6_Smart journey - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Smart journey

Thomas de Winkel

Wie ben ik?

Naam: Thomas de Winkel Vooropleiding: havo Opleiding: HBO-ICT Embedded software development Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thomas-de-winkel-a7b090138/

Waar kom ik vandaan?

Ik ben begonnen met de opleiding HBO-ICT op de Han in Nijmegen. Tijdens het propedeuse jaar kregen wij een breed vakkenpakket om te ontdekken of je de development of de management kant op wil. Na een half jaar moest je een keuze maken, dit is toen development geworden. Na het eerste jaar moest je een richting kiezen binnen development, embedded software development.

Het tweede jaar bestond bij mij uit twee onderdelen: internet of things en objectgeoriënteerd programmeren in C++. Beide onderdelen bestonden uit een kwart jaar lesstof en een kwart jaar project. Bij die projecten moest je werken in teams van 4 aan een product.

Het derde jaar bestond ook uit twee onderdelen: robotica en de minor. Tijdens robotica hebben we geleerd hoe je met kinematica een robotarm naar een bepaald punt kan laten brengen. Hierbij kregen wij ook een stuk wiskunde (matrix rekenen en afgeleide van functies). Tijdens de minor heb ik de premaster information-sciences gevolgd aan de Radboud in Nijmegen. Helaas had ik na de premaster 1 vak niet gehaald en die heb ik toen verplaatst naar mijn afstuderen.

In het vierde jaar heb ik stage gelopen en ben ik afgestudeerd. Ik ben begonnen met mijn stage bij Hollander techniek in Apeldoorn. Hier moest ik een systeem maken voor een bedrijf die met behulp van hun klanten kijkt naar hun productieproces. Dit bedrijf voert op locatie een spel uit waarbij met behulp van een fietsfabriek opstelling onderdelen gevolgd moeten kunnen worden door het productieproces om zo inzichtelijk te krijgen of de uitvoerder van dat spel efficiënt bezig is. Mijn afstudeerstage was bij Marel Poultry in Boxmeer. Mijn opdracht was om een universele testtool te maken waarmee I/O aansluitingen van de PLC met de bijbehorende klemmenstroken doorgetest kunnen worden. Met behulp van die testtool moest een test engineer kunnen controleren of de bedrading in de kast goed is aangesloten.

Na mijn afstuderen moest ik nog het vak security van de premaster volgen. Tijdens de premaster vond ik dat een lastig vak aangezien ik de stof moeilijk vond en het vak daarnaast ook nog in het Engels gegeven werd. Daarnaast merkte ik bij het afstuderen dat ik het programmeren ook minder leuk begon te vinden. Zodoende heb ik besloten om een andere minor te gaan volgen waarbij programmeren niet de kerntaak is en waarbij ik niet te maken krijg met de theoretische benadering van ICT (zoals op de universiteit), maar meer de praktische benadering.

Wat wil ik bereiken?

Tijdens les 1 van smart business heb ik gekeken naar wat ik wilde bereiken tijdens deze minor, dit is het volgende:

  1. Ik wil de balans vinden tussen het technische aspect (het programmeren) van IT en de business kant.
  2. Ik wil leren hoe je met een technisch probleem omgaat waarvan je het antwoord niet weet.
  3. Ik wil leren om een technisch probleem te koppelen aan een business case, dus hoe benader je dat vanuit een business oogpunt.

Daar is ook gekeken naar hoe ik dit wil gaan doen en welke blokkades ik moet zien te voorkomen.

Journey

Hieronder wordt genoteerd per week wat voor ieder vak centraal stond, wat ik heb geleerd, wat mijn inzichten zijn en waarop ik dit kan toepassen. Dit geeft uiteindelijk een goed inzicht in mijn denk -en leerproces.

