A. Gebiedsgerichte ontsluiting energie infrastructuur - Geonovum/VIVET-Werkomgeving GitHub Wiki

Probleemstelling:

Gemeenten en RES-regio’s hebben nog onvoldoende inzicht in de ligging en diverse kenmerken van bestaande warmtenetten vanuit nationaal openbare bronnen om juiste afwegingen te kunnen maken in de Transitievisies Warmte (TVW’s) en Regionale Energiestrategieën (RES’en). Bovendien is de informatie over de ligging en kenmerken van elektriciteits- en gasnetten niet in samenhang beschikbaar.

Doel:

Stakeholders in de energietransitie voorzien van actuele, accurate en zo volledig mogelijke gegevens over de ligging, aansluitingen en bronnen van bestaande warmtenetten, evenals de ligging van elektriciteits- en gasnetten. Hierbij zijn twee deelprojecten:

  1. Gebiedsgerichte ontsluiting warmtenetten
  2. Gebiedsgerichte ontsluiting elektriciteits- en gasnetten