Phase2 Report of the Activity Diagram - QazalehHashemi/MISPJR Wiki

Original URL: https://github.com/QazalehHashemi/MISPJR/wiki/Phase2-Report-of-the-Activity-Diagram

نمودار فعالیت

برای کشیدن نمودار فعالیت‌های سیستم، ابتدا پارتیشن‌ها را مشخص می‌کنیم که عبارتند از مشتری، سامانه، درگاه بانکی، سرآشپز، گارسون و مسئول پذیرش. فعالیت‌ها را مطابق صورت پروژه تعریف کرده و فرض‌های زیر را در نظر گرفتیم:

فرض اول

وقتی پس از انتخاب میز توسط مشتری، سامانه لیست غذاها و موادغذایی موردنیاز را بررسی کرده تا مشکلی در آن وجود نداشته باشد، اگر موجودی موادغذایی به اتمام رسیده باشد سامانه پیام «عدم موجودی غذا» را به مشتری نشان می‌دهد.

فرض دوم

در کشیدن این نمودار، فرض می‌کنیم فعالیت ثبت نام گارسون‌ها نیز هم زمان با ثبت نام مشتری‌ها و سایر کارهای موازی انجام می‌شود درحالیکه در واقعیت ممکن است قبل از اینکه سیستم برای استفاده مشتریان آماده شود، گارسون‌ها جهت تسریع کار در آن ثبت نام کرده باشند.

فرض سوم

ما فعالیت «ورود به رستوران» را با اینکه ارتباطی به سیستم آنلاین رزرو ندارد، در نمودار آورده‌ایم زیرا ادامه آن مرتبط با سیستم است.

فرض چهارم

هنگام ثبت نام مشتری، سایت ایمیلی برای تایید به مشتری می‌فرستد و مشتری پس از تایید کردن ایمیل خود ثبت نام می‌شود.

(فرض‌هایی که برای این نمودار درنظر گرفتیم کاملا شبیه به فرض‌های نمودارهای دیگر نیست)