Dictionary - dinhhuy2808/q-chinese-doc Wiki

delete

Get word audio stream

add word to tab.

get Course Dictionary

{
  "hsk":1,
  "lesson": "1",
  "part":"1"
}
[
	{
		"id": 6884,
		"hantu": "生病",
		"pinyin": "shēngbìng",
		"nghia1": "sinh bệnh, bị ốm",
		"hsk": 2,
		"lesson": "2",
		"part": "1"
	},
	...
]

translate By Word

{
	"id": 9871,
	"hantu": "æ—©",
	"pinyin": "zÇŽo",
	"nghia1": "sá»›m",
	"hanviet": "",
	"hsk": 0,
	"standart": 0,
	"popular": 0
}

getUserTabs

{"values":["Từ vựng tiêu chuẩn","Từ vựng thông dụng","test"]}

add To User Dictionary

deleteUserDictionary

{
  "wordIds":"1,2,3,4",
  "tab":"tab name"
}

Get User Dictionary

{
  datatableParam: dataTablesParameters,
  userDictionarySearchParam: userDictionarySearchParam,
}
class ben angular la any, nay la ben java
class DatatableParam {
	private int draw;
	private List<Column> columns;
	private List<Order> order;
	private int start;
	private int length;
	private Search search;
}
class UserDictionarySearchParam {
  createDate: string[];
  hsk: number[];
  lesson: string[];
  hantu: string;
  nghia: string;
}
example body: 
{
"datatableParam":{
  "draw":1,
  "columns":[
   {
     "data":0,
     "name":"",
     "searchable":true,
     "orderable":false,
     "search":{
      "value":"",
      "regex":false
     }
   },
   {
     "data":1,
     "name":"",
     "searchable":true,
     "orderable":false,
     "search":{
      "value":"",
      "regex":false
     }
   },
   {
     "data":2,
     "name":"",
     "searchable":true,
     "orderable":false,
     "search":{
      "value":"",
      "regex":false
     }
   },
   {
     "data":3,
     "name":"",
     "searchable":true,
     "orderable":false,
     "search":{
      "value":"",
      "regex":false
     }
   },
   {
     "data":4,
     "name":"",
     "searchable":true,
     "orderable":false,
     "search":{
      "value":"",
      "regex":false
     }
   },
   {
     "data":5,
     "name":"",
     "searchable":true,
     "orderable":false,
     "search":{
      "value":"",
      "regex":false
     }
   },
   {
     "data":6,
     "name":"",
     "searchable":true,
     "orderable":false,
     "search":{
      "value":"",
      "regex":false
     }
   }
  ],
  "order":[
   
  ],
  "start":0,
  "length":20,
  "search":{
   "value":"",
   "regex":false
  }
},
"userDictionarySearchParam":{
  "createDate":[
   
  ],
  "hsk":[
   
  ],
  "lesson":[
   
  ],
  "hantu":"",
  "nghia":""
}
}
{
  "draw": 1,
  "rescordsTotal": 12312,
  "recordsFiltered": 12312,
  "data": [
    {
      "wordId": 1,
      "hantu": "你",
      "pinyin": "nǐ",
      "nghia1": "bạn, anh, chị..",
      "hsk": 1,
      "lesson": "1",
      "part": "1",
      "standart": 1,
      "popular": 0,
      "tab": "Từ vựng tiêu chuẩn",
      "place": "",
      "isChecked": false,
      "input": "",
      "correctLevel": 0,
      "isHantuHidden": false,
      "isPinyinHidden": false,
      "isNghiaHidden": false,
      "isAudioHidden": false
    },
    {
      "wordId": 2,
      "hantu": "好",
      "pinyin": "hǎo",
      "nghia1": "khỏe, tốt",
      "hsk": 1,
      "lesson": "1",
      "part": "1",
      "standart": 1,
      "popular": 0,
      "tab": "Từ vựng tiêu chuẩn",
      "place": "",
      "isChecked": false,
      "input": "",
      "correctLevel": 0,
      "isHantuHidden": false,
      "isPinyinHidden": false,
      "isNghiaHidden": false,
      "isAudioHidden": false
    },
...
}

addWordsToUserDictionary

[id1, id2,...]

addWordsToUserDictionaryFromDictionary

{
 [
  {
   "wordId":1,
   "hantu":"你",
   "pinyin":"nǐ",
   "nghia1":"bạn, anh, chị..",
   "hsk":1,
   "lesson":"1",
   "part":"1",
   "standart":1,
   "popular":0,
   "tab":"Từ vựng tiêu chuẩn",
   "place":"",
   "isChecked":true,
   "input":"",
   "correctLevel":0,
   "isHantuHidden":false,
   "isPinyinHidden":false,
   "isNghiaHidden":false,
   "isAudioHidden":false
  },
  {
   "wordId":8,
   "hantu":"不",
   "pinyin":"bù",
   "nghia1":"không",
   "hsk":1,
   "lesson":"2",
   "part":"1",
   "standart":1,
   "popular":0,
   "tab":"Từ vựng tiêu chuẩn",
   "place":"",
   "isChecked":true,
   "input":"",
   "correctLevel":0,
   "isHantuHidden":false,
   "isPinyinHidden":false,
   "isNghiaHidden":false,
   "isAudioHidden":false
  }
 ]
}

getUserUserDictionaryCreateDate

{
  "values": [
    "20210125"
  ]
}