buildings - GameSemster1/SwordMaccabees GitHub Wiki

בניין פועלים

מקבלים אחד במתנה בתחילת השלב, על ידו ניתן ליצור עוד פועלים כדי לאסוף משאבים, ברמה הראשונה יש לנו הגבלת יצירה של 30 פועלים, כל רמה נוספת של הבניין מגדילה את כמות הפועלים המירבית ב150% מהרמה הנוכחית.

HP – 250

שריון – 1.2

מחיר התחלתי – 90 עץ 20 ברזל 25 אבן 120 חיטה 150 מים

מחיר להגדיל את הרמה – עץ ברזל אבל חיטה מים

מחסן

מקבלים אחד במתנה בתחילת השלב, אפשר לשמור בו כמות מוגבלת של משאבים, ברמה הראשונה יש לנו הגבלת משאבים לפי החישוב הבא: 500 * שריון המשאב. על כל רמה נוספת זה מוסיף 130% מהרמה הנוכחית פר משאב.

HP – 200

שריון – 1.2

מחיר התחלתי – 70 עץ 20 ברזל 20 אבן

מחיר להגדיל את הרמה – כמות המשאבים של הרמה הקודמת * 120% (דהיינו שדרוג לרמה 2 יעלה; 84 עץ 24 ברזל 24 אבן)

בסיס אימונים

כדי לאמן חיילים חייב שבניין זה יהיה בנוי, יש שלבים שיבוא בחינם ויש שלבים שלא.

HP – 250

שריון – 1.2

מחיר התחלתי – 100 עץ 25 ברזל 30 אבן 120 חיטה 150 מים

אורוות סוסים

בונים אותה כדי לשמור על סוסי הפרשים שלנו, ולכן לא ניתן לאמן פרשים ללא אורווה.

HP – 150

שריון – 1

מחיר – 70 עץ 10 ברזל 30 אבן 60 חיטה 70 מים

מגדלי שמירה

מגדל שמירה הוא בניין שאיתו ניתן להגן על הבסיס, ע"י תקיפת חיילי האויב המתקרבים.

HP – 320

שריון – 1.5

כוח תקיפה; ערכי קשת עם מהירות תקיפה של 2.5 שניות

מחיר התחלתי – 150 עץ 40 ברזל 40 אבן 150 חיטה 200 מים

חומה

החומה נבנית מקטעים קטנים על פני השטח, יש שתי רמות של חומה רמה ראשונה חומת עץ, ורמה שניה חומת אבן (חזקה יותר).

חומת עץ

HP – 150

שריון – 2.2

מחיר התחלתי פר קטע – 25 עץ

מחיר כדי להפוך לחומת אבן פר קטע – 10 ברזל 25 אבן

חומת אבן

HP – 350

שריון – 3.5

אופן החישוב

לא ניתן לקבל משאבים ללא פועלים, וללא משאבים אי אפשר להתקדם במשחק, אם כך החלטנו שבניין פועלים אחד ומחסן אחד ינתנו במתנה כהתחלה. השחקן יוכל לבנות עוד אחד או לשפר אות בהתאם לרצונותיו ויכולותיו.

מחיר הבניינים האלו הכי נמוכים.

הבניין הבא הוא הכי חשוב, בסיס האימונים, כי ללא חיילים אין אפשרות להילחם ביוונים. ולכן הוא לא ניתן במתנה אלא צריך להשקיע כדי לקבל אותו, צריך להתאמץ.

השחקן ירצה (ויהיה חייב) לאסוף עוד ועוד משאבים בשביל בניין זה.

אורוות הסוסים החלטנו שזה לא יהיה יקר מדי (בלעדיו אין פרשים, שאין איפה לשים את סוסיהם), כי מחיר הפרש בנוסף כולל את מחיר בסיס האימונים והפרש עצמו.

חשוב להגן על הבסיס מפני חדירת האויב אליו, ולכן יצרנו את מגדלי השמירה שיש עליהם קשתים שאחראים על ההגנה שישמרו שהאויב לא יתקרב לבסיס, אז טווחם גדול, ומכיוון שכל עניינם הגנה – אז בונים אותם מהרבה חומר חזק, תוצאה פשוטה -> הHP גדול בהתאם. חומה האויב כבר הגיע קרוב מאוד – ב"ה שיש לנו חומה שיכולה להגן עלינו. צריך לשים לב שיש כמה סוגי חומות, סוג חלש יותר וסוג חזק יותר. חומת העץ כשמה כן היא מעץ, ולכן מחירה יהיה עץ בלבד. אמנם חומת האבן בנויה בעיקר מאבן ולכן לא נראה עץ כלל במחיר.

בהתאם חומת העץ חלשה יותר מחומת האבן והדבר פשוט וברור לכל בר דעת

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️