เตรียมสอบ ป.4 - pok9/English GitHub Wiki

1. Grammer

1. This, That, Theese, Those

1. This / That - พูดถึงสิ่งๆเดียว

This(นี่) - สิ่งที่อยู่ใกล้ -> เช่น This is a yello notebook.
That(นั้น) - สิ่งที่อยู่ไกล -> เช่น That is a yellow notebook.

ประโยคคำถาม

This
ถาม: Is this your new bag ?
ตอบ: Yes, it is.

That
1:
ถาม: What is that ?
ตอบ: That is a chair.
2:
ถาม: Is that your pencil ?
ตอบ: No, it is not.

2. These / That - พูดถึงสิ่งที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป

These(เหล่านี่) - สิ่งที่อยู่ใกล้ -> เช่น These are pink balloons.
Those(เหล่านั้น) - สิ่งที่อยู่ไกล -> เช่น Those are pink balloons.

ประโยคคำถาม

These
ถาม: What are these ?
ตอบ: These are coloured pencils.

Those
ถาม: Are those flowers ?
ตอบ: (ใช่) Yes, they are. - (ไม่ใช่) 1.1. No, they are not. 1.2. Those are leaves.

3. this / that / these / those (รูปปฏิเสธ)

ประโยคปฎิเสธ

This is not = นี่ไม่ใช่... -> เช่น This is not my school bag. - [This is not a chocolate ice cream. This is a strawberry ice cream.]
That is not = นั้นไม่ใช่... -> เช่น That is not my school bag.
ใช้กริยาเป็น is เพราะพูดถึงสิ่งๆเดียว

These are not = เหล่านี้ไม่ใช่... -> เช่น These are not my paint brushes.
Those are not = เหล่านั้นไม่ใช่... -> เช่น Those are not my paint brushes. - [Those are not blue flowers. Those are purple flowers.]
ใช้กริยาเป็น are เพราะพูดถึงสิ่งของหลายสิ่ง

4. this / that / these / those (ประโยคคำถาม)

This
ถาม: Is this a globe? // เอา v.to be ขึ้นก่อน ใช้ is เพราะ this หมายถึงสิ่งๆเดียวที่อยู่ใกล้
ตอบ: Yes, it is. // ใช้ is ถามก็ใช้ is ตอบ ที่ใช้ itเพราะ a globe เป็นเอกพจน์

That
ถาม: Is that your skateboard?
ตอบ: No, it isn't.

These
ถาม: Are these your headphones?
ตอบ: No, they aren't.

Those
ถาม: Are those the cookies you baked?
ตอบ: Yes they are.

เอกพจน์
ถาม ใกล้ Is this + n เอกพจน์ ? // นี้คือ...หรือไม่ เช่น Q: Is this your bicycle?
ถาม ไกล Is that + n เอกพจน์ ? // นั่นคือ...หรือไม่ เช่น Q: Is that your bicycle?
ตอบ ใกล้,ไกล ใช่: Yes, it is. ไม่ใช่: No, it is not.(it isn't)

พหูพจน์
ถาม ใกล้ Are these + n พหูพจน์ ? // เหล่านี้คือ...หรือไม่ เช่น Q: Are these your shoes?
ถาม ไกล Are those + n พหูพจน์ ? // เหล่านั่นคือ...หรือไม่ เช่น Q: Are those your shoes?
ตอบ ใกล้,ไกล ใช่: Yes, they are. ไม่ใช่: No, they are not.(they aren't)

5. Practice: This, That, These, Those

this, that, these, those_StartDee_v1-1-a_aUi7w7Gzjm.pdf

79625_0 79626_0 79627_0

2. A / An / The

1. a / an

Articles - คำที่ใช้นำหน้าคำนาม

Articles : A / An - คำนามนับได้เอกพจน์(1สิ่ง) เช่น One school => a school, One broom => a broom, One umbrella => an umbrella, One angel => an angel

Articles : A / An - คำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น I want an orange and a banana. // จะเป็นส้มและกล้วยอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นส้มที่อยู่ตรงนั้นเท่านั้นหรือไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นกล้วยลูกที่ 3 จากทางขวาอะไรแบบนี้ จะเอาส้มหรือกล้วยลูกไหนมาก็ได้

A -> จะใช้ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ เช่น A banana, A computer, A glass
An -> จะใช้ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ(a,e,i,o,u) เช่น An orange, An egg, An apple //เคล็ดลับ:เสียงสระภาษาอังกฤษจะขึ้นต้นด้วย อ.อ่าง

ระวังคำบางคำขึ้นต้นด้วย "สระ" แต่ออกเสียงพยัญชนะ เช่น uniform(ยู'นะฟอร์ม) เสียง ย.ยักษ์ -> a uniform
ระวังคำบางคำขึ้นต้นด้วย "พยัญชนะ" แต่ออกเสียงสระ เช่น hour(เอา'เออะ) เสียง อ.อ่าง -> an hour

2. the

The สามารถใช้กับคำนามได้ทุกชนิดแต่ต้องเป็นคำนามที่เฉพาะเจาะจง

A / An + คำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง, คำนามนับได้เอกพจน์
The ใช้กับคำนามที่เฉพาะเจาะจง
1. The + นามนับได้เอกพจน์(1สิ่ง) เช่น Theairplane(เครื่องบิน 1 ลำ)
2. The + นามนับได้พหูพจน์(2 สิ่งขึ้นไป) เช่น Thebaskets(ตะกร้าหลายใบ)
3. The + นามนับไม่ได้ เช่น Theyogurt(โยเกิร์ต)
4. The + สิ่งเดียวในโลก เช่น Thesun,Themoon,TheEarth

การออกเสียง The

The + เสียงพยัญชนะ -> อ่านว่า เดอะ เช่น The baskets(เดอะ บาส'คิท), The yogurt(เดอะ โยเกิท)
The + เสียงสระ -> อ่านว่า ดิ เช่น The airplane(ดิ แอร์'เพลน), The octopus(ดิ ออค-โทะพัซ)

Article : The

Where are the glasses? // แว่นตา (อันนั้น) อยู่ไหน
Give me the ball. // ส่งลูกบอล (ลูกนั้น) มาให้ฉันหน่อย

3. Practice: Articles

04ENG_A An The_StartDee_v2-1-a._WAWVsSGwQN.pdf

80145_0 80144_0

3. Nouns (คำนาม)

1. นามนับได้ (countable nouns)

Cooutable Nouns (คำนามนับได้) - คือ คำนามที่สามารถระบุจำนวนได้ เช่น A pencil,An orange,Umbrellas,Boys
Cooutable Nouns (คำนามนับได้) แบ่งได้ 2 ประเภท

ประเภทที่ 1. Singular Nouns(คำนามเอกพจน์) - คำนามที่มีจำนวนเพียง 1สิ่ง - มี A/An นำหน้าคำนามเอกพจน์ เช่น A bicycle,A rabbit,An octopus,An apple
Ex: There is a rabbit in this house. //ในบ้านหลังนี้มีกระต่ายอยู่ 1ตัว

ประเภทที่ 2. Plural Nouns(คำนามพหูพจน์) - คำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1สิ่งขึ้นไป - วิธีทำให้คำนามเป็นพหูพจน์ คือ เติม-sต่อท้ายคำนาม เช่น Bicycles,Rabbits,Apples
Ex: My sister is eating apples. // พี่สาวของฉันกำลังกินแอปเปิ้ลหลายผล

2. นามนับไม่ได้ (uncountable nouns)

Uncountable Nouns (คำนามนับไม่ได้) - ไม่สามารถนับหรือระบุเป็นจำนวนได้ เช่น Tea,Oil ห้ามเติม: วิธีที่ผิด !!![A tea,Oils]
Uncountable Nouns (คำนามนับไม่ได้) - อยู่ในสภาพของเหลว แก๊ส หรือ อากาศ เช่น Water,Milk,Juice,Soup,Coffee,Oil,Air,Gas
Uncountable Nouns (คำนามนับไม่ได้) - มีจำนวนมากเกิน ไม่สามารถนับจำนวนได้ เช่น Sugar,Salt,Sand,Rice,Powder(แป้ง),Flour(แป้งทำอาหาร)

3. Practice: Nouns

04ENG_Nouns (คำนาม)_StartDee_v1-1-a_omrMVcvqnd.pdf

80277_0 80276_0

4. Verb to be

1. is, am, are

VERB TO BE - ใช้พูดถึงสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน - is am are

ใช้ am กับประธาน I เสมอ
เช่น I am ... ย่อเป็น I'm ...
ตัวอย่างประโยค I am happy., I'm a teacher.,I am 10 years old.

ใช้ is กับประธาน He She It เอกพจน์ที่คำนามนับได้และนับไม่ได้
เช่น He is ... ย่อเป็น He's, She is ... ย่อเป็น She's, It is ... ย่อเป็น It's,The boy is ...,The pen is ...,Bob is ...
ตัวอย่างประโยค She is from Thailand.,He is my cousin.,The book is on the table.

ใช้ are กับประธาน You We They พหูพจน์ที่คำนามนับได้
เช่น You are ... ย่อเป็น You're, We are ... ย่อเป็น We're, They are ... ย่อเป็น They're,You and I are...,The girls are...,The pens are ...
ตัวอย่างประโยค You are a student,They are in the classrome.,The birds are in the cage.