Week 1

Les Wat stond centraal Wat heb ik geleerd/wat zijn mijn inzichten Waarvoor kan ik dit toepassen in mijn verdere loopbaan Gemaakt werk
Smart start Het uitwerken van een smart story in teamverband;Het bedenken van onderzoeksvragen (smart). Tijdens het werken in teamverband had ieder zijn eigen introductievideo. Deze hebben wij als team samengevoegd tot een gemeenschappelijk idee t.o.v. smart industry. Hierbij heb ik geleerd dat in een team iedereen op zijn manier naar een probleem kijkt. Dit heb ik ervaren als een pluspunt, omdat je op die manier visies vanuit meerdere invalshoeken krijgt waardoor je naar mijn mening tot een beter resultaat komt. In mijn verdere loopbaan is het gebruikelijk dat je in teamverband werkt. Bij het brainstormen over een probleem en de onderzoeksvragen is het van belang dat je iedereen een kans geeft om aan het woord te komen zodat je een goed beeld vanuit meerdere invalshoeken krijgt. Gemaakt werk
Smart connection Het krijgen van een eerste indruk van HTML en CSS middels een kleine opdracht;Het oprichten van een web-development team. Tijdens het oprichten van het web-development team voor het maken van de groepsopdracht vind ik van mijzelf dat ik mijn expertise niet juist heb ingezet. Zelf had ik al ervaring met het werken aan een groepsopdracht in een groot team. Ik had mijn eigen ervaringen met de groep moeten delen, zodat de groep kon profiteren van mijn ervaringen. Wat ik namelijk weet van het werken met een grote groep is dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen dezelfde visie heeft t.o.v. de opdracht en dat dit wordt afgestemd met de opdrachtgever. Pas als de opdracht helder is kun je namelijk verder met de rest. Van deze situatie heb ik tevens geleerd dat het niet alleen belangrijk is om inzichtelijk te hebben wat iemand iemands technische skills zijn, maar het is minstens is net zo belangrijk (misschien zelfs belangrijker) om te weten wat iemand zijn soft skills zijn en zijn ervaringen daarmee. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld het werken in teamverband, het leiden van projecten, etc.. Dat zorgt er namelijk voor dat je mensen met hun expertise de juiste rol laat uitvoeren. In mijn verdere loopbaan kan ik deze ervaringen gebruiken tijdens het werken aan projecten in teamverband. Het is dus belangrijk dat ik mijn ervaringen optijd met de team/groep deel. Gemaakt werk
Smart technology Het krijgen van een eerste indruk van PlatformIO, middels het uitvoeren van demo opdrachtjes. Na deze les ben ik niet tot nieuwe inzichten gekomen aangezien ik al ervaring heb met de Arduino omgeving en het schrijven van software in C++ daarvoor. Voor mijn verdere loopbaan heeft dit geen gevolgen. Gemaakt werk
Smart business Het inzichtelijk maken van wat je kan geven aan medestudenten en wat je wilt ontvangen van medestudenten;Inzichtelijk maken met welke wensen, behoeften en verwachtingen ben ik gestart met deze minor. Van het inzichtelijk maken van wat je kan geven en wat je wilt ontvangen heb ik geleerd dat het handig is om dat te weten. Dit kun je namelijk gebruiken bij het antwoorden van vraagstukken die buiten je achtergrondkennis valt. Als je weet van mensen dat zij die vraag kunnen beantwoorden dan kun je sneller handelen en kom je dus sneller tot een antwoord. Van het inzichtelijk maken van mijn wensen, behoeften en verwachtingen heb ik geleerd dat het fijn is om een concreet doel te hebben. Dit zorgt er bij mij voor dat ik beter weet wat ik wil bereiken en hoe ik dat kan doen. Op die manier kan ik de minor dan ook beter vorm geven voor mijzelf en bijsturen als ik afwijk van mijn doel. In mijn verdere loopbaan kan ik beide inzichten goed gebruiken. Als je namelijk in teamverband weet wat je aan elkaar hebt kun je ook efficiënter werken aangezien iedereen van elkaar weet waarvoor die benaderbaar is. Daarnaast is het ook belangrijk om altijd een doel voor jezelf te hebben, vind ik zelf. Dit zorgt er namelijk voor dat je altijd naar iets kan toewerken en als je dan merkt dat je van je doel afwijkt kun je daar ook beter op anticiperen aangezien je van te voren al hebt bedacht wat je dan het beste kan doen als dit voorkomt. Gemaakt werk

