Home - wolfcon/NGA-API-Documents GitHub Wiki

Welcome to the NGA-API-Documents!

App API

1. 数据格式

2. 公共信息说明

3. 论坛首页

4. 主题

5. 阅读主题

6. 发帖

7. 用户信息

8. 短消息

9. 设置头像与签名

10. 登录

11. 获取主题相关时间

12. 客户端相关

13. 收藏主题或回复

14. 任务

15. 签到

16. 道具类型信息

17. 提醒信息