2. is, am, are (practice)


3. isn't, am not, are not

ใช้ am กับประธาน I เสมอ
รูปย่อ: I am not หรือ I'm not
ประโยคปฏิเสธ: I am not หรือ I'm not
ตัวอย่างประโยค: I am a student. เป็น I am not a student.

ใช้ is กับประธาน เอกพจน์
รูปย่อ: is not หรือ isn't
ประโยคปฏิเสธ: He is not, She is not, It is not, The book is not,Bob is not
ตัวอย่างประโยค: It is a spider. เป็น It is not a spider.

ใช้ are กับประธาน พหูพจน์
รูปย่อ: are not หรือ aren't
ประโยคปฏิเสธ: You are not, We are not, They are not, The boys are not
ตัวอย่างประโยค: They are outside. เป็น They are not outside.

4. isn't, am not, are not (practice)


5. Is, Are, Am... ?

VERB TO BE ในรูปประโยคคำถาม- is,am,are อยู่หน้าประโยค -> Is ... ?, Am ... ?, Are ... ?

ใช้ am กับประธาน I เสมอ
ประโยคคำถาม: Am I ... ?
เช่น: I am your friend. => Am I your friend?, I am sick. => Am I sick?

ใช้ is กับประธาน เอกพจน์
ประโยคคำถาม: Is ประธานเอกพจน์ ...?
เช่น He is a good man. => Is he a good man?, My family is big. => Is my family big?

ใช้ are กับประธาน พหูพจน์
ประโยคคำถาม: Are you...?, Are we...?, Are they...?, Are the girls ...?
เช่น You are okay. => Are you okay?, They are from Canada. => Are they from Canada.

6. Is, Are, Am... ? (practice)


7. Practice v. to be


5. has / have

1. has / have

have ใช้กับประธาน I, You, We, They, คำนามพหูพจน์ เช่น 1.They have an English class today. 2. I have breakfast.
has ใช้กับประธาน He, She, It, คำนามเอกพจน์ เช่น 1.P'Pok has black hair. 2.She has a fever. 3.She has dinner.

2. doesn't / don't have

Negative Form(รูปปฏิเสธ)

do not have(don't) ใช้กับประธาน I, You, We, They, คำนามพหูพจน์ เช่น 1. I do not(don't) have a dog. 2. Leo and Teddy do not(don't) have blue eyes.

does not have(doesn't) ใช้กับประธาน He, She, It, คำนามเอกพจน์ เช่น 1. He does not(doesn't) have a cat. 2. Teddy does not(doesn't) a blue hat.

3. doesn't / don't have (practice)


4. Do you have...?

Has / Have (Question Form)-ประโยคคำถาม

Q: Do + I/you/we/they/ประธานหูพจน์ + have something?
A: Yes, ประธาน + do.
A: No, ประธาน + don't.

Q: Does + he/she/it/ประธานเอกพจน์ + have something?
A: Yes, ประธาน + does.
A: No, ประธาน + doesn't.

tip:  
ถาม Do  
ตอบ do    

ถาม Does  
ตอบ does  

ถาม: Do your sisters have any pets? ข้อสังเกตุ:any จะตามด้วย Plural noun(คำนามพหูพจน์),คำนามนับไม่ได้
ตอบใช่: Yes, they do.
ตอบไม่: No, they don't.

ถาม: Does Robin have a dictionary?
ตอบใช่: Yes, he does.
ตอบไม่ No, he doesn't.

5. Do you have...? (practice)


6. สำนวนที่ใช้คำว่า have

I have(มี) ...

illness(โรคภัยไข้เจ็บ)

เช่น

 1. I have a gead ache.
 2. I have a cold.
 3. I have a fever.

idea(ความคิด)

เช่น

 1. I have an idea.
 2. I have a question.
 3. I have questions.
 4. I have something to ask.

I have(ทาน) ... / I'm having(กำลังทาน) ...

meals(มื้ออาหาร) เช่น I'm having breakfast now.
food(อาหาร) เช่น I'm having fried rice for dinner.
drinks(เครื่องดื่ม) เช่น I'm having lemonade.

I have ... / I'm having(กำลัง) ...

bath(อาบน้ำ) เช่น I'm having a bath.
shower(อาบน้ำ) เช่น I'm having a shower.

7. Practice: has/have


6. can

1. can (ประโยคบอกเล่า)

can(สามารถ) คือกริยาช่วย สิ่งที่ตามหลัง can จะใช้ v. infinitive จะไม่เติม(s,es,ed,ing) ต่อท้ายเด็ดขาด
can สามารถใช้ไดทุกประธาน

ตัวอย่างประโยค can:
1. My younger sister can read books now.
2. My dog is smart(adj). He can stand on the chair.
3. Patty can ride a bicycle.

Let's sum up!
S(ประธาน) + can + v.infintive เช่น I can run.

2. can't, cannot (ประโยคปฏิเสธ)

cannot(can't) - ไม่สามารถ /...ไม่ได้ เป็นกริยาช่วย หลัง can't เป็น v. infinitive

ตัวอย่างประโยค can:
1. Laura can't swim.
2. She cannot(can't) sing.

เปลี่ยน ประโยคบอกเล่า เป็น ประโยคปฏิเสธ
1. I can see the moon tonight. => I can't see the moon tonight.
2. They can play badminton. => They can't play badminton.
3. Dogs can eat chocolate. => Dogs can't eat chocolate.

Let's sum up! S(ประธาน) + cannot(can't) + v.infintive

3. Can + subject + v.inf? (ประโยคคำถาม)

ประโยคคำถาม: Can + Subject + V.infitive
ตอบ-ทำได้: Yes, subject + can. // แต่ถ้าถาม you ต้องตอบ i
ตอบ-ทำไม่ได้: No, subject + cannot(can't).

ตอบประโยคคำถาม:
Can Roger run fast? Yes, he can.
No, he cannot(can't).

Change the "sentence" into an "interrogative sentence"(ประโยคคำถาม).

 1. He can speak English well. => Can he speak English well ?.
 2. Cats can drink goat milk. => Can cats drink goat milk ?.

It's time to go
ถาม Can + s + v.inf ?
ตอบ Yes, s + can. หรือ No, s + cannot / can't

4. Mix practice: "Can"

Recap
บอกเล่า S + can + v.inf เช่น I can swim.
ปฏิเสธ S + cannot / can't + v.inf เช่น I can't swim.
คำถาม Can + s + v.inf ? เช่น Can you swim?
ตอบ Yes, s + can. เช่น Yes, I can. หรือ No, s + cannot / can't. เช่น No, I can't.

7. Prepositions (คำบุพบท)

1. Preposition of Place [Part 1]

Prepositions of Place คือ คำบุพบทบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
Prepositions(คำบุพบท) -> คำที่ใช้บอกตำแหน่ง ของสิ่งต่างๆ เช่น คน,สัตว์,สิ่งของ,สถานที่
In(ใน) เช่น Your book is in my bag.
On(บน) เช่น There is a glass on the table.
Under(ใต้) เช่น Jimmy is sleeping under the tree.
Around(รอบๆ) เช่น My dog is running around the table.

2. Preposition of Place [Part 2]

In front of(ด้านหน้า) เช่น Maya is standing in front of Katy.
Behind(ด้านหลัง) เช่น Katy is standing behind Maya.
Between(ระหว่าง) between + คน/สิ่งของ + and + คน/สิ่งของ เช่น The potato is between the coconut and the orange.
Next to(ถัดจาก) เช่น The hospital is next to the market.
Beside(ข้างๆ) เช่น The hospital is beside the market.

3. Preposition of Time [Part 1]

Prepositions of Time คือ คำบุพบทบอกเวลา In/On/At + เวลา

In จ๋าบวก"เดือน"บวก"ปี"(x2)
บวก"ฤดูกาล"ทีและก็"ช่วงเวลา"

In + เดือน เช่น In March, In April, In May
In + ปี เช่น In 2012, In 1999 trip สำหรับปีหลังจาก 2000: ปี 2000 จะอ่านว่า "Two thousand" สำหรับปีก่อน 2000: ปี 1990 จะอ่านว่า "Nineteen ninety"
In + ฤดูกาล เช่น In summer, In winter
In + ช่วงเวลาของวัน เช่น In the morning, In the afternoon, In the evening // ต้องมี the ด้วย

4. Preposition of Time [Part 2]

On จ๋าบวก"วันต่างๆ"(x2)
ถ้ามี"วันที่"บ้างเราก็ต้องใช้On

On + วัน เช่น On Monday, On Tuesday
On + วันสำคัญเช่น เช่น On Christmas Day, On New Year's Day, On my birthday
On + วันที่ เช่น On July 16th, On April 13 th //มีเดือน หรือ ปี แต่ถ้ามีวันที่อยู่ด้วย เราต้องใช้ On

At จ๋าดู"หน้าปัดนาฬิกา"(x2)
At "noon/night" หนาเราก็ต้องใช้ At

At + เวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เช่น At 7 o'clock, At 8.30 a.m.
At + เวลาที่เจาะจง เช่น At noon, At night, At midnight

5. Practice: Prepositions


8. Question Words

1. What are question words?

Wh-question Words(คำที่ไว้ขึ้นต้นประโยคเพื่อใช้ถามคำถาม)

 1. What(อะไร)
  ถาม: What's your name?
  ตอบ: I'm Pok.
 2. When(เมื่อไหร่)
  ถาม: When do you go to school?
  ตอบ: I go to school at 8 a.m.
 3. Where(ที่ไหน)
  ถาม: Where do you live?
  ตอบ: I live in Bangkok.
 4. Why(ทำไม)
  ถาม: Why is he laughing?
  ตอบ: He is watching a funny movie.
 5. Who(ใคร)
  ถาม: Who is in the classroom?
  ตอบ: Judy is in the classroom.
 6. Whose(ของใคร)
  ถาม: Whose bag is this?
  ตอบ: It is Tony's.