Week 2

Les Wat stond centraal Wat heb ik geleerd/wat zijn mijn inzichten Waarvoor kan ik dit toepassen in mijn verdere loopbaan Gemaakt werk
Smart start Het bespreken van de van de onderzoeksvragen;Het uitzoeken van een onderzoeksvraag;Het evalueren van de eerste twee weken. Tijdens het bespreken van de onderzoeksvragen in een groep van drie personen zijn de onderzoeksvragen getoetst aan de kwaliteitseisen uit de lesstof. Hierbij hebben wij van 9 onderzoeksvragen gekozen voor een drietal vragen die wij gingen toetsen. Ik heb dit ervaren als een handige manier van het toetsen van onderzoeksvragen, omdat je zo heel specifiek kijkt naar de kwaliteit van een onderzoeksvraag. Zo denk je naar mijn mening ook inhoudelijk beter na over de kwaliteit van een onderzoeksvraag, omdat je bijvoorbeeld kijkt of een onderzoeksvraag duidelijk is en dus goed te onderzoeken valt. Als jij namelijk een vraag hebt die niet duidelijk is dan maakt dat het ook lastiger om te onderzoeken. De eerste twee weken heb ik ervaren als leerzame weken voor het strategisch aanpakken van een probleemstuk. Hierbij heb ik het werken in teamverband positief ervaren aangezien je naar een probleem kijkt vanuit meerdere perspectieven en expertises. Hierdoor ben ik ook wat meer te weten gekomen over de expertises van anderen. Tijdens de laatste week moest ik zelf een onderzoeksvraag kiezen uit de besproken vragen om verder aan te werken. Ik wilde gaan werken aan mijn eigen onderzoeksvraag en heb dus niet een vraag gekozen uit de besproken vragen. Mijn vraag heb ik nog wel voorgelegd aan Witek en die vond het een mooie vraag om te onderzoeken. Ik hoop in de verdere weken dat ik veel tijd beschikbaar heb om te werken aan mijn gekozen onderzoeksvraag, omdat ik dit een interessant onderwerp vind. In mijn verdere loopbaan ga ik de kwaliteitseisen vaker gebruiken, omdat ik het een handige manier vind om de kwaliteit te toetsen. Het helpt mij ook om beter na te denken over wat ik specifiek wil ga onderzoeken en hoe ik een vraag bedenk die daar het beste op aansluit. Gemaakt werk
Smart connection Een indruk krijgen van HTML en CSS. Tijdens de tweede les heb ik de lesstof niet gevolgd aangezien ik al kennis van HTML en CSS had. Hierdoor konden wij als development club apart gaan zitten en verder werken aan de groepsopdracht. Wij zijn hier begonnen met het opzetten van de ontwikkelomgeving (Yii en Xampp). Helaas is het bij mij nog niet gelukt om dit werkend te krijgen op Linux. Ik heb daarop besloten om deze opdracht in op Windows te maken. Voor mijn verdere loopbaan heeft dit geen gevolgen. Gemaakt werk
Smart technology Verder met het krijgen van een indruk van PlatformIO, middels het uitvoeren van demo opdrachtjes. Tijdens deze les heb ik een structuur gemaakt voor de eindopdracht zodat dat alvast goed is. Hierbij ben ik niet tot nieuwe inzichten gekomen aangezien ik al ervaring heb met het schrijven van software in C++. Voor mijn verdere loopbaan heeft dit geen gevolgen. Gemaakt werk
Smart business Het vergroten van kennis op het gebied van business model canvas, design thinking/ creativiteit, veranderplan en businesscase aan de hand van de casus van Geert Rensen van Be Informed. De tweede les van smart business heb ik ervaren als een fijne les aangezien er ook een gastspreker was. Het eerste gedeelte ging over design thinking. Dit vind ik een interessant onderwerp aangezien het leert vanuit meerdere perspectieven te kijken en dat vervolgens te vertalen naar een gemeenschappelijk model. Hiervoor heb ik ook de video gekeken die op moodle stond. Dit vond ik zelf een interessante video aangezien dat nog dieper op het onderwerp in ging. Van design thinking heb ik geleerd dat je niet meteen in een bepaald perspectief moet gaan denken, maar dat je juist van bovenaf moet kijken en gaat inzoomen op meerdere perspectieven i.p.v. direct inzoomen op één perspectief. Tevens heb ik geleerd dat je ideeën het beste op papier kan zetten in de vorm van een model (dat is dan je design), omdat een model helder is en in groepsverband begrijpt iedereen dat vaak, vanuit dat model ga je dan ook verder denken en verder designen (circulair proces van verbetering).Het werken aan het business model canvas en de business case vond ik nuttig aangezien je daardoor goed kijkt naar de waarde van je idee/investering. Ik merkte alleen wel dat het werken in groepsverband qua perspectief niet heel verschillend was dan eerst. Naar mijn mening waren we vergeten de klant (in dit geval Geert Rensen) er meer bij te betrekken. Wat we wel goed deden is het maken van een model, hierdoor werd het idee ook overzichtelijk. Bij het maken van de business case vond ik alleen dat er weinig gegevens beschikbaar waren om een goede inschatting te maken voor de waarde van de investering, ik vond de verschillen met het rekenen met gemiddelden namelijk best groot als je rekent met miljoenen. Het idee van design thinking wil ik ook meenemen naar het onderzoek dat wij moeten doen voor smart start aangezien ik daar ook een idee moet uitwerken. Daarbij is het handig om vanuit meerdere perspectieven te kijken, hierbij gaat het dan om vanuit alle stakeholders te kijken. Daar ga je dus sterk kijken naar het belang van iedere stakeholder en daarop pas je het gewenste (concept) idee op aan.Het is van belang om in mijn verdere loopbaan goed het perspectief te bepalen en niet zozeer meteen ga denken in voor mij bekende perspectieven. Door dat te doen kom je namelijk tot veel betere ideeën. Gemaakt werk

