Conventions - MLOpsVN/courses.mlops.vn Wiki

Dịch thuật

Đường dẫn trong bài viết

 • Luôn sử dụng relative path thay vì absolute path khi có thể. Ví dụ: ../../../assets/images/abc.jpg

Ảnh trong bài viết

 • Đầu mỗi bài nên có một bức ảnh thể hiện chủ đề của bài viết
 • Ảnh có bản quyền của MLOps VN cần được chứa logo của MLOps VN
 • Luôn sử dụng attribute loading="lazy" trong thẻ <img/>
 • Kích thước của ảnh nên là ~100KB
 • Ảnh không cần chú thích nguồn có thể được lấy từ https://unsplash.com/. Khi download nên chọn Size=Small để giảm kích thước của ảnh
 • Ảnh cần chú thích nguồn phải đặt trong thẻ <figure></figure>, caption sẽ đặt trong thẻ <figcaption>Chú thích</figcaption>. Ví dụ:
  # Ảnh không cần chú thích
  <img src="../../../assets/images/mlops-crash-course/speedy.jpg" loading="lazy"/>
  # Ảnh cần chú thích
  <figure>
   <img src="../../../assets/images/mlops-crash-course/mlops-loop-en.jpg" loading="lazy"/>
   <figcaption>Source: ml-ops.org</figcaption>
  </figure>

Custom CSS

 • Custom CSS nên được đặt tại docs/assets/stylesheets/styles.css
 • Nếu muốn tạo thêm file CSS, cần đặt trong docs/assets/stylesheets. Sau khi tạo cần chỉ rõ đường dẫn tới file CSS đó trong file mkdocs.yml. Ví dụ:
  extra_css: [assets/stylesheets/styles.css]

Bố cục bài viết

 • Gồm 4 phần chính (sử dụng ## để đánh dấu từng phần):

  • Giới thiệu:
   • Tóm tắt về nội dung bài học trước (nếu có)
   • Tóm tắt về nội dung và những gì sẽ đạt được sau bài học này
  • Môi trường phát triển liệt kê các service trong platform liên quan tới bài học để user start (nếu có)
  • Nội dung chính:
  • Tổng kết: tóm tắt về những gì đã học, những hạn chế và hướng phát triển thêm, và nội dung bài tiếp theo
 • Phần Môi trường phát triển chủ yếu xuất hiện ở các bài có nội dung thực hành

Code block

 • Code sẽ được trình bày đi kèm với line number và annotation để giải thích từng dòng code như sau:
  ```py linenums="1" title="bubble_sort.py" 
  print("Something") # (1)
  ```
 1. Look ma, less line noise!

Quy ước về note

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️