2. What?

What(อะไร)
What.....?
ถาม: What is on the table?
ตอบ: An apple is on the table. หรือ It's an apple. หรือ An apple.
ถาม: What is Johnny doing?
ตอบ: He is reading a book.
ถาม: What do you usually have for breakfast?
ตอบ: I have a sandwich and milk. หรือ A sandwich and milk.

3. Where?

Where(ที่ไหน)
Where.....?

 • ถามสถานที่/ตำแหน่ง

ถาม: Where is my key?
ตอบ: It is under the table. หรือ Under the table.
ถาม: Where are(กริยาช่วย) you(ประธาน) going(กริยาหลัก)?
ตอบ: I am going to the cafe. หรือ To the cafe.
ถาม: Where does(กริยาช่วย) he(ประธาน) live(กริยาหลัก)?
ตอบ: He lives on Tha Phae Road.
ถาม: Where do you like to go?
ตอบ: I like to go to the park. หรือ The park.

4. When?

When(เมื่อไหร่)

 • ถามเกี่ยวกับเวลา

ถาม: When is(กริยา) your birthday?
ตอบ: My birthday is on February 1st. // February 1st อ่านว่า February the first หรือ The first of February
ถาม: When will(กริยาช่วย) Janine(ประธาน) come(กริยาหลัก)?
ตอบ: She will come in 10 minutes. หรือ In 10 minutes.
ถาม: When does the supermarket close?
ตอบ: It closes at 8 p.m. หรือ At 8 p.m.
ถาม: When will we have a party?
ตอบ: We will have a party next Monday. หรือ Next Monday.
ถาม: When does(กริยาช่วย) Brian leave his house for school?
ตอบ: He leaves his house in the morning. หรือ In the morning.
ถาม: When are you going on holiday?
ตอบ: Next week. หรือ Next month. หรือ Tomorrow.

5. Who? Whose?

Who(ใคร)

ถาม: Who is in the classroom? หรือย่อแบบนี้ Who's in the classroom?
ตอบ: Tony is in the clasroom. หรือ Tony.
ถาม: Who are(กริยาช่วย) you(ประธาน) talking(กริยาหลัก) with?
ตอบ: I'm talking with my mom. หรือ My mom.
ถาม: Who is singing in the room?
ตอบ: Susie is singing is the room.

Whose(ของใคร)
Whose...(+n เอกพนน์ หรือ +n พหูพจน์)..?
ถาม: Whose backpack(คำนาม) is this?
ตอบ: It's Sarah's.
ถาม: Whose glasses are these?
ตอบ: They are Angie's.
ถาม: Whose notebook is this?
ตอบ: It's Liam's.

6. Why?

Why(ทำไม)

Why.....?

ถาม: Why is(v.to be) Patrick sad(adj)?
ตอบ: He is sad because(เพราะว่า) he lost(ทำหาย) his pencil case. หรือ He lost his pencil case.
ถาม: Why is(v.to be) Emma absent(ไม่มา)(adj) today?
ตอบ: She is absent today because she is sick. หรือ She is sick.
ถาม: Why do(กริยาช่วย) you like(กริยาหลัก) football?
ตอบ: I like football because it is fun(adj สนุกสนาน). หรือ It is fun.
ถาม: Why is(กริยาช่วย) she(ประธาน) smiling(กริยาหลัก)?
ตอบ: She is happy.
ถาม: Why is Jane laughing?
ตอบ: She is watching cartoons.

9. Present Continuous

1. ประโยคบอกเล่า Present Continuous

Present Continuous ประโยคที่แสดงถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
ประธาน + is/am/are + v.ing

ประธาน กริยาช่วย (is/am/are) กริยา (V.ing)
I am V.ing
He/She/It (ประธานเอกพจน์) is V.ing
You/We/They (ประธานพหูพจน์) are V.ing

Ken(คือ He) is reading a book now(ตอนนี้).
The women are taking a photo 'at the moment(ในขณะนี้)'.
I am watching television.
Ellen is driving her car now.
I am running right now.
It is snowing at the moment.

จุดสังเกต: ถ้าเห็นคำบอกว่าเวลา มักจะเป็น Present Continuous เช่น Now, Right now, At present(ในปัจจุบัน), At the moment

2. การเติม v.ing

กริยาที่มีสระเสียงสั้น + ตัวสะกด 1 ตัว -> ซ้ำพยัญชนะตัวท้ายก่อนเติม -ing

 • เช่น
คำ สระเสียงสั้นคือ ตัวสะกดคือ ผลลัพธ์(+ตัวสะกด 1 ตัว แล้วเติม -ing)
get e t getting
win i n winning
cut u t cutting
sit i t sitting
stop o p stopping

กริยาลงท้ายด้วย e แล้วหน้า e เป็นสระ -> เติม -ing ได้เลย

 • เช่น
คำ หน้า e เป็นสระ ผลลัพธ์(เติม -ing)
see e seeing
agree e agreeing

กริยาลงท้ายด้วย e แล้วหน้า e เป็นพยัญชนะ -> ตัด e แล้วค่อยเติม -ing

 • เช่น
คำ หน้า e เป็นพยัญชนะ ผลลัพธ์(หลังจากตัด e แล้วเติม -ing)
dance c dancing
write t writing

กริยาลงท้ายด้วย ie -> เปลี่ยน ie เป็น y แล้วค่อยเติม -ing

 • เช่น
คำ ผลลัพธ์(หลังจากเปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม -ing)
die dying
lie lying
tie tying

3. ประโยคปฎิเสธ Present Continuous

Present Continuous - รูปประโยคปฏิเสธแสดงสิ่งที่ไม่ได้กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน

ประธาน + is/am/are + not + v.ing

Subject Auxiliary Verb
I am not / I'm not
He/She/It/Single Noun is not / isn't
You/We/They/Plural Noun are not / aren't

Singular Subjects

 • I
  Use "am not" or "I'm not."
  Example: I am not running.

 • He/She/It or Any Singular Noun
  Use "is not" or "isn't."
  Example: She is not walking.

Plural Subjects

 • You/We/They or Any Plural Noun
  Use "are not" or "aren't."
  Example: They are not playing.

4. ประโยคคำถาม Present Continuous

ถาม: Is she doing housework(งานบ้าน)?
ตอบ: No, she is not. She is drinking coffee.
ถาม: Are you studying English?
ตอบ: Yes, I am.

 • รูปคำถาม

is/am/are + ประธาน + v.ing ? // ต้องการคำตอบเป็น Yes/No

Subject v.to be
I am
He/She/It/ประธานเอกพจน์ is
You/We/They/ประธานพหูพจน์ are
 • การตอบคำถาม

ตอบรับ: Yes, s + is/am/are.
ปฏิเสธ: No, s + is/am/are not.

ถาม: Are they reading a bedtime story?
ตอบรับ: Yes, they are.
ปฏิเสธ: No, they are not.

 • กำลังทำอะไรอยู่

What + is/am/are + ประธาน + doing?

ถาม: What are the children doing ?
ตอบ: They are gardening.

5. Practice - Present Continuous


2. Vocabulary ป.4

1. My body

1. Parts of body (1)

No. Body Part in English Body Part in Thai Single or Multiple
1 Head ศีรษะ Single
2 Hair เส้นผม Single
3 Eyebrows คิ้ว -
3.1 Eyebrow (one side) คิ้วข้างเดียว Single
3.2 Eyebrows (both) คิ้ว2ข้าง Multiple
4 Eyes ตา -
4.1 Eye (one side) ตาข้างเดียว Single
4.2 Eyes (both) ตา2ข้าง Multiple
5 Ears หู -
5.1 Ear (one side) หูข้างเดียว Single
5.2 Ears (both) หู2ข้าง Multiple
6 Nose จมูก Single
7 Mouth ปาก Single
8 Teeth ฟัน -
8.1 Tooth (single) ฟันซี่เดียว Single
8.2 Teeth (multiple) ฟันหลายซี่ Multiple
9 Neck คอ Single
10 Shoulders ไหล่ Multiple
11 Arms แขน -
11.1 Arm (one side) แขนข้างเดียว Single
11.2 Arms (both) แขน2ข้าง Multiple
12 Hands มือ -
12.1 Hand (one side) มือข้างเดียว Single
12.2 Hands (both) มือ2ข้าง Multiple
13 Fingers นิ้ว -
13.1 Finger (single) นิ้วเดียว Single
13.2 Fingers (multiple) หลายนิ้ว Multiple
14 Stomach ท้อง Single
15 Knees หัวเข่า -
15.1 Knee (one side) หัวเข่าข้างเดียว Single
15.2 Knees (both) หัวเข่า2ข้าง Multiple
16 Legs ขา -
16.1 Leg (one side) ขาข้างเดียว Single
16.2 Legs (both) ขา2ข้าง Multiple
17 Feet เท้า -
17.1 Foot (one side) เท้าข้างเดียว Single
17.2 Feet (both) เท้า2ข้าง Multiple
18 Toes นิ้วเท้า -
18.1 Toe (single) นิ้วเท้า1นิ้ว Single
18.2 Toes (multiple) นิ้วเท้าหลายนิ้ว Multiple

2. Parts of body (2)

I see(v) มองเห็น with my eyes.
I smell(v) ดมกลิ่น with my nose.
I hear(v) ได้ยิน with my ears.
I speak(v) พูด with my mouth.
I sing(v) ร้องเพลง with my mouth.
I chew(v) เคี้ยว with my teeth.
gum (n) = เหงือก
I touch(v) จับ it with my hand.
I walk(v) เดิน with my legs.