Week 3

Les Wat stond centraal Wat heb ik geleerd/wat zijn mijn inzichten Waarvoor kan ik dit toepassen in mijn verdere loopbaan Gemaakt werk
Smart start Het zoeken naar onderzoeksmethodes voor de onderzoeksvraag. Tijdens het uitzoeken van een geschikte onderzoeksmethode ben ik erachter gekomen dat het voor mij handig is om per protocol te kijken naar een geschikte methode. Voor ieder protocol krijg je te maken met andere disciplines. Daarom is het handig om apart te kijken naar methodes, omdat ieder protocol een verschillende aanpak nodig kan hebben. Daarnaast krijg ik ook te maken met verschillende experts voor ieder protocol.Tijdens het werken aan de onderzoeksmethodes ben ik er verder nog achter gekomen dat ik met dit onderzoek ook kan laten zien waarom het handig is om modellen te gebruiken. Op de opleiding ICT wordt hier ook veel mee gewerkt en ik vind het zelf een handig concept om zaken goed inzichtelijk te maken. In mijn verdere loopbaan is het handig om bij onderzoeken specifiek te kijken wat voor welk deel nodig is qua methode. Het kan namelijk zo zijn dat je meerdere methodes nodig hebt voor één onderzoek. Als je dit goed afbakent dan heb je voor ieder deel ook een betere en concretere aanpak. Dit maakt een onderzoek ook beter uitvoerbaar. De modellen ga ik in mijn loopbaan uiteraard ook veelvoudig gebruiken, omdat ze ontzettend handig zijn om zaken inzichtelijk te maken. Daarnaast is het ook iets dat veel gebruikt wordt bij design thinking en dat is een veelgebruikte aanpak binnen smart industry. gemaakt werk
Smart connection Het verder werken aan de gezamenlijke opdracht. Tijdens het werken aan de gezamenlijke opdracht merk ik dat een goede omgeving voor het werken ontzettend belangrijk is. Wanneer iedereen alles in dezelfde omgeving ontwikkelt dan maak je het voor iedereen overzichtelijk. In zo'n omgeving kun je dan ook van de taak tot het gemaakte werk alles volgbaar maken. Hierdoor kan iedereen zien wat gemaakt is en door wie dat gemaakt is, hierdoor is het ook geen zoekwerk. Binnen de ICT wordt hier ook een gebruikte term voor toegepast en dat is de bus-test. Dit houdt in dat wanneer er mensen wegvallen van het project anderen het project zonder lasten vlot kunnen oppakken en het dus geen zoekwerk is waar al het werk staat. In mijn verdere loopbaan moet ik ervoor zorgen dat ik altijd overzichtelijk werk en dat ik dus inzichtelijk maak wat ik aan het doen ben als ik in teamverband werk. Hier moet ook altijd gewaakt voor worden dat dit gedaan wordt. gemaakt werk
Smart technology Het ontwikkelen van een visuele omgeving voor de meetdata van de meetopstelling. Tijdens het werken aan het visualiseren van de data in de Blynk applicatie kwam ik erachter dat bij mij de app niet goed werkte. Toen heb ik besloten om een eigen webserver te gaan maken waarin alle meetgegevens zichtbaar zijn. In de webserver is het mogelijk om middels GET requests de data op te vragen. Voor mijn verdere loopbaan heeft dit geen gevolgen. gemaakt werk
Smart business De pitchdag Deze dag heb ik als positief ervaren, omdat ik het interessant vond om ook meer kennis te maken met het bedrijfsleven. Tijdens het luisteren naar de pitches spraken er voor mij drie bedrijven uit waar ik meer van wilde weten (TNO, BuyBay en WeFabricate). Tijdens de gesprekken met die bedrijven merkte ik dat mijn kennis goed aansloot op hun wensen. Daardoor was voor mij de keuze om voor één van deze bedrijven te kiezen. Voor mijn verdere loopbaan is het belangrijk dat ik goed inzichtelijk heb waar ik goed in ben zodat ik weet wat bedrijven aan mij hebben en wat ik aan bedrijven kan leveren. gemaakt werk

