmål: Lese og forstå engelsk faglitteratur, og skrive egne tekster på engelsk.
  • Ressurser:
   • Engelskspråklige IT-blogger og nettsteder: Les artikler og blogger om IT-relaterte emner på engelsk.
   • Tekniske manualer og dokumentasjon: Ofte tilgjengelig på engelsk, og god øvelse i å lese teknisk engelsk.
 • Tverrkulturell forståelse:

  • Læringsmål: Utvikle bevissthet om kulturelle forskjeller i kommunikasjon.
  • Ressurser:
   • Hofstede's Cultural Dimensions Theory: En teori om kulturelle dimensjoner som kan hjelpe deg å forstå kulturelle forskjeller.
   • "The Culture Map" av Erin Meyer: En bok om hvordan man navigerer i kulturelle forskjeller i forretningslivet.
 • Diskusjoner, presentasjoner og gruppearbeid:

  • Læringsmål: Øve på muntlig kommunikasjon på engelsk i ulike settinger.
  • Ressurser:
   • Toastmasters: En organisasjon som tilbyr kurs og møter for å forbedre presentasjons- og kommunikasjonsevner.
   • Engelskspråklige møter og konferanser: Delta på nettmøter eller konferanser for å øve på å kommunisere på engelsk i en profesjonell setting.

Ved å benytte disse ressursene og aktivt øve på dine kommunikasjonsevner, vil du være godt rustet til å møte de språklige og kulturelle utfordringene i en internasjonal IT-bransje. Lykke til!

Absolutt! La oss dykke ned i de sentrale konseptene i faget "Yrkesrettet kommunikasjon":

1. Kommunikasjon som verktøy:

 • Språkets kraft: Å forstå hvordan språket fungerer, både på norsk og engelsk, er avgjørende for å kommunisere effektivt i arbeidslivet.
 • Fagterminologi: Å mestre fagspråket innen IT-drift og sikkerhet gjør deg i stand til å kommunisere presist med kolleger og interessenter.
 • Yrkesrelevante sjangre: Å kunne skrive ulike typer tekster, som rapporter, e-poster, presentasjoner og instruksjoner, er essensielt for å lykkes i jobben.
 • Konstruktive tilbakemeldinger: Å gi og motta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte er viktig for å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet.

2. Prosjektarbeid og samarbeid:

 • Tverrfaglighet: Å jobbe sammen med mennesker fra ulike fagområder er vanlig i IT-bransjen, og god kommunikasjon er nøkkelen til suksess.
 • Prosjektledelse: Å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter krever effektive kommunikasjonsstrategier.
 • Samarbeidslæring: Å lære sammen med andre og dele kunnskap er viktig for å utvikle seg faglig og personlig.

3. Kritisk tenkning og kildebruk:

 • Metode og datainnhenting: Å vite hvordan man finner, vurderer og bruker informasjon er avgjørende for å ta informerte beslutninger.
 • Nettvett og kildekritikk: Å være kritisk til informasjon på nettet og kunne skille mellom pålitelige og upålitelige kilder er viktig for å unngå feilinformasjon.
 • Yrkesetiske refleksjoner: Å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til IT-drift og sikkerhet er viktig for å ta ansvarlige beslutninger.

4. IKT-verktøy:

 • Samhandlingsverktøy: Å bruke verktøy som e-post, chat og videokonferanser for å kommunisere med andre er en viktig del av moderne arbeidsliv.
 • Tekstbehandlingsverktøy: Å kunne bruke tekstbehandlingsprogrammer effektivt er nødvendig for å produsere profesjonelle dokumenter.
 • Presentasjonsverktøy: Å kunne lage og holde engasjerende presentasjoner er en viktig ferdighet i mange IT-yrker.

5. Refleksjon og læring:

 • Refleksjon over egen læring: Å vurdere egen læringsprosess og identifisere områder for forbedring er viktig for å utvikle seg kontinuerlig.
 • Språklig bevissthet: Å være bevisst på hvordan du bruker språket og hvordan det påvirker andre er viktig for å kommunisere effektivt.
 • Tverrkulturell forståelse: Å forstå og respektere kulturelle forskjeller er viktig for å samarbeide med mennesker fra ulike bakgrunner.

Jeg håper denne oversikten gir deg en god forståelse av de viktigste konseptene i faget. Lykke til med studiene!

NDLA tilbyr et bredt spekter av læringsressurser for videregående opplæring. Disse ressursene er utviklet i samarbeid med dyktige lærere og elever, og de er alltid faglig oppdatert. Nettstedet er åpent for alle, hele døgnet, hele året. NDLA er en viktig brikke i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål nummer fire: “Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.”

Her er en lenkeoversikt til ulike artikkler på ndla.no som dekker de ulike menyene:

Absolutt! Her er et Python-script som bruker requests og BeautifulSoup4 for å søke etter ressurser på NDLA og presentere resultatene:

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

def ndla_search(query):
  base_url = "https://ndla.no/search"
  params = {
    "query": query,
    "filter": "all" # Søk i alle typer innhold
  }
  response = requests.get(base_url, params=params)
  soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')

  results = []
  for result_element in soup.find_all('article', class_='search-result'):
    title_element = result_element.find('h3', class_='search-result__title')
    if title_element:
      title = title_element.text.strip()
      url = title_element.find('a')['href']
      results.append((title, url))
  return results

search_terms = [
  "Norsk", "Studieteknikk", "God skriftlig og muntlig kommunikasjon", 
  "Struktur, leservennlig layout", "Mål- og mottakerbevissthet", 
  "Yrkesrelevante sjangre", "Argumentasjon og drøfting", 
  "Tverrfaglige prosjekter", "Prosjektarbeid", "Prosjektledelse", 
  "Samarbeidslæring", "Kritisk kildebruk", "Søking, bearbeiding og presentasjon av data", 
  "IKT-verktøy", "Konstruktive tilbakemeldinger", "Refleksjon over egen læring", 
  "Etiske refleksjoner", "Engelsk", "Grammatikk", "Setningsoppbygging", 
  "Fagterminologi", "Forståelse av tekster", "Produksjon av egne tekster", 
  "Tverrkulturell forståelse", "Diskusjoner", "Presentasjoner", "Gruppearbeid"
]

for term in search_terms:
  results = ndla_search(term)
  print(f"\n**{term}:**")
  if results:
    for title, url in results[:3]: # Vis de 3 første resultatene
      print(f"- {title}: {url}")
  else:
    print("- Ingen resultater funnet")

Hvordan bruke scriptet:

 1. Installer BeautifulSoup4: pip install beautifulsoup4
 2. Kjør scriptet: Det vil søke etter hvert begrep på NDLA og vise de 3 mest relevante resultatene (eller en melding om ingen resultater).

Forklaring:

 • ndla_search(query): Denne funksjonen utfører søket på NDLA og henter titler og URLer til resultater.
 • search_terms: En liste over søkeordene dine.
 • Hovedløkken: Itererer gjennom hvert søkeord, utfører søket og viser resultatene.

Viktig merknad: NDLA's søkeresultater kan variere over tid. Dette scriptet gir deg et godt utgangspunkt, men det kan være lurt å bla gjennom resultatene manuelt for å finne de mest relevante ressursene.