3. What's the matter ?

จะเป็นคำศัพท์หรือสำนวนที่เราใช้ถามหรือบอกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นบทร่างกาย

What's the matter? = เป็นอะไรหรือป่าว,เกิดอะไรขึ้น

sick / unwell = ไม่สบาย ตัวอย่างประโยค: I feel (sick / unwell) today. วันนี้ฉันรู้สึกไม่สบาย

fever = ไข้
ตัวอย่างประโยค: I have a fever. ฉันมีไข้

cough = ไอ
ตัวอย่างประโยค: I have a cough. ฉันมีอาการไอ

sore throat = เจ็บคอ
ตัวอย่างประโยค: I have a sore throat. ฉันเจ็บคอ

ache = ปวด
ตัวอย่างประโยค: I have a headache. ฉันรู้สึกปวดหัว, I have a stomachache. ฉันรู้สึกปวดท้อง, I have an earache. ฉันรู้สึกปวดหู, I have a toothache. ฉันมีอาการปวดฟันได้
สังเกต: อวัยวะต่างๆสามารถตามด้วยคำว่า ache ได้ เช่น head, stomach, ear, tooth แล้วตามด้วย ache - I have (a/an) ...ache.

 • สำนวน
  I cut my finger. ฉันทำมีดบาดนิ้ว
  I broke my leg. ฉันขาหัก
  I sprain(v. แพลง) my ankle(ข้อเท้า). ฉันข้อเท้าแพลง

4. Idioms with part of the body

สำนวน: keep an eye on = เผ้ามอง / จับตาดู
ตัวอย่างประโยค: I will go to the toilet. Please keep an eye on my bag.

สำนวน: All ears = ตั้งใจฟัง
ตัวอย่างประโยค: Tell me about your trip. I'm all ears!

สำนวน: On the nose = ตรงเวลา / แม่นยำ //Trick: ตรงเหมือนกับจมูก
ตัวอย่างประโยค: Let's meet at 6 a.m. on the nose.

สำนวน: Have a big mouth = ชอบนินทา / เปิดเผยความลับ
ตัวอย่างประโยค: Ava has a big mouth. Don't tell her your secret(ความลับ).

สำนวน: Have a sweet tooth = ชอบทานของหวาน
ตัวอย่างประโยค: My sister has a sweet tooth. She loves to eat chocolates and candies.

สำนวน: Give someone a hand = ช่วยเหลือ
ตัวอย่างประโยค: I want to move this table. Could you please give me a hand?

สำนวน: Pull someone's leg = แกล้ง / ล้อเล่น
ตัวอย่างประโยค: A: We have a math exam tomorrow. B: Are you pulling my leg?

สำนวน: get cold feet = เป็นกังวล / ตื่นเต้น // คล้ายๆกับคำนี้ => nervous
Ella gets cold feet before her first day of school.

5. Practice: My body


2. My Family

1. Family Tree

Grandpa Grandfather ( ปู่(ฝั่งพ่อ) / ตา(ฝั่งแม่) )
Grandma Grandmother ( ย่า(ฝั่งพ่อ) / ยาย(ฝั่งแม่) )
Grandparents ปู่ ย่า ตา ยาย //ถ้ามีคนเดียวไม่ต้องเติม s เช่น Grandparent ปู่

Father / Dad พ่อ
Mother / Mom / Mum แม่
Parents พ่อแม่

Uncle ลุง //พี่ชายพ่อ
Aunt Auntie ป้า //พี่สาวพ่อ
Uncle อา //น้องชายพ่อ
Aunt Auntie อา //น้องสาวพ่อ

Uncle ลุง //พี่ชายแม่
Aunt Auntie ป้า //พี่สาวแม่
Uncle น้า //น้องชายแม่
Aunt Auntie น้า //น้องสาวแม่

Me ฉัน
Elder sister / Older sister พี่สาว //Elder ใช้กับคนในครอบครัว
Younger sister น้องสาว
Elder brother / Older brother //Elder ใช้กับคนในครอบครัว
Younger brother น้องชาย

Nephew หลานชาย
Niece หลานสาว

Grandson หลายชาย //คำนี้ใช้เฉพาะหลานชายของ ปู่ ย่า ตา ยาย เท่านั้น
Granddaughter หลานสาว //คำนี้ใช้เฉพาะหลานสาวของ ปู่ ย่า ตา ยาย เท่านั้น
Grandchildren //บรรดาหลานๆที่ไม่ได้เจาะจงเพศจะเรียกรวมๆว่า Grandchildren

Cousins ลูกพี่ลูกน้อง
Relatives ญาติๆ

2. Pets

Pets - สัตว์เลี้ยง
a dog - หมา / สุนัข
a cat - แมว
a bird - นก
a parrot - นกแก้ว
a rabbit - กระต่าย
a hamster - หนูแฮมสเตอร์
a squirrel - กระรอก
a goldfish - ปลาทอง
a turtle - เต่า

ถาม: Do you have a / an + ชื่อสัตว์ => คุณเลี้ยง...ไหม
ใช่-ตอบ: Yes, I do.
ไม่-ตอบ: No, I don't.

ถาม: What pet do you have? => คุณเลี้ยงสัตว์อะไร
ตอบ: I have a / an + ชื่อสัตว์ => ฉันเลี้ยง...

ถาม: What pet is it? => มันคือสัตว์เลี้ยงชนิดไหน
ตอบ: It is a / an + ชื่อสัตว์ => มันคือ...

3. Practice: My family


3. My School

1. Classroom Objects

Classroom Objects - สิ่งของในห้องเรียน
blackboard - กระดานดำ
chalk - ชอล์ก
whiteboard - กระดานไวท์บอร์ด
whiteboard marker - ปากกาไวน์บอร์ด
clock - นาฬิกา
desk - โต๊ะเรียน
chair - เก้าอี้
school bag - กระเป๋านักเรียน
textbook - หนังสือเรียน
notebook - สมุดจด
pencil case - กล่องดินสอ
coloured pencils - ดินสอสี
rubber / eraser - ยางลบ
pencil sharpener - กบเหลาดินสอ
ruler - ไม้บรรทัด

2. School Subjects

English - วิชาภาษาอังกฤษ
Thai - วิชาภาษาไทย
Social studies - วิชาสังคม
History - วิชาประวัติศาสตร์
Mathematics(Maths) - วิชาคณิตศาสตร์
Science - วิชาวิทยาศาสตร์
Art - วิชาศิลปะ Music - วิชาดนตรี
Physical educatuin(P.E.) - วิชาพละศึกษา

3. Places at school

Football field - สนามฟุตบอล
Gymnasium - โรงยิม
Playground - สนามเด็กเล่น
Canteen / Cafeteria - โรงอาหาร
Toilet / Restroom - ห้องน้ำ
First aid room - ห้องพยาบาล
Library - ห้องสมุด
Classroom - ห้องเรียน
Art room - ห้องศิลปะ
Music room - ห้องดนตรี

4. Practice: My school


4. My Home!

1. Rooms at home

The bedroom - ห้องนอน
a bolster - หมอนข้าง
a pillow - หมอน
a blanket - ผ้าห่ม
a bed - เตียง
ตัวอย่างประโยค: I sleep in my bedroom. // in + ชื่อห้อง

The bathroom - ห้องน้ำ
brush my teeth - แปลงฟัน
take a shower - อาบน้ำจากฟักบัว
take a bath - อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ
ตัวอย่างประโยค: I brush my teeth and take a shower in the bathroom.

the kitchen - ห้องครัว
a gas stove - เตาแก๊ส
a frying pan - กระทะ
a dish - จาน
a spoon - ช้อน
a fork - ส้อม
ตัวอย่างประโยค: There is a gas stove in the kitchen.

The dining room - ห้องรับประทานอาหาร
breakfast - มื้อเช้า
brunch - มื้อสาย // รวบเอามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเข้าด้วยกันทานรวมกัน จะทานช่วง 11.00 - 14.00
lunch - มื้อกลางวัน
dinner - มื้อเย็น
ตัวอย่างประโยค: I have dinner in the dining room. // ไม่ใส่ a an the นำหน้ามื้ออาหาร

The living room. - ห้องนั่งเล่น
a TV / television - ทีวี / โทรทัศน์
a sofa / a couch - โซฟา
a computer - คอมพิวเตอร์
a coffee table - โต๊ะกลาง / โต๊ะกาแฟ
ตัวอย่างประโยค: There is a sofa, a TV, and a computer in the living room.
ตัวอย่างประโยค: We welcome(ต้อนรับ) our guests(แขก) in the living room.

Idiom(สำนวน)
a couch potato = A person who spends little time exercising and too much time watching TV. // คนขี้เกียจ (วัน ๆ เอาแต่นั่งดูทีวี ไม่ทำอะไรเลย)

The garage - โรงรถ
ตัวอย่างประโยค: My dad parks(กริยา)(จอดรถ) his car in the garage.

