Ghi chú phát triển 4.5.03 - nukeviet/module-laws GitHub Wiki

Đổi bảng lĩnh vực, phân quyền quản lý theo lĩnh vực

ALTER TABLE `nv4_vi_laws_area` 
ADD `sort` SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'Thứ tự tổng thể' AFTER `weight`, 
ADD `lev` TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Cấp bậc' AFTER `sort`, 
ADD `numsubcat` TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Số lĩnh vực con' AFTER `lev`, 
ADD `subcatid` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Danh sách ID lĩnh vực con, phân cách bởi dấu phảy' AFTER `numsubcat`, 
ADD INDEX `sort` (`sort`);

ALTER TABLE `nv4_vi_laws_admins` ADD `areaid` SMALLINT(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `subjectid`;
ALTER TABLE `nv4_vi_laws_row` ADD `area_ids` VARCHAR(191) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `code`, ADD INDEX `area_ids` (`area_ids`);
ALTER TABLE `nv4_vi_laws_row` ADD INDEX `cid` (`cid`);
ALTER TABLE `nv4_vi_laws_row` ADD INDEX `sid` (`sid`);
ALTER TABLE `nv4_vi_laws_row` ADD INDEX `eid` (`eid`);
ALTER TABLE `nv4_vi_laws_row` ADD INDEX `sgid` (`sgid`);

# Lưu ý cái này phải chạy từ trên xuống
UPDATE nv4_vi_laws_admins SET admin=3 WHERE admin=2;
UPDATE nv4_vi_laws_admins SET admin=2 WHERE admin=1;

Sau khi chạy hết các câu lệnh SQL bên trên thì chạy tool cập nhật như sau:

<?php

/**
 * NukeViet Content Management System
 * @version 4.x
 * @author VINADES.,JSC <[email protected]>
 * @copyright (C) 2009-2021 VINADES.,JSC. All rights reserved
 * @license GNU/GPL version 2 or any later version
 * @see https://github.com/nukeviet The NukeViet CMS GitHub project
 */

define('NV_SYSTEM', true);

define('NV_ROOTDIR', pathinfo(str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', __FILE__), PATHINFO_DIRNAME));
require NV_ROOTDIR . '/includes/mainfile.php';

echo '<pre><code>';
echo "Bắt đầu cập nhật\n";

// Lấy hết các ngôn ngữ site đang chạy
$langs = $db->query('SELECT lang FROM ' . $db_config['prefix'] . '_setup_language WHERE setup = 1')->fetchAll();
$array_sitelang = [];
foreach ($langs as $lang) {
  $array_sitelang[$lang['lang']] = $lang['lang'];
}

$prefix_table = '';

foreach ($array_sitelang as $lang) {
  echo "Ngôn ngữ " . $lang . ":\n";

  // Lấy tất cả các module và module ảo của nó
  $mquery = $db->query("SELECT title, module_data FROM " . $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_modules WHERE module_file='laws'");
  while (list ($mod, $mod_data) = $mquery->fetch(3)) {
    echo "Module " . $mod . ":\n";

    echo "Chỉnh lại cấu trúc dữ liệu: ";
    try {
      $prefix_table = $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $mod_data;
      nv_fix_cat_order();
      echo "=&gt; OK\n";
    } catch (PDOException $e) {
      echo "&gt; ERROR: " . nv_htmlspecialchars($e->getMessage()) . "\n";
    }

    echo "Xử lý area_ids của các văn bản: OK\n";
    $offset = 0;
    while (1) {
      $sql = "SELECT id FROM " . $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $mod_data . "_row
      ORDER BY id ASC LIMIT 1000 OFFSET " . $offset;
      $result = $db->query($sql);

      $num = 0;
      while ($row = $result->fetch()) {
        $num++;

        $sql = "SELECT area_id FROM " . $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $mod_data . "_row_area
        WHERE row_id=" . $row['id'];
        $area_id = $db->query($sql)->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
        $area_id = empty($area_id) ? '' : implode(',', $area_id);

        $sql = "UPDATE " . $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $mod_data . "_row SET
        area_ids=" . $db->quote($area_id) . " WHERE id=" . $row['id'];
        $db->query($sql);
      }
      $result->closeCursor();

      $offset += 1000;
      if ($num <= 0) {
        break;
      }
    }
  }
}

$nv_Cache->delAll(true);

echo "Xong\n";
die('</code></pre>');

/**
 * @param number $parentid
 * @param number $order
 * @param number $lev
 * @return number
 */
function nv_fix_cat_order($parentid = 0, $order = 0, $lev = 0)
{
  global $db, $prefix_table;

  $sql = "SELECT id, parentid FROM " . $prefix_table . "_area WHERE parentid=" . $parentid . " ORDER BY weight ASC";
  $result = $db->query($sql);
  $array_cat_order = [];
  while ($row = $result->fetch()) {
    $array_cat_order[] = $row['id'];
  }
  $result->closeCursor();
  $weight = 0;
  if ($parentid > 0) {
    ++$lev;
  } else {
    $lev = 0;
  }
  foreach ($array_cat_order as $id_i) {
    ++$order;
    ++$weight;
    $sql = "UPDATE " . $prefix_table . "_area SET weight=" . $weight . ", sort=" . $order . ", lev=" . $lev . " WHERE id=" . intval($id_i);
    $db->query($sql);
    $order = nv_fix_cat_order($id_i, $order, $lev);
  }
  $numsubcat = $weight;
  if ($parentid > 0) {
    $sql = "UPDATE " . $prefix_table . "_area SET numsubcat=" . $numsubcat;
    if ($numsubcat == 0) {
      $sql .= ", subcatid=''";
    } else {
      $sql .= ", subcatid='" . implode(',', $array_cat_order) . "'";
    }
    $sql .= " WHERE id=" . intval($parentid);
    $db->query($sql);
  }
  return $order;
}
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️