Scrum - ZahraAllahdadi/MIS_Project_Public Wiki

مجددا در ابتدای هفته‌ی اول جلسه‌ی اسکرام به صورت مجازی برای اسپرینت دوم برگزار شد. در این جلسه فاز دوم را تشریح کردیم و وظایفی که قرار است در این فاز انجام شوند را به صورت تسک‌های ریزدانه‌ی قابل اجرا توسط یک نفر تقسیم کردیم. این وظایف را بین افراد گروه تقسیم کردیم و تلاش کردیم این تقسیم بندی به گونه‌ای موازی باشد. تسک‌ها را در محیط گیت‌هاب در برد to do چیدیم و افراد در طی این 2 هفته تسک‌های خودشان را برداشتند و پس از انجام در برد done قرار دادند. تسک‌ها شامل کشیدن هریک از 3 نمودار و ویرایش آن‌ها و همچنین آماده کردن گزارش و کشیدن نمودار burn down و مرتب سازی ویکی بود.

تسک ها نمودار bpmn را به 3 بخش برای فرآیند های متفاوت تقسیم کردیم و چون دورکاری بود و میخواستیم همه ی افراد حتما دخیل باشند ای کار راکردیم و مطابق با نظر تی ای محترم بلامانع بود.