The storeroom - ห้องเก็บของ
ตัวอย่างประโยค: We keep(กริยา)(เก็บไว้ / รักษาไว้) our items or tools in the storeroom.

ถาม: What room is it?
ตอบ: It is the ชื่อห้อง.

2. Household items

Household items(อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน) ขอแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. Cleaning items(อุปกรณ์ทำความสะอาด) 2. Fixing Items(อุปกรณ์ที่เอาไว้ซ่อมแซม)

 1. Cleaning Items / Supplies
 • Living Room - ห้องนั่งเล่น

cleaning cloth - ผ้าทำความสะอาดเช็ดฝุ่น // clean wipe(กริยา)เช็ดทำความสะอาด

broom - ไม้กวาด // sweep(กริยา)กวาด

dustpan - ที่ตักขยะ // collect dirt - รวบรวมสิ่งสกปรก

rubber glovers - ถุงมือยาง

vacuum cleaner - เครื่องดูดฝุ่น // suck(ดูด), remove dust / dirt กำจัดสิ่งสกปรก

mop - ไม่ถูกพื้น // clean the floor

feather duster - ไม้ปัดฝุ่น

ถ้าอยากทราบว่าอุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้ทำอะไร
ถาม: What is a broom used for?
ตอบ: It is (used) for sweeping the floor. หรือใช้ It is for เลยก็ได้

 • Kitchen - ครัว

sponge - ฟองน้ำล้างจาน // clean the dishes

dish soap - น้ำยาล้างจาน // remove food from the dishes

dishwasher - เครื่องล้างจาน // clean the dishes

garbage can - ถังขยะ // keep waste

paper towel - กระดาษที่ใช้ในครัว // dry

steel wool / pot scrubber - ฝอยขัดหม้อ // polish the pot

ถ้าอยากทราบว่าอุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้ทำอะไร
ถาม: What is a sponge used for?
ตอบ: It is (used) for cleaning the dishes. หรือใช้ It is for เลยก็ได้

 • Bathroom- ห้องน้ำ

toilet brush - ไม้ขัดส้วม // clean the toilet bowl

scrub brush - แปรงขัด // clean the floor

toilet cleaner - น้ำยาล้างห้องน้ำ Clean the/a toilet

plunger - ที่ปั้มส้วม // remove clogs

bucket - ถัง // hold/fill water

ถ้าอยากทราบว่าอุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้ทำอะไร
ถาม: What is a toilet brush used for?
ตอบ: It is (used) for cleaning a toilet bowl. หรือใช้ It is for เลยก็ได้

 1. Fixing Tools

hammer - ค้อน // pound(ตอก)/drive a nail(ตอกตระปู)

screwdriver - ไขควง // turn a screw(หมุนสกรู)

wrench - ประแจ // fasten(ยึด)

tape measure - สายวัด // measure size(วัดขนาด)

duct tape - เทปกาว // seal

nail - ตะปู // join

drill - สว่าน // make a hole(เจาะรู)

ถ้าอยากทราบว่าอุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้ทำอะไร
ถาม: What is a hammer used for?
ตอบ: It is (used) for pounding or driving a nail. หรือใช้ It is for เลยก็ได้

Let's sum up! (เอกพจน์)
What is a/an _ _ _ used for?
It is (used) for _ v.ing _ _.

(พหูพจน์) What are _ _ _ used for?
They are (used) for _ v.ing _ _.

3. Housework!

What housework do you do? - คุณทำงานบ้านอะไร
sweep the floor = กวาดบ้าน //sweep-กวาด (กริยา), floor-พื้น (นาม)
Mop the floor = ถูพื้น // Mop-ถู (กริยา)
clean the bathroom/toilet = ล้างห้องน้ำ
Don't forget to wear rubber gloves. = อย่าลืมใส่ถุงมือยาง
clean the windows = ทำความสะอาด/ เช็ด หน้าต่าง
wash the dishes = ล้างจาน
wash the car = ล้างรถ
wash the clothes = ซักผ้า
iron the clothes = รีดผ้า
I cook. = ฉันทำอาหาร
I set the table. = ฉันจัดโต๊ะ

4. My Neighbourhood

bank - ธนาคาร

supermarket - ซูเปอร์มาร์เก็ต

bookstore - ร้านหนังสือ

cinema - โรงหนัง

garage - อู่ซ่อมรถ

school - โรงเรียน

barbershop - ร้านตัดผมชาย

hairdresser's - ร้านตัดผมผู้หญิง

bakery - ร้านขายขนมปัง

toy store / toy shop - ร้านขายของเล่น

hardware store - ร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

pet store - ร้านขายสัตว์เลี้ยง หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

clothing store - ร้านขายเสื้อผ้า

coffee shop / Café - ร้านกาแฟ

pharmacy / a chemist's - ร้านขายยา

train station - สถานีรถไฟ

bus stop - ป้ายรถเมล์

police station - สถานีตำรวจ

park - สวนสาธารณะ

post office - ที่ทำการไปรษณีย์

fire station - สถานีดับเพลิง

คำถาม: Is there a school in your neighbourhood, Lisa?
ตอบ: Yes, there is (one). หรือ Yes, there is a school in my neighbourhood.

คำถาม: Are there any cinemas in your neighbourhood? // มีโรงภาพยนตร์ในละแวกของคุณบ้างมั้ย ตอบ: No, there are not(aren't) (any). // ไม่มีเลย

คำถาม: Lisa, I think i have a headache after walking around your neighbourhood. Where can I buy(v.inf) some medicine?
ตอบ: You can buy it at the pharmacy. Anyway, get well soon!

5. Practice: My home!


5. My hobby

1. Vocabulary about Hobbies (1)

สายบันเทิง

sing - ร้องเพลง

listen to music - ฟังเพลง

dance - เต้น

watch cartoons - ดูการ์ตูน

ตัวอย่างประโยค: Brian watches cartoons every day.

watch movies - ดูหนัง

watch series - ดูซีรีส์, ดูละคร

watch TV = ดูโทรทัศน์

ตัวอย่างประโยค: My sister and I usually watch TV in the evening. // usually = โดยปกติ, เป็นประจำ

สายชิว

ride a bicycle - ขี่จักรยาน

ride a horse - ขี่ม้า

ตัวอย่างประโยค: P' Pungping always rides a horse on weekends. // always = สม่ำเสมอ, weekend = วันหยุดสุดสัปดาห์

go jogging - วิ่งออกกำลังกาย

go for a walk - เดินเล่น

go shopping - ไปซื้อของ

ตัวอย่างประโยค: My favorite hobby is going shopping. // favorite = ที่ชื่นชอบ

2. Vocabulary about Hobbies (2)

สาย Play

เล่นเกม

play games - เล่นเกม

play online games - เล่นเกมออนไลน์

ตัวอย่างประโยค: Brian and Bright play online games every day.

play card games - เล่นการ์ดเกม

เล่นกีฬา

play football - เล่นฟุตบอล

play volleyball - เล่นวอลเลย์บอล

ตัวอย่างประโยค: I am playing volleyball.

play badminton - เล่นแบดมินตัน

play tennis - เล่นเทนนิส

เล่นเครื่องดนตรี

ข้างหน้าเครื่องดนตรีต้องมี the
the + เครื่องดนตรี

play the guitar - เล่นกีต้าร์

ตัวอย่างประโยค: I play the guitar in my free time.

play the piano - เล่นเปียโน

play the violin - เล่นไวโอลิน

play the flute - เล่นขลุ่ย

สายขยัน

cook = ทำอาหาร

cook Tom Yam Kung - ทำต้มยำกุ้ง

cook spaghetti - ทำสปาเกตตี

bake = อบ

bake cookies - อบคุ้กกี้

read = อ่าน

read comics - อ่านหนังสือการ์ตูน

read novels - อ่านนวนิยาย

ตัวอย่างประโยค: My favorite hobby is reading novels. // favorite = ที่ชื่นชอบ

garden = ทำสวน

I love gardening. - ฉันรักการทำสวน

3. What is your hobby?

ถาม: What do you do in your free time?
ตอบ: I + งานอดิเรก + in my free time. เช่น I go jogging in my free time.

ถาม: What is your hobby?
ตอบแบบที่1: My hobby is + งานอดิเรก(กริยามี -ing) เช่น My hobby is watching TV.
ตอบแบบที่2: I [love,like] + งานอดิเรก(กริยามี -ing) เช่น I love riding a horse.

ถาม: What are your hobbies?
ตอบแบบที่1: My hobbies are + งานอดิเรก(กริยามี -ing) + and + งานอดิเรก(กริยามี -ing) เช่น My hobbies are cooking and going shopping.
ตอบแบบที่2. I [love,like] + งานอดิเรก(กริยามี -ing) + and + งานอดิเรก(กริยามี -ing) เช่น I like singing and dancing.

6. Signs

1. General Signs

No Food or Drink - ป้ายห้ามนำอาหาร/เครื่องดื่ม

ตัวอย่างประโยค: You can see a No Food or Drink sign in front of the library(ห้องสมุด).

No Littering - ป้ายห้ามทิ้ง

ถาม: What does a No Littering sign mean?
ตอบ: It means you cannot throw trash here. // Throw = ทิ้ง, ขว้าง, ปา // Trash = ขยะ

No Photography - ป้ายห้ามถ่ายรูป

ถาม: What does a No Photography sign mean?
ตอบ: It means you cannot take a photo in this area.

