Sprint 2 - AmirrezaNilchi/MisProject Wiki

Original URL: https://github.com/AmirrezaNilchi/MisProject/wiki/Sprint-2

جلسه رتروسپکتیو در تاریخ 1 خرداد و ابتدای اسپرینت دوم برگزار شد و نتایج و خروجی های حاصل اسپرنت قبل توسط اعضای تیم مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

جلسه در تاریخ 1 خرداد برگزار شد . نتایج آن در روز سوم خرداد مورخ در ویکی وارد شد و تسک های شکسته شده در تسک برد وارد شدند.

نمودار فعالیت ها

فعالیت هایی که در این این سیستم انجام می شوند و ارتباط بین آن ها در این نمودار آورده شده اند. فرضیات این سیستم به شرح زیر می باشند.

توضیحات نمودار use case:

ابتدا باید توجه کنیم برای سیستم 6 اکتور تعریف شده‌است. «مشتری»، «مسئول پذیرش»، «سامانه»، «سرآشپز»، «گارسون» و «درگاه پرداخت بانک» این شش مورد هستند. این نمودار براساس ارتباط میان اکتورها و فرآیندهای طی شدۀ آنان در سیستم رسم شده‌اند. مثلاً در فرض شده‌است که یکی از فرآیندهای طی شده توسط مشتری در سیستم، «اعلام حضور در رستوران» است. تهیۀ غذا با یک رابطۀ «شامل» به آن وصل شده‌است. بدین معنی که پس از اعلام حضور مشتری توسط خود مشتری (با کد سفارش که قبلاً سامانه آن را صادر کرده)، تهیۀ غذا توسط سرآشپز آغاز می‌شود و گارسون نیز پس از تهیۀ غذا، فرآیند «تحویل غذا» را انجام می‌دهد؛ یعنی «تحویل غذا» هم با «تهیۀ غذا» رابطۀ «شامل» وجود دارد. مهم‌ترین فرض این سؤال این بوده‌است که «به‌روزرسانی وضعیت میزها» که فرآیند انجام شده توسط سامانه است، به گارسون مربوط شده‌است. طبق صورت سؤال هر گارسون مسئول یک میز خاص است؛ بنابراین هنگام به‌روزرسانی وضعیت یک میز، مشخص می‌شود که کدام گارسون مسئول آن است. بدین ترتیب این فرآیند به اکتور گارسون متصل شده‌است. یکی دیگر از فرض‌های حل سؤال این است که یکی از وظایف مشتری، «تکمیل سبد خرید» است. هروقت این اتفاق می‌افتد، پس از آن وضعیت غذاهای سفارش داده‌شده توسط سامانه بررسی می‌شوند؛ پس این رابطه «شامل» است. اگر مواد غذایی برای تهیۀ یک نوع غذای خاص موجود نباشد، حالت «گسترده یا اکستندد» پیش می‌آید که در نمودار مشخص شده‌است.