Week 4

Les Wat stond centraal Wat heb ik geleerd/wat zijn mijn inzichten Waarvoor kan ik dit toepassen in mijn verdere loopbaan Gemaakt werk
Smart start Het volledig uitwerken van de onderzoeksmethodes voor de onderzoeksvraag;Het evalueren van de eerste vier weken Tijdens het bespreken van mijn onderzoeksmethode kwam Witek met de toevoeging van een expert die ook bezig was met een soortgelijke opdracht. In het verdere vervolg van mijn onderzoek wil ik contact met hem opnemen om te gaan kijken waar hij precies mee bezig was of is.Tijdens een gesprek bij de huisarts zat ik in de wachtkamer en toen zag ik een poster waarbij ik een besefmoment had waarvoor de uiteindelijke oplossing heel goed toepasbaar en inzetbaar zou kunnen zijn. Dit zou dus een stakeholder kunnen zijn.De eerste vier weken heb ik ervaren als leerzame en leuke weken voor het uitzoeken van een onderwerp om te onderzoeken. Ik had het onderwerp zelf al voorgesteld wat het voor mij interessant maakte om hier verder mee aan de slag te gaan. De vier lessen vond ik fijn aangezien ik dit goed kon aansluiten op het onderwerp dat ik al had gekozen. De lessen zelf vond ik soms vaag, omdat het niet altijd helder was wat je moest doen. Dat vage vind ik zelf prettig aangezien dat juist een effect op mij heeft dat ik zelf meer ga nadenken en met eigen ideeën kom. Dat het de laatste twee weken op afstand was vond ik minder. Ik hoop in de verdere weken dat ik veel tijd beschikbaar heb om verder te gaan met het onderzoek. Daarnaast hoop ik ook dat ik in contact kan komen met de expert die Witek had benoemd. gemaakt werk
Smart connection Het verder werken aan de gezamenlijke opdracht. In de vierde week zijn Evan en ik als ervaren developers samen met een paar onervaren developers apart gaan zitten om de onervaren developers op weg te helpen om de "about us" pagina te maken. Daarbij heb ik ze de strategie pair programming opgelegd. Dit houdt in dat je met twee of meerdere samenwerkt op één laptop. Hierdoor kunnen zij hun kennis delen en uitwerken op één laptop, waardoor je eigenlijk de situatie krijgt dat meerdere onervaren studenten gelijk staan aan één ervaren student. Voor mijn verdere loopbaan heeft dit geen gevolgen. gemaakt werk
Smart technology Het ontwikkelen van een visuele testomgeving voor de meetopstelling. Tijdens deze les heb ik een testomgeving gemaakt voor de meetopstelling. Hierbij ben ik niet tot nieuwe inzichten gekomen aangezien ik al ervaring hiermee had. Voor mijn verdere loopbaan heeft dit geen gevolgen. gemaakt werk
Smart business Tijdens de vierde week was er geen les voor smart business. Er was geen les dus heb ik geen inzichten kunnen verkrijgen. Doordat er geen les was heb ik geen nieuwe inzichten kunnen verkrijgen die ik kan toepassen in mijn verdere loopbaan. NVT