No Pets Allowed - ป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่างประโยค: Look! There is a No Pets Allowed sign in front of the mall. // Pet = สัตว์เลี้ยง // Allow = อนุญาต // Mall = ห้างสรรพสินค้า

Entrance - ป้ายทางเข้า

ตัวอย่างประโยค: When you walk into the mall, you will see an Entrance sign.

Exit - ป้ายทางออก

ตัวอย่างประโยค: if you cannot find the way out, look for an Exit sign. // Look for = ค้นหา, มองหา

Toilets - ป้ายห้องน้ำ

ตัวอย่างประโยค: There is a Toilet sign in front of us.

Elevator - ป้ายลิฟต์

ตัวอย่างประโยค: An Elevator sign is on the right. // Lift / Elevator = ลิฟต์

2. Road Signs

Road Signs(ป้ายสัญญาณบนท้องถนน)

-กลอน Road Signs ป้ายสัญญาณบนท้องถนน-    
`No Left turn` นั้น`ห้ามเลี้ยวซ้าย` แต่ถ้า`ห้ามเลี้ยวขวา` เปลี่ยนเป็น `No Right Turn` No Right Turn  

`ห้ามจอด`นั้นคือ `No Parking` แต่ถ้าโชคดีจริงเราจะเจอ `Parking Lot` `ลานจอดรถ`  

`ห้ามเข้า`นั้นคือ `No Entry` แต่ระวังให้ดีถ้าเราเข้า `เขตโรงเรียน` `School Zone`  

`Zebra / Pedestrian Crossing` เธอจงอย่ารีบวิ่งค่อยๆ ข้าม`ทางม้าลาย` ทางม้าลาย

No Left Turn - ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย // Left = ทางด้านซ้าย

ตัวอย่างประโยค: You cannot turn left when you see a No Left Turn sign.

No Right Turn - ป้ายห้ามเลี้ยวขวา // Right - ทางด้านขวา

ตัวอย่างประโยค: You cannot turn right when you see a No Right Turn sign.

No Entry - ป้ายห้ามเข้า

ตัวอย่างประโยค: There is a No Entry sign ahead. What should I do? // Ahead - ด้านหน้า

No Parking - ป้ายห้ามจอดรถ

ตัวอย่างประโยค: When you see a No Parking sign, you cannot park your car there.

Parking Lot - ป้ายลานจอดรถ

ตัวอย่างประโยค: There is a Parking Lot sign ahead. You can park your car there.

School Zone - ป้ายเขตโรงเรียน

ตัวอย่างประโยค: Chanchai, when you see a School Zone sign, please drive slowly.

Zebra Crossing / Pedestrian Crossing - ป้ายทางม้าลาย pedestrian - คนเดินถนน, ทางเดินเท้า cross - ข้าม

ตัวอย่างประโยค: This is a Zebra Crossing sign. It means you can cross the road here.

3. Warning / Trash Signs

Have you ever seen these signs?.

Warning signs(ป้ายเตือน) & Trash signs(ป้าย/สัญลักษณ์ ขยะ)

Warning signs

Covid warning signs
Wear your face mask - สวมหน้ากากอนามัย // Wear(v.)สวมใส่

Keep a distance of 2 meters - รักษาระยะห่าง 2 เมตร // distance(n.)ระยะทาง // meter/metre

Please use hand sanitizer - กรุณาใช้เจลล้างมือ // hand sanitizer(n.)เจลน้ำยาล้างมือ(ฆ่าเชื้อ)

Factory warning sign Beware toxic - ระวังสารพิษ // Beware(v.)ระวัง

Beware high voltage - ระวังกระแสไฟฟ้าแรงสูง

Beware flammable gas - ระวังแก๊สไวไฟ// flammable(adj.)ที่ติดไฟได้ง่าย

Watch your step - ระวังในการก้าว // Watch(v.)ระวัง

Wet floor - ระวังพื้นเปียก/ลื้น // floor(n.)พื้น

Wet Paint - ระวังสียังไม่แห้ง

Trash signs

General waste - ขยะทั่วไป

Recyclable waste - ขยะรีไซเคิลได้

Compostable waste - ขยะที่ย่อยสลายได้

Hazardous waste - ขยะอันตราย // insecticide(n.)ยาฆ่าแมลง

Let's Practice!
Look at the signs and fill in the blanks.

Before entering the building, you must wear a face mask and use hand sanitizer provided at the entrance. Please keep in mind(จำไว้) that the floor is uneven, so you should watch your step
provided(v.)จัดหา, uneven(adj.)ไม่เท่ากัน

Try not to touch any electric wires inside this place as they are classified as high voltage. And as you can see, there is a flammable gas sign attached here, so you aren't allowed to bring lighters or matches inside the building. They can cause fires or explosions.
classified(v.)จัดประเภท, allowed(v.)อนุญาต, lighters(n.)ไฟแช็ก, matches(n.)ไม้ขีดไฟ, explosions(n.)การระเบิด

There are two trash bins available. The left one is for recyclable waste like paper and plastic bottles and the other is for compostable waste like shells and fish bones.
trash bins(n.)ถังขยะ, shells(n.)เปลือกหอย

7. Holidays

1. National Holidays and Festivals in Thailand

ที่เขียนว่า เสริม = ประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

วันหยุดและเทศกาลของประเทศไทย

Mother's Day - วันแม่
ตัวอย่างประโยค: Mother's Day is on August 12th.
เสริม1: Blue is the color of Mother's Day. // blue - สีฟ้า
เสริม2: I pay respect to my mother on Mother's Day. // pay respect(v.)แสดงความเคารพ
เสริม3: jasmine is the symbol of Mother's Day. // jasmine(n.)ดอกมะลิ // symbol(n.)สัญลักษณ์

Father's Day - วันพ่อ
ตัวอย่างประโยค: Father's Day is on December 5th.
เสริม1: Yellow is the color of Father's Day. // yello - สีเหลือง
เสริม2: I pay respect to my father on Father's Day. // pay respect(v.)แสดงความเคารพ
เสริม3: Canna lily is the symbol of Father's Day. // canna lily(n.)ดอกพุทธรักษา

Songkran Festival - เทศกาลสงกรานต์
ตัวอย่างประโยค: Songkran Festival is on April 13th-15th.
เสริม1: Let's splash water. // splash water(v.)สาดน้ำ
เสริม2: // water gun(n.)ปืนฉีดน้ำ // gun(n.)ปืน
เสริม3: Thai people visit their relatives during Songkran Festival. // visit(n.)ไปเยี่ยม // family(n.)ครอบครัว // relatives(n.)ญาติ

Loy Krathong - ลอยกระทง
ตัวอย่างประโยค: Loy Krathong is on the full moon of the twelfth month. // full moon(n.)พระจันทร์เต็มดวง // full(adj.)เต็ม // moon(n.)พระจันทร์
เสริม1: We use banana leaves to make a krathong. krathong(n.)กระทง // banana leaf(n.)ใบตอง // (เอกพจน์)leaf(n.)ใบไม้ // (พหูพจน์)leaves(n.)ใบไม้
เสริม2: The krathong contains a candle, three joss sticks, and flowers. // candle(n.)เทียน // joss sticks(n.)ธูป // contain(n.)ประกอบไปด้วย/บรรจุ
เสริม3: We float krathongs on a river or a canal. // float(v.)ลอย // river(n.)แม่น้ำ // canal(n.)คลอง

2. Happy Valentine's Day

National Holidays and Festivals around the World - วันหยุดและเทศกาลรอบโลก

New Year's Day - วันปีใหม่
ตัวอย่างประโยค: New Year's Day is on 1st January
เสริม1: // countdown(v.)นับถอยหลัง // count(v.)นับ // fireworks(n.)พลุ // celebrate(v.)เฉลิมฉลอง // new year's resolution(n.)ปณิธานวันปีใหม่

Valentine's Day - วันวาเลนไทน์
ตัวอย่างประโยค: Valentine's Day is on 14th February. // rose(n.)ดอกกุหลาบ // bouquet(n.)ช่อดอกไม้ // a bouquet of roses(v.) ช่อดอกกุหลาบ // chocolate(นาม)ช็อกโกแลต // love letter(n.)จดหมายรัก

Halloween - วันฮาโลวีน
เสริม1: // trick(v.)หลอก // treat(v.)เลี้ยง(อาหาร) // a jack-o'-lantern(n.)ตะเกียงฟักทอง // lantern(n.)ตะเกียง / โคมไฟ

Thanksgiving - วันขอบคุณพระเจ้า
เสริม1: // harvest(v.)เก็บเกี่ยว // turkey(n.)ไก่งวง // roasted turkey(n.)ไก่งวงอบ // roast(v.) อบ / ย่าง

Christmas - วันคริสต์มาส
ตัวอย่างประโยค: Christmas is on December 25th.
เสริม1: // pine tree(n.)ต้นสน // glittering balls(n.)ลูกบอลระยิบระยับ // glittering(adj.)ระยิบระยับ // lights(n.)ไฟ // mistletoe(n.)ต้นมิสเซิลโท
เสริม2: Many children wait for a present from Santa Claus on Christmas.
เสริม3: // exchange(v.)แลกเปลี่ยน // gift(n.)ของขวัญ // present(n.)ของขวัญ

3. National Holidays (Practice)

4. International Festivals

แบบเป็น 3 กลุ่มหลักๆ

 1. Religious Festivals
 2. Festival of the Dead
 3. Winter Festivals

1. Religious Festivals

Easter
Easter Day or Easter Sunday is a Christian religious holiday. It iis celebrated on Sunday between March and April.

