Home - acailic/sep2015 GitHub Wiki

Aplikacija za kupovinu osiguranja

Na ovom repozitorijumu se nalazi 6 aplikacija, koje zajedno poredstavljaju veliku web aplikaciju za kupovinu osiguranja na putu. Uz osiguranje na putu, korisnik može da odabere da kupi i osiguranje za kuću/stan, ili kola. Implementiran je i sam proces kupovine, korišćenja kreditne kartice i autorizacije kartice.
Front-end aplikacije su implementirane u AngularJS-u. Sam izgled ovih aplikacija napravljen je uz pomoć Angular Material-a.
Back-end aplikacije su implementirane uz pomoć Javinog Spring Framework-a, uz oslonac na Hibernate za komunikaciju sa bazom podataka. Baza podataka koja je korišćena je relaciona, MySQL baza podataka. Za komunikaciju sa front-end aplikacijama korišćen je REST API.
Vođeno je računa i o bezbednosti aplikacija. Sve aplikacije rade na HTTPS portovima. Na front-endu, na formama je implementirana XSS zaštita. Front-end i back-end komunikacija je osigurana slanjem CSRF tokena.