5_les2_smart_business - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Voor de tweede les van smart business is het de bedoeling dat wij onder leiding van Geert Rensen van Be Informed aan de hand van zijn casus, onze kennis vergroten op het gebied van Business Model Canvas, Design Thinking/ creativiteit, Veranderplan en businesscase.

5.1. Design thinking

Allereerst zijn wij klassikaal begonnen met een introductie op het concept design thinking. Design thinking is een concept waarbij je op een bredere wijze kijkt naar een probleem, van bovenaf. Dit houdt in dat je vanuit meerdere invalshoeken/frames kijkt naar een bepaald probleem en niet zozeer vanuit één invalshoek/frame. Hierbij maak je gebruik van visualiseren. Dit houdt in dat je probeert de oplossing te visualiseren, oftwel uit te beelden, bijvoorbeeld met een tekening/model. Dit concept is ook handig bij het kijken naar problemen in smart industry, omdat je hier ook juist wilt kijken vanuit meerdere invalshoeken. Je weet binnen smart industry vaak niet specifiek waar je naar toe wilt werken, maar door dit concept toe te passen kom je tot concretere ideeën, omdat je visualiseert vanuit meerdere invalshoeken en zodoende tot een gemeenschappelijk beeld/ gemeenschappelijke beelden komt.

5.2. Verzekeringsbedrijf AXA

5.2.1. Wat is de bedoeling?

Tijdens deze les hadden wij ook een gastspreker, Geert Rensen van Be Informed. Geert Rensen legde een casus voor over het verzekeringsbedrijf AXA. Hierbij is het de bedoeiling dat wij in groepen gaan en het volgende gaan doen:

 1. Een business model canvas maken op basis van de huidige situatie.
 2. Het ontwerpen, met behulp van Smart concepten, mogelijkheden om toch actief te kunnen blijven.
 3. Het nieuwe business model canvas op basis van de nieuwe smart concepten.
 4. Het berekenen van de business case

In de afbeelding hieronder is te zien hoe wij aan het brainstormen zijn over het business model canvas.

5.2.2. Huidige business model canvas

In de afbeelding hieronder is in het rood te zien hoe het huidige model canvas eruitziet.

Belangrijkste partners

De belangrijkste partners van AXA zijn de garages en de agenten. De agenten moeten de juiste autoverzekeringen verkopen voor de klanten. De garages moeten zorgen voor de reparaties.

Kernactiviteiten

De kernactiviteit van AXA is het aanbieden van verzekeringen.

Kernmiddelen

De kernmiddelen zijn het personeel, het geld en het risicomanagementsysteem (het systeem/model wat kijkt naar de berekening van de premie)

Waardeproposities

AXA heeft drie waardeproposities:

 1. Het opvangen van financiële gevolgen;
 2. Een advies geven voor het beperken van de schade;
 3. Het bieden van zekerheid.

Klantsegmenten

De klanten van AXA zijn automobilisten die en autoverzekering willen.

Klantrelaties

De relatie is het bieden van persoonlijke hulp aan de klanten als zij problemen met de auto hebben.

Kanalen

AXA heeft meerdere kanalen om met de klanten te communiceren, deze zijn:

 1. Agenten;
 2. Fysieke winkels;
 3. Online winkel.

Kostenstructuur

De belangrijkste kosten zijn:

 1. De uitkeringen;
 2. Het personeel;
 3. De agenten.

Inkomstenstromen

AXA verdient zijn geld door het ontvangen van premies van klanten.

5.2.3. Veranderde business model canvas

Ons idee is een kastje in de auto die in relatie met sensoren het rijgedrag van een gebruiker bepaald. Het doel hiervan is dat AXA inzichtelijk krijgt wat het rijgedrag van zijn klanten is. Hiervoor is ons idee om een systeem te maken waarbij het berekenen van de premie voor het rijgedrag automatisch gebeurt. Dit zorgt ervoor dat het systeem een klantspecifieke premie bepaalt. Dit zorgt ervoor dat zuinige rijders minder hoeven te betalen aangezien zij rustiger en veiliger rijden.

In de afbeelding is ons idee op papier te zien.

In de afbeelding hieronder is in het groen te zien wat dit betekend voor het business model canvas.

Belangrijkste partners

Aangezien AXA nu te maken krijgt met het maken van kastjes voor de auto hebben zij nu ook een extra partner, de producten daarvan.

Kernactiviteiten

De nieuwe kernactiviteiten zijn het verzamelen en het analyseren van de data die afkomt van de kastjes in de auto.

Kernmiddelen

Een nieuw kernmiddel is nu de data die afkomstig is uit de kastjes.

Waardeproposities

AXA heeft nu drie nieuwe waardeproposities:

 1. Het bieden van een betere inzicht in het gedrag van de klanten voor de agenten;
 2. Het motiveren van klanten om veiliger te gaan rijden;
 3. Het zorgen voor een veiligere rijstijl van klanten.

Klantsegmenten

De klanten van AXA zijn nog steeds automobilisten die en autoverzekering willen.

Klantrelaties

De relatie is met de klant wordt verbeterd met de app waarop klanten hun gedrag kunnen inzien. Dit is voor de klant ook fijner.

Kanalen

Het nieuwe kanaal van AXA is een app voor de klanten.

Kostenstructuur

De belangrijkste nieuwe kosten zijn:

 1. Een omgeving voor het opslaan van de data;
 2. Het kastje;
 3. IT-personeel.

Inkomstenstromen

AXA verdient zijn geld nu door het ontvangen van klantspecifieke premies.

5.2.4. Business case

Hieronder wordt aan de hand van de gegevens van de data uit het excel bestand de business case gevormd. De data

In de afbeelding hieronder is te zien wat de gegevens zijn.

De aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen

Het doel van het bedrijf AXA is o.a. het bieden van zekerheid voor de klant voor het verzekeren van zijn auto. Aangezien een kastje hier een extra bijdrage aan levert sluit deze investering dus goed aan op de doelstellingen van het bedrijf. Daarnaast is het ook wenselijker voor de klant, omdat de gegevens automatisch doorgestuurd worden naar AXA en de klant gewoon door kan blijven rijden. Daarnaast krijgt de klant een premie die aansluit op zijn rijstijl.

Alle mogelijke opties die zijn overwogen

Dit is een onbekend gegeven.

De te verwachten toegevoegde waarde van het project

De toegevoegde waarde voor dit project is groot aangezien AXA verlies maakt op WA verzekeringen.

De belangrijkste risico's

Een risico kan zijn dat de kastjes snel kapot gaan.

De investeringen die nodig zijn

 1. kosten kastje en logistiek rond kastje;
 2. extra korting voor klanten;
 3. extra bonussen voor agenten;
 4. extra operationele kosten.

De tijdspanning van het project

Dit is een onbekend gegeven.

Een analyse van de investeringen afgezet tegen de te verwachten baten

In de afbeelding hieronder is te zien dat over het nieuwe jaar een verlies verwacht wordt aangezien de kastjes aangekocht moeten worden. Over het jaar daarop is te zien dat de kosten van de kastjes weg zijn en dat er dus meer winst gemaakt wordt aangezien het aantal claims ook daalt.