Why do people celebrate Easter Day?
People celebrate Jesus Christ's return to life, so Easter Day is a symbol of rebirth and hope.

What do they usually do on Easter Day?
People usually paint Easter eggs
and join the egg hunt

Ramadon(รอมฎอน)

Ramadon takes place in the ninth month in the Islamic calendar which is based on the lunar cycle. This means the exact dates of Ramadan change every year.

What do Muslims do during Ramadan?

 • Muslims will fast (take no food and drink) during the daytime
 • They fast to remind(ย้ำเตือน) themselves of poor, hungry people.
 • They will donate(บริจาค) to people in need(ตกทุกข์ได้ยาก).

2. Festival of the Dead

Day of the Dead
The Day of the Dead is celebrated on November 1st and 2nd mostly in Mexico

Why do people celebrate the Day of the Dead?
They celebrate this festival to show love and respect to their dead family members and friends. The festival is full of joy and laughter(เสียงหัวเราะ) They set up an altar (ทาง Mexico เรียกว่า ofrenda) to celebrate.

An altar(Ofrenda)

 • photo(s) of dead family member(s)
 • candles
 • marigolds(ดาวเรือง)
 • food and drink
 • pierced paper
 • colorful skulls

3. Winter Festivals

Hanukkah vs Christmas

Hanukkah
Date: late November to mid December
History: Jewish Festival of Lights

Christmas
Date: December 25th
History: Celebration of the birth of Jesus

How do the Jews celebrate Hanukkah?

 • They celebrate Hanukkah for eight days.
 • They light candles on candlestick(เชิงเทียน) called a menorah.
 • The menorah has 9 branches(ก้าน, สาขา). Each(แต่ละ) branch is for each night during the eight days of the festival.
 • There is a helper candle in the middle branch, which is used to light the other eight.

Let's sum up: Vocabulary

Easter Day

 • return (n, v) การกลับมา
 • rebirth (n) การเกิดใหม่
 • hope (n, v) ความหวัง
 • join (v) เข้าร่วม
 • hunt (n, v) ล่า // the egg hunt = การล่าไข่อีสเตอร์

Ramadan

 • Muslim (n) คนมุสลิม(ผู้นับถืออิสลาม)
 • fast (v) อดอาหาร
 • daytime (n) เวลากลางวัน
 • remind...of...(v) ทำให้...นึกถึง....
 • donate (v) บริจาค // in need = มีความจำเป็นตกทุกข์ได้ยาก

Day of the Dead

 • respect (n, v) เคารพ
 • dead (adj) ตาย
 • joy (n) ความสุข
 • laughter (n) เสียงหัวเราะ
 • altar (n) แท่นบูชา, โต๊ะบูชา
 • candle (n) เทียน
 • marigold (n) ดอกดาวเรือง
 • pierced paper (n) กระดาษลายฉลุ // pierce (v) เจาะ // pierced (adj)
 • colorful (adj) สีสันสดใส
 • skull (n) หัวกระโหลก

Hanukkah

 • Jew (n) ชาวยิว // Jewish (adj)
 • candlestick (n) เชิงเทียน
 • branch (n) ก้าน, สาขา
 • each แต่ละ
 • middle (adj) ตรงกลาง

4. Thai Public Holiday

 • Magha Puja, Makha Puja
 • Labor Day
 • The Royal Ploughing Ceremony
 • Visakha Puja
 • Asalha Puja
 • Constitution Day

Magha Puja

 • The full-moon day of the third lunar month

Visakha Puja

 • The full-moon day of the sixth lunar month

Asalha Puja

 • The full-moon day of the eighth lunar month

Magha Puja Day
Magha Puja Day takes place on the full-moon day of the third lunar month // takes place - เกิดขึ้น

Four auspicious events // auspicious - ฤกษ์ดี / มงคล

 1. 1,250 disciples from different places spontaneously came to pay homage to the Lord Buddha. // disciples - สาวก // homage = respect
 2. All of them were enlightened. // พระอรหันต์
 3. All of them were ordained by the Lord Buddha himself. // were ordained - ได้รับการบวช
 4. It was a perfect full-moon day.

Visakha Puja Day

Visakha Puja Day takes place on the full-moon day of the sixth lunar month

Three important events in Lord Buddha's life

 1. His birth(ประสูติ)
 2. His enlightenment(ตรัสรู้)
 3. His passing into nirvana(ปรินิพพาน)

Asalha Puja Day
Asalha Puja Day takes place on the full-moon day of the eighth lunar month

Three important events

 1. The Load Buddha gave the first sermon to his first five disciples. // sermon - เทศนา // disciples - สาวก
 2. One of them became the first Buddhist monk. // monk - พระสงฆ์
 3. The Triple Gems occurred. // Triple - สาม // Gems - อัญมณี // occurred - เกิดขึ้น // The Triple Gems - พระรัตนตรัย
  (the Buddha(พระพุทธ), the Dharma(พระธรรม), the Sangha(พระสงฆ์))

What do Buddhists(ชาวพุทธ) do on Magha Puja, Visakha Puja, and Asalha Puja Day?

 1. They make merit. ทำบุญ
 2. They observe the five precepts. รักษาศีล 5 // precepts ศีล
 3. They take part in the candle-lit procession. เวียนเทียน
  Each person carries a lighted candle(เทียน), three (incense sticks(ธูป)), and flowers.

Practice

A. Magha Puja Day B. Visakha Puja Day C. Asalha Puja Day

 • B The Load Buddha was born, was enlightened, and passed into nirvana.
 • C The Triple Gems occurred.
 • A 1250 enlightened monks came to pay homage to the Load Buddha.

Labor Day May 1st
The Royal Ploughing Ceremony Usually take place in May
Constitution Day December 10th

Labor Day // labor = แรงงาน
Labor Day in Thailand, including over 80 countries, in celebrated(ฉลอง) on May 1st. It's also known(รู้จัก) as International Workers' Day or May Day

Why do we celebrate Labor Day?
Most businesses(ธุรกิจ) closed on Labor Day to honor(ให้เกียรติ) labor workers.

The Royal Ploughing Ceremony - พืชมงคล
The ceremony(พิธี) usually takes place in May. It marks a lucky beginning to the new planting season.

Fun facts

 • The sacred oxen are presented with rice, beans, corns, hay, sesame, water and liquor,
 • Whichever the oxen choose should be plentiful(อุดมสมบูรณ์) during the year.

Constitution Day - วันรัฐธรรมนูญ
Constitution Day in Thailand is celebrated annually(ทุกปี) on December 10th.
Why do we celebrate Constitution Day?
We celebrate to remind us of the adoption of the country's permanent(ถาวร) constitution(รัฐธรรมนูญ).

Practice

A. Labor Day
B. The Royal Ploughing Ceremony
C. Constitution Day

C This day is annually celebrated on December 10th.
A We celebrate this day to honor labor workers.
B This day marks a lucky beginning of a planting season.

Let's sum up: Vocabulary
Magha Puja Day

 • disciple (n) ลูกศิษย์, สาวก
 • spontaneously (adv) โดยตนเอง, อย่างเป็นธรรมชาติ
 • pay homage to (v) เคารพอย่างสูง
 • enlighten (v) อธิบายให้แจ่มแจ้ง

  enlightened (adj) รู้แจ้ง, ตรัสรู้
  enlightenment (n) ความรู้แจ้ง

 • ordain (v) บวช

  be ordained by = ได้รับการบวชจาก...

Visakha Puja Day

 • pass into (v) เข้าสู่สภาวะ..., กลายเป็น
 • nirvana (n) นิพพาน

Asalha Puja Day

 • sermon (n) คำเทศน์

  the first sermon = ปฐมเทศนา

 • The Triple Gems (n) พระรัตนตรัย

 • occur (v) เกิดขึ้น

  take place (v)

 • make merit (v) ทำบุญ

  merit (n) บุญ, กุศล

 • precept (n) ศีล

 • procession (n) ขบวน

  candle-lit procession (n) การเดินเวียนเทียน

Labor Day

 • labor / labour (n) แรงงาน
 • honor / honour (v) ให้เกียรติ (n) เกียรติ

The Royal Ploughing Ceremony

 • plough (v) ไถ
 • sacred (adj) ศักดิ์สิทธิ์
 • sacred oxen (n) พระโคเสี่ยงทาย
 • hay (n) หญ้าแห้ง
 • sesame (n) งา
 • liquor (n) สุรา
 • plentiful (adj) อุดมสมบูรณ์

7. Occupation

1. Occupation (Part1)

Occupation - อาชีพ

a policeman - ตำรวจ1คน
policemen - ตำรวจหลายคน
a police officer - ตำรวจ *เขียนแบบไม่ระบุเพศ

ตัวอย่างประโยค1: A policeman catches a thief.
ตัวอย่างประโยค2: A policeman works in a police station.

a barber - ช่างตัดผมผู้ชาย

a hairdresser - ช่างตัดผมผู้หญิง

a barbershop - ร้านตัดผมชาย

a salon - ร้านเสริมสวย

a doctor

ตัวอย่างประโยค: He is a doctor

a nurse

ตัวอย่างประโยค: A nurse (takes care(ดูแล)) patients.