Week 5

Les Wat stond centraal Wat heb ik geleerd/wat zijn mijn inzichten Waarvoor kan ik dit toepassen in mijn verdere loopbaan Gemaakt werk
Smart start Het werken aan het eindonderzoek. Tijdens het lezen van een eerste artikel ben ik meer te weten gekomen over de werking van blockchain en over de toepassing daarvan. Voor het onderzoek kan ik kijken bij de toepassingen en of daar dingen bruikbaar zijn die ik voor mijn toepassing kan gebruiken. Gemaakt werk
Smart connection Het verder werken aan de gezamenlijke opdracht. In de vijfde week heb ik samen met Stan twee pagina's dynamisch gemaakt. Aangezien ik die kennis al heb gehad ben ik niet tot nieuwe inzichten gekomen. Waarschijnlijk is Stan dat wel aangezien hij die kennis nog niet had. Voor mijn verdere loopbaan heeft dit geen gevolgen. Gemaakt werk
Smart technology Het ontwerpen van een PCB. Tijdens de vijfde week heb ik geleerd een PCB te ontwerpen. Dit hebben we gedaan met Autodesk eagle. Voor mijn verdere loopbaan kan dit handig zijn als ik ooit een PCB moet ontwerpen. Doordat ik deze kennis nu heb kan ik dit vaker gaan toepassen. Gemaakt werk
Smart business De workshop Master Your Mind & Own Your Life' van Ilke Oner;De workshop van Paul Kalis, COO van Qander. Tijdens de workshops van deze week ben ik meer te weten gekomen over mijzelf. Tijdens de workshop van Ilke Oner moest ik heel erg kijken naar mijn manier van denken. Hierdoor weet ik nu beter hoe ik denk en wat ik kan doen om mijn brein gelukkiger te maken. Dat is voor mij als ik bezig ben met het bedenken en uitwerken van oplossingen voor technische problemen.Tijdens het kijken naar hoe ik om ga met veranderingen aan de hand van de enquête is mijn gedachtegang bevestigd. Wat ik namelijk te weten ben gekomen is dat ik met mijn gedachtes een bepaald kleurenprofiel heb. Tijdens mijn verdere loopbaan kan zelfkennis en zelfinzicht van grote waarde zijn. Doordat ik nu weet wat mij gelukkig maakt kan ik ook beter een baan zoeken die zorgt dat dat geluksgevoel blijft. Tijdens mijn verdere loopbaan kan ik vervolgens ook mijn kleurenprofiel gebruiken en presenteren, het zegt namelijk wat over hoe ik naar verandering kijk. In het beste geval sluit dit ook aan op het bedrijf waar ik naar mijn studie kom te werken. Gemaakt werk les 3Gemaakt werk les 4

Week 6

Les Wat stond centraal Wat heb ik geleerd/wat zijn mijn inzichten Waarvoor kan ik dit toepassen in mijn verdere loopbaan Gemaakt werk
Smart start Het werken aan het eindonderzoek. Ik had weinig tijd om aan het onderzoek te werken dus heb ik geen inzichten kunnen verkrijgen. Doordat ik niet heb kunnen werken aan het onderzoek heb ik geen nieuwe inzichten kunnen verkrijgen die ik kan toepassen in mijn verdere loopbaan. Gemaakt werk
Smart connection Het opdoen van kennis van machine learning/AI. Tijdens de les over machine learning/AI ben ik gaan nadenken over mijn voorwerk waar ik had nagedacht over een vraagstuk. Aan de hand van die les ben ik dat vraagstuk verder gaan uitwerken. Hierbij heb ik een ontwerp gemaakt van mijn idee t.o.v. dat vraagstuk. Daarbij heb ik inzichtelijk gemaakt wat dit ontwerp inhoudt en wat ik moet weten om dat ontwerp te realiseren. Als dit idee mogelijk is dan is dit een oplossing voor een nationaal en wereldwijd probleem. Hiermee kun je de zorg namelijk veel efficiënter maken met betrekking tot het handelen tegen virussen en je vaccins veel gerichter inzetten en dat heeft als gevolg dat vaccins ook beter verdeeld kunnen worden. Gemaakt werk
Smart technology Het werken aan het eindstation. Tijdens het werken aan het eindstation ben ik niet tot nieuwe inzichten gekomen. Voor mijn verdere loopbaan heeft dit geen gevolgen. Gemaakt werk
Smart business De workshop lean bij Elk door Stein Eikhout, proces manager bij Elk;De workshop over Scrum door Priya Panday, consultant van BlinkLane. Tijdens de workshops van deze week ben ik meer te weten gekomen over lean en scrum. Ik had voor deze minor al enige kennis van scrum, maar lean kende ik nog niet. Tijdens de workshop over lean heb ik geleerd hoe de vijf principes van lean toegepast kunnen worden in de praktijk en hoe je ervoor kan zorgen dat je zo min mogelijk resources gebruikt. Tijdens de workshop van scrum heb ik geen nieuwe inzichten gedaan. Voor mijn verdere loopbaan kan ik beide projectontwikkelmethodes goed gebruiken. Ik kan gaan kijken hoe ik beide methodes kan gaan inzetten in de praktijk tijdens projecten die ik na mijn opleiding ga uitvoeren. Ik kan daarbij het beste kijken welke technieken van scrum en lean het beste werken voor het project dat ik doe en hoe ik ze dus op de juiste manier kan inzetten. Dit moet ervoor zorgen dat de projecten die ik doe op een fijne en goede manier lopen. Gemaakt werk

