Dynamic Layer - GameSemster1/SwordMaccabees GitHub Wiki

Welcome to the SwordMaccabees wiki!

Dynamic Layer

עצמים

חיילים פועלים, ובניינים (שלנו ושל האויב) – ייווצרו כאשר השחקן ייצר אותם, אם יאמן חיילים או לא, יהרסו בסוף השלב או שנגמרו להם החיים (הראשון מביניהם). מפה – מפת ארץ ישראל תיווצר בתחילת המשחק עד סופו, מפות השטח של כל שלב תיווצרנה בתחילת השלב, ויהרסו בסוף השלב. משאבים – נוצרים בתחילת כל שלב, נהרסים בעת השימוש בהם או בסוף השלב.

מאפיינים

לגבי השטח ננסה לדייק לפי המציאות. ערפל קרב – לפי רמת הקושי כמובן שאת כל המאפיינים יש לבדוק בעזרת playtest. המעצבים יוכלו לשנות את כל המאפיינים.

שאר הרכיבים והמאפיינים נמצאים בדפים אחרים של הwiki

התנהגויות

• נעצם מלאום אחד עם כוח תקיפה – יכול להילחם עם עצם מלאום נוגד שיש לו HP, וזה גורם לכך שכמות חיים של הHP יורדת. (כל זה קורה בטווח התקיפה של אותו החייל)

• עצם בעל תזוזה – תזוזתו יכולה להשתנות על פי השטח שנמצא עליו.

• ערפל קרב תלוי במיקום החיילים והבניינים שלנו.

מידע

  • לגבי כל עצם ששייך לנו – נוכל לקבל מידע כאשר נלחץ עליו (עם העכבר)
  • חיילים פועלים ובניינים שברשותינו אם נעמוד עם העכבר עליהם אנחנו נדע על רמת החיים שנותרה להם, שאר המידע ינתן לנו ברגע שנלחץ על אותו העצם.
  • לגבי השטח מסביבנו – נוכל לראות איפה שאין ערפל קרב, ולקבל מידע על העצמים שנלחץ עליהם.
  • לגבי בניינים שברשות לאום נוגד – ניתן לראות את מד חייהם רק מרגע שהוא מתחיל לרדת, ואז הוא נשאר מוצג עד שהבניין נהרס או מוסתר.
  • לגבי חיילים ופועלים שברשות לאום נוגד – אם נעמוד עם העכבר עליהם אנחנו נדע על רמת החיים שנותרה להם, וכן כאשר חייל שלנו מזיק לחייל/פועל אנחנו רואים את מד החיים שלו פוחת והולך. המשחק כנקודת מבט איזומרית; מנקודה זו מצד אחד מרגישים שאנחנו שולטים – כי אנחנו רואים הכל מלמעלה, מצד שני מרגישים שאנחנו חלק מהמשחק כאילו רואים את כולם בגובה עיניים. יותר נחמד.

שליטה

שליטה ישירה: לבנות בניינים, לאסוף משאבים, לאמן חיילים, לצאת להילחם והאופן שבו נלחמים. שליטה עקיפה: חייל שנתקף יתקוף חזרה, פעולת התקיפה עצמה. קורה בזמן אמת. בעיקר בעזרת העכבר, וכמו שאמרנו לעיל גם בעזרת מקלדת.

בחירות

הקצאת חיילים ופועלים למטרות שונות. צורת אסטרטגיית מלחמה. אילו בניינים לבנות וחיילים/פועלים ליצור.

כלכלית

אפשרות של מסחר עם אנשי המקום.

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️