ตัวอย่างประโยค: Both a doctor and a nurse work in a hospital.

a carrier - พนักงานส่งของ
a postal worker - พนักงานส่งของ *ไม่ระบุเพศ

ตัวอย่างประโยค1: A carrier delivers(ส่ง) letters(จดหมาย) and parcels(พัสดุ).
ตัวอย่างประโยค2: A carrier(*เอกพจน์) works(*ประธานเอกพจน์ กริยาต้องเติม s) in a post office.

a teacher - ครู

ตัวอย่างประโยค: A teacher works in a school.

a firefighter - พนักงานดับเพลิง

a pilot - นักบิน

ตัวอย่างประโยค1: A pilot flies an aeroplane.
ตัวอย่างประโยค2: He works in an airport.

a baker - คำทำขนมปัง

ตัวอย่างประโยค: A baker works in a bakery

What do you want to be in the future?
I want to be ____.

2. Occupation (Part2)

a dentist - ทันตแพทย์

ตัวอย่างประโยค1: A dentist (looks after(ดูแล)) your teeth.
ตัวอย่างประโยค2: It's important to brush your teeth twice a day.
ตัวอย่างประโยค3: A dentist works in a clinic.

a cook - พ่อครัว, แม่ครัว, คนทำอาหาร

ตัวอย่างประโยค1:
ถาม: What does he do?
ตอบ: He is a cook.

ตัวอย่างประโยค2:
ถาม: Where does he work?
ตอบ: He works in a restaurant.

a dancer - นักเต้น

ตัวอย่างประโยค: A dancer works in a theater and a studio.

an actor - นักแสดงชาย

an actress - นักแสดงหญิง

ตัวอย่างประโยค:
ถาม: Where do an actor and an actress work?
ตอบ: They work in a theater and a studio.

a singer - นักร้อง

ตัวอย่างประโยค1:
ถาม: What does she do?
ตอบ: She is a singer.

ตัวอย่างประโยค2:
ถาม: Where does she work?
ตอบ: She works in a theater / a studio.

a farmer - ชาวนา, ชาวสวน, ชาวไร่

ตัวอย่างประโยค1:
ถาม: What does he do?
ตอบ: He is a farmer.

ตัวอย่างประโยค2: A farmer works in a farm. // a farmhouse โรงนา // a barn ยุ้งข้าว

an engineer - วิศกร

ตัวอย่างประโยค1:
ถาม: What does he do?
ตอบ: He is an engineer.

ตัวอย่างประโยค2:
ถาม: Where does he work?
ตอบ: He works at a construction site.

3. Pratice: Occupation

3. Short Conversations ป.4

1. Greetings

1. How do you do?

How do you do? - สวัสดีค่ะ/ครับ
คำอธิบาย: ใช้เวลาเจอคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือพื่งเจอกันครั้งแรก

A: How do you do?
B: How do you do?

Good morning - สวัสดีตอนเช้า
Good afternoon - สวัสดีตอนบ่าย
Good evening - สวัสดีตอนเย็น
Good night - ราตรีสวัสดิ์
คำอธิบาย: ทักทายทั่วไป(เป็นทางการ)

Hi!, Hey!, Hello!, Howdy!, What's up?, Sup?, Hi there!, Hey there!
คำอธิบาย: ใช้กับคนที่สนิทกัน หรือ คุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น เพื่อน เป็นการทักทายทั่วไป(ไม่เป็นทางการ)

Hey you!
คำอธิบาย: ห้ามใช้ไม่สุภาพ

It's nice to see you., It's nice to meet you., Nice to meet you., Glad to meet you.
คำอธิบาย: ใช้หลังจากทักทายเสร็จแล้ว ประมาณว่ายินดีที่ได้เจอคุณ ยินดีที่ได้พบคุณนะ

My name is ชื่อของเรา, I'm ชื่อของเรา.
คำอธิบาย: ใช้เวลาเจอคนบางคนครั้งแรกก่อนที่เราจะบอกกับเขาว่า ยินดีนะที่เราได้มีโอกาศพบเขา ตัวเราก็อาจจะมีการแนะนำตัวก่อนว่าตัวเองชื่ออะไร

ตัวอย่าง:
A: How do you do?
B: How do you do?
A: My name is Pok. It's nice to meet you.
B: I'm Pare. Nice to meet you, too.

ตัวอย่างเพื่อนทักทายกัน:
A: Hi there! Glad to see you.
B: What's up! Glad to see you, too.

2. How are you?

ประโยคใช้ทักทายหรือถามทุกข์สุข:

 • How are you? - คุณเป็นอย่างไรบ้าง?, คุณสบายดีมั้ย?
 • How's everything? - ตอนนี้ทุกๆอย่างดีไหม?
 • How are things? - เป็นยังไงบ้าง?
 • How is it going? - เป็นยังไงบ้าง?

ประโยคตอบกลับ:

 • I'm fine, thank you. - ฉันสบายดีขอบคุณ
 • Fine, thank you. - สบายดีขอบคุณ
 • Fine, thanks. - สบายดี ขอบคุณ
 • Just fine. - แค่สบายดี
 • I'm all right. - ฉันไม่เป็นไร
 • Not so bad. - ไม่ได้เลวร้าย
 • I'm OK. - ฉันสบายดี

ถามกลับ หลังจากใช้ ประโยคตอบกลับ + And you?
เช่น I'm fine, thank you. And you?

ตัวอย่าง:
A: Hi! How is everything? - สวัสดีจ้า เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ
B: Hello! Just find. And you? - สวัสดีจ้า ฉันสบายดี เธอล่ะ
A: I'm OK. Thanks. - ฉันสบายดี

3. Goodbye

Goodbye. - ลาก่อนค่ะ/ครับ, Good night. - ราตรีสวัสดิ์.
คำอธิบาย: ใช้กับคนที่พื่งรู้จักกันไม่ใช้เพื่อนสนิท

Bye-bye. - ลาก่อน, Bye. - ลาก่อน
คำอธิบาย: ใช้กับคนที่รู้จักดีหรือเป็นคนที่เราสนิท

I have to go now. - ฉันต้องไปแล้ว, I need to go now. - ฉันต้องไปตอนนี้
คำอธิบาย: ก่อนที่เราจะบอกลากับคนที่เราคุยด้วย เราก็อาจจะมีการเกริ่นก่อนว่าฉันต้องไปแล้วนะ
วิธีใช้: I have to go now. Bye.

คำบอกลาคำอื่นๆ:

 • See you. - พบกันใหม่
 • See you later. - แล้วพบกันใหม่
 • See you again. - แล้วพบกันใหม่อีกนะ
 • See you tomorrow. - พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
 • See you soon. - แล้วพบกันเร็วๆนี้
 • Take care. - ดูแลตัวเองด้วยนะ, กลับดีๆนะ
 • Catch you later. - ไว้ค่อยคุยกันนะ
 • Have a good day. - ขอให้เป็นวันที่ดี.
 • Have a nice day. - ขอให้เป็นวันที่ดี.

ตัวอย่างประโยค1:
A: Hey, I think I have to go now. - นี่ ฉันคิดว่าฉันต้องไปแล้วล่ะ
A: Something came up. - มีธุระเข้ามาพอดีเลย
B: Okay. See you later! - ได้เลย แล้วพบกันใหม่นะ

ตัวอย่างประโยค2:
A: Hi there, are you going to school? - สวัสดีจ้ะ คุณกำลังจะไปโรงเรียนเหรอ
B: Yes, it is very late now. - ใช่แล้ว และตอนนี้มันก็สายมากแล้วด้วย
A: OK! See you. Have a good day. - ได้เลย แล้วเจอกันนะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะ
B: You too. คุณก็เช่นกันนะ

4. Practice: Greetings

2. Hi, friends!

1. Nice to meet you!

Hi / Hello - สวัสดี
คำอธิบาย: ใช้ตอนเจอกันใหม่ๆ

Nice to meet you. - ยินดีที่ได้รู้จัก
คำอธิบาย: ใช้ตอบกลับหลังจากทักทาย และคนนั้นพื่งเจอเป็นครั้งแรก

Nice to meet you, too. - ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน
คำอธิบาย: ใช้ตอบกลับ Nice to meet you.

It's nice to see you again. / It's good to see you again. - ดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้ง
คำอธิบาย: ใช้ตอบกลับหลังจากทักทาย ใช้ทักทายเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้ว และเราดีใจที่เราได้พบเขาอีกครั้งนึง

Me too. - เช่นกัน
คำอธิบาย: ใช้ตอบกลับ It's nice to see you again. / It's good to see you again.

How are you? / How are you doing? / How is it going? / How are things - คุณสบายดีไหม

I'm fine. / good. / Pretty good. / Not bad. / I'm okay. / I'm good. / I'm great. / I'm very well. / I'm fantastic. - ฉันสบายดี
คำอธิบาย: ใช้ตอบกลับประโยค คุณสบายดีไหม

ตัวอย่างประโยค:
A: Can you tell us a little bit about yourself? หรือ Can you introduce yourself?
B:

I'm + ...ชื่อ....   
I'm + ...อายุ...years old.  
I come from + ...จังหวัก / ประเทศ...   
I would like to + ...สิ่งที่อยากจะทำ....   

2. Chat with friends

3. Practice: Hi friends!