Testing instructions - acailic/sep2015 GitHub Wiki

Testiranje aplikacija

S obzirom da su aplikacije rađene u AngularJS tehnologiji, za njih su napisane 2 vrste testova (unit i end2end).

1) Unit testovi

Pozicionirati se u folder 'projekat'. Ukucati komande: 'npm install karma --save-dev', 'npm install -g karma-cli' i nakon toga 'karma start tests/karma.conf.js'. Prilikom pokretanja testova treba isključiti dependency 'spring-security-csrf-token-interceptor-extended' u app.module.js. Takodje treba obrisati u app.module.js csrfProvider injekciju, kao i csrfProvider.config blok (ovo predstavlja CSRF token, koji se koristi obezbeđivanje aplikacija, a kako je ovo implementirano preko interceptora, teško je sa njima testirati).

2) E2E testovi

Potrebno je u projektu pronaći 'index.html' fajl i promeniti 'ng-app' deklaraciju da se vezuje za 'merchante2e' (ng-app = "merchante2e"). Pozicionirati se u folder 'projekat' i ukucati komandu 'gulp e2e'. Istovetno uraditi i u folderu 'acquirer'.