Voortgang leerdoelen

Week Acties Resultaat Wat te doen
1 In de eerste week van de minor ben ik bezig geweest met het opstellen van mijn leerdoelen voor de minor. Het resultaat is dat ik goed helder heb wat mijn doel is voor de minor. Hierdoor weet ik ook wat mijn valkuilen zijn en hoe ik dat kan proberen te voorkomen Wat ik moet doen is dicht bij mijn doel blijven en daar verder mee aan het werk gaan.
2 In de tweede week heb ik bij smart start een onderzoeksvraag gekozen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik iets kan onderzoeken wat mij bezig houdt en wat ik leuk vind, dit werkt motiverend voor mij. Ik moet ervoor zorgen dat ik de meeste tijd besteed aan het werken aan dit onderzoek, omdat dit ook goed aansluit op mijn leerdoelen. Als ik namelijk te veel bezig ben met de vakken smart technology en smart connection wijk ik te veel af van mijn leerdoelen.
3 In de derde week ben ik gaan kijken met welk pitch project ik dadelijk bezig wil gaan. Dit moet aansluiten op mijn leerdoelen. Ik heb gekozen om bij het bedrijf Impact IO aan de gang te gaan. Aangezien Impact IO niet mijn eerste keus was moet ik ervoor zorgen dat ik niet te veel afwijk van mijn leerdoelen (Impact IO sluit veel aan op smart technology). Dit moet ik gaan doen door in de eerste week goed af te stemmen wat er precies verwacht wordt van de opdracht en dat ik daarop taken bedenk en oppak die goed aansluiten op mijn leerdoelen.
4 In de vierde week lag mijn grootste focus op het werken aan het onderzoek van smart start. Hierbij ben ik uitgebreid gaan kijken naar de methode om zo tot een goede methode te komen voor de overige weken. Het resultaat is dat ik nu een onderzoeksplan heb waar ik goed mee aan de gang kan gaan. Dit is voor mij ook het meest motiverende aangezien het ook een door mij ingebracht onderwerp is. Tijdens de opvolgende weken moet ik zorgen dat ik de meeste tijd reserveer voor het maken van dit onderzoek.
5 In de vijfde week moest de meeste focus liggen op het werken aan het onderzoek van smart start. Helaas was ik die week niet heel fit waardoor ik weinig tijd kon besteden aan het onderzoek. Het resultaat is dat ik nu iets achter loop op de planning met het onderzoek. Mijn plan is om tijdens de herfstvakantie extra tijd te reserveren voor het onderzoek. Hierdoor moet ik in die week een grote inhaalslag maken waardoor die na de vakantie nagenoeg af is.
6 In de zesde week hadden wij het gesprek bij het bedrijf waar wij het project gaan uitvoeren. In de zesde week was het de bedoeling dat wij de opdracht zo helder mogelijk zouden krijgen. Daarbij moest ik er op letten dat ik tijdens dit project niet met programmeertaken bezig ben, maar zoveel mogelijk met onderzoekstaken en business gerelateerde taken. Dit moet in het plan helder zijn. Tijdens het gesprek met onze opdrachtgever Pieter Hoenderken heb ik actief bijgedragen met het stellen van vragen. Aangezien ik zelf modulair denk heb ik zoveel mogelijk vragen gesteld over de architectuur van de netbeheerder tot de huizenbezitter en waar Impact IO zich in die architectuur bevindt. Doordat ik al optijd heb aangegeven dat ik zo min mogelijk met programmeren wil gaan doen heb ik ervoor gezorgd dat ik tijdens dit project zoveel mogelijk bezig kan gaan met onderzoekstaken en business gerelateerde taken.Het resultaat van mijn vragen tijdens het gesprek is dat we nu een architectuur/abstract plaatje hebben van hoe de architectuur van netbeheerder tot huizenbezitter eruitziet.