Widoki - n-kodem/ure-database-project GitHub Wiki

Omówienie widoków

Poniżej znajdują się ponumerowane i omówione widoki sql, które zostały zaimplementowane w projekcie

1. Widok Koncesji ważnych (ValidConcessions): Widok zawierający informacje o aktywnych koncesjach.

CREATE VIEW ValidConcessions AS
SELECT * FROM concession_fuel
UNION ALL
SELECT * FROM concession_other_fuel;

Oto pięć dodatkowych widoków wraz z ich omówieniem:

2. Widok Koncesji z Aktywnymi obietnicami (ConcessionsWithActivePromises)

CREATE VIEW ConcessionsWithActivePromises AS
SELECT c.*, p.*
FROM concession_withdrawn c
JOIN concession_promise p ON c.nip = p.nip
WHERE p.dataod <= CURDATE() AND p.datado >= CURDATE();

Omówienie: Ten widok łączy informacje o koncesjach wycofanych z aktywnymi obietnicami dotyczącymi tych koncesji. Wyświetla tylko te koncesje, dla których istnieją aktywne obietnice (czyli obietnice, które są obecnie w okresie ważności).

3. Widok Koncesji Paliwowych z Terminem Ważności (FuelConcessionsWithExpiryDate)

CREATE VIEW FuelConcessionsWithExpiryDate AS
SELECT *, TIMESTAMPDIFF(DAY, NOW(), datado) AS days_until_expiry
FROM concession_fuel;

Omówienie: Ten widok oblicza liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia koncesji paliwowych. Jest przydatny do monitorowania terminów ważności koncesji.

4. Widok Koncesji Wycofanych z Uwagami (WithdrawnConcessionsWithNotes)

CREATE VIEW WithdrawnConcessionsWithNotes AS
SELECT *, CONCAT_WS(' ', nazwa, uwagi) AS full_description
FROM concession_withdrawn;

Omówienie: Ten widok łączy nazwę koncesji z uwagami, tworząc pełen opis koncesji wycofanych. Jest przydatny do szybkiego dostępu do informacji o koncesjach wraz z ich dodatkowymi uwagami.

5. Widok Koncesji Paliwowych z Numerem Akcyzowym (FuelConcessionsWithExciseNumber)

CREATE VIEW FuelConcessionsWithExciseNumber AS
SELECT dkn, nazwa, nrakcyzowy
FROM concession_fuel;

Omówienie: Ten widok wyświetla tylko numer akcyzowy oraz inne istotne informacje dla koncesji paliwowych. Może być używany do szybkiego uzyskania dostępu do informacji akcyzowych.

6. Widok Koncesji Wycofanych z Określonym Rodzajem Koncesji (WithdrawnConcessionsByType)

CREATE VIEW WithdrawnConcessionsByType AS
SELECT *
FROM concession_withdrawn
WHERE rodzajkoncesji = 'Określony rodzaj koncesji';

Omówienie: Ten widok filtruje koncesje wycofane według określonego rodzaju koncesji. Jest przydatny do szybkiego odnalezienia konkretnych rodzajów koncesji wycofanych.