01.TEAM(2) INFO: - A-Division-2023-24-Odd/Repo-02 GitHub Wiki

TEAM MEMBERS:

  1. KESHAVA MAHAEK KH-104
  2. SINCHANA M BHAT-107
  3. SADHANA SINGE-123
  4. KADESH YALLATTI -125
  5. AKASH SINGH -146