Chuẩn bị cài đặt WordPress - wpvi/guide GitHub Wiki

Để cài đặt WordPress thành công, bạn cần nắm được các khái niệm cơ bản và các công cụ cần thiết để sử dụng được WPVN liệt kê trong bài viết này.

Nền tảng chạy WordPress

WordPress có thể được cài đặt trên máy tính của bạn hoặc trên dịch vụ lưu trữ website (hosting, VPS, máy chủ,...). Dù trên môi trường, WordPress cũng yêu cầu hai thành phần chính:

  • Nơi lưu trữ các file để chạy
  • Database - cơ sở dữ liệu

Các thông tin quan trọng như bài viết, danh sách người sử dụng, sản phẩm,.. hầu hết sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu. Nơi lưu trữ các file để chạy thông thường sẽ chứa plugin mở rộng, giao diện, file tải lên (ảnh, video, tài liệu,...) và các file hệ thống.

Trong các file để chạy WordPress, hãy đặc biệt lưu ý tới file wp-config.php vì nó chứa các thông số để kết nối với cơ sở dữ liệu, giúp thực hiện các tác vụ cần thiết mỗi khi bạn hay người dùng sử dụng WordPress.

Các công cụ hỗ trợ

Trên máy tính của bạn

Mặc dù WordPress có thể cài đặt nhanh chóng, nhưng cũng cần đòi hỏi một số công cụ để giúp bạn sử dụng trong quá trình cài đặt. Dưới đây là danh sách các công cụ cần thiết (ở mức tối thiểu) cho việc cài đặt WordPress:

  • Chỉnh sửa file - sử dụng Notepad++ miễn phí
  • Trình upload file FTP lên máy chủ - sử dụng Filezilla miễn phí
  • Trình duyệt web: Chrome, Firefox, Safari hoặc tuỳ chọn của bạn

Trên môi trường cài đặt WordPress

Các thành phần sau, mặc dù không là công cụ trực tiếp sử dụng trên máy tính của bạn, nhưng là thành phần tất yếu nếu bạn muốn WordPress được cài đặt nhanh chóng và đơn giản:

  • MySQL Database và phpMyAdmin (khởi tạo database)
  • Máy chủ hỗ trợ File Manager hoặc hỗ trợ FTP (để tải file WordPress lên) hoặc cách thức truy xuất vào thư mục chứa file mà có thể hiển thị bằng cách gõ tên miền, đường dẫn truy cập được trên trình duyệt web, ví dụ http://localhost hoặc https://vi.wordpress.org.