uf6nf1a01 - josemorp/prog Wiki

Connexió amb bases de dades relacionals en Java

Persistència i serialització

La persistència és el mecanisme mitjançant el qual s’aconsegueix desar dades perquè no es perdin en finalitzar l’aplicació i posteriorment recuperar-les.

Si l’aplicació gestiona petites quantitats de dades, pot ser suficient emmagatzemar-les en un fitxer de text en disc. Si, en canvi, és necessari manejar grans quantitats de dades, l’opció serà emmagatzemar-les en una base de dades.

Podem convertir un objecte en bytes per poder enviar-lo a través de xarxa, desar-lo en un arxiu, reconstruir-lo a l’altra banda d’una xarxa, llegir-lo de fitxer, etc. Aquest procés de conversió a bytes s’anomena seriació. Per fer que un objecte es pugui serialitzar en Java només cal que implementi la interface Serializable, la qual no té mètodes. Els atributs de les classes que implementin Serializable han de ser dades primitives o bé classes que també implementin la interface.

Si necessitem que la serialització es faci d’una manera especial, hem de definir els mètodes que java cridarà per convertir l’objecte a bytes i per recuperar-lo:

private void readObject(java.io.ObjectInputStream stream)
throws IOException, ClassNotFoundException
private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream stream)
throws IOException

Quan enviem objectes a través d’una xarxa, és possible que les versions de l’arxiu .class corresponents siguin diferents, impossibilitant la recuperació. Java pot detectar si les versions són iguals o no si la classe té un atribut privat de versió definit de la següent manera:

private static final long serialVersionUID = 6678793847896547166L;

El mecanisme de persistència que utilitzarem en aquest capítol és la base de dades relacional.

Una base de dades relacional està formada per un conjunt de taules o entitats. Cada instància d’una entitat constitueix una fila o registre de la taula. Els atributs de l’entitat són les columnes o camps de la taula.

Les taules s’associen mitjançant relacions entre camps. Cada taula pot tenir una clau principal o clau primària, l la qual identifica de forma unívoca cada registre de la taula, i que està formada per un camp o un grup de camps. Alguns camps poden ser clau forana, que fa referència a un camp d’una altra taula i serveix per relacionar registres de dues taules

API JDBC de connexió a bases de dades

Java proporciona la biblioteca JDBC per a abstreure els detalls de la connexió a diferents bases de dades i permetre una programació independent del sistema gestor de bases de dades que estem utilizant.

Disposa d'una interfície Driver que encapsula els detalls de la connexió entre el codi java i la base de dades. El driver a incloure en el projecte és específic de la base de dades que utilitzem.

Les principals classes de JDBC són:

Nom Utilitat
DriverManager Carrega els drivers i gestiona les connexions
Driver Tradueix les invocacions de l’API a les de la base de dades concreta
Connection Encapsula una sessió entre l’aplicació i la base de dades
Statement Classe per a sentència SQL
Metadata Informació sobre la base de dades
ResultSet Cursor amb les files i columnes resultat d’una consulta

L'esquema bàsic d'operacions a realitzar per treballar amb bases de dades és el següent:

 1. Carregar el driver de la base de dades i registrar-lo al DriverManager. Aquesta operació pot ser automàtica en molts casos.
 2. Obtenir una connexió (classe Connection) amb el mètode getConnection() de DriverManager.
 3. Crear una sentència (classes Statement, PreparedStatement, CallableStatement)
 4. Executar la sentència i, si escau, obtenir els resultats (classe ResultSet, entre altres)

Exemple de connexió a base de dades amb una única taula

Creació de la base de dades

Anem a crear una base de dades, un usuari per accedir-hi des de la nostra aplicació i li assignarem els permisos necessaris.

Després, haurem de crear una taula amb l'estructura adequada a la informació a desar i inserirem dades de prova.

Convé desar i tenir actualitzar un scrip sql que contingui totes les ordres per realitzar les accions anteriorment descrites, de manera que es pugui suprimir la base de dades (o la taula o les dades) i recuperar-la a l'estat inicial en qualsevol moment. El següent script és el que es requereix per a construir la base de dades de l'exemple:

-- Create user for local access.
CREATE USER 'usrcountry'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pswcountry';
-- Create database.
CREATE DATABASE dbcountry
 DEFAULT CHARACTER SET utf8
 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
-- Grant permissions.
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON dbcountry.* TO 'usrcountry'@'localhost';
-- Use database.
USE dbcountry;
-- Create table 'countries'
CREATE TABLE `countries` (
`id` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR(40) NOT NULL,
`capital` VARCHAR(40) DEFAULT NULL,
`surface` DOUBLE DEFAULT 0.0,
`inhabitants` INT DEFAULT 0,
`pib` DOUBLE DEFAULT 0.0,
`lifeexpectancy` INT DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB;
-- Data insertion.
INSERT INTO `countries` (`id`, `name`, `capital`, `surface`, `inhabitants`, `pib`, `lifeexpectancy`) 
VALUES
(1, 'Albania', 'Tirana', 28748, 3100000, 3189, 73),
(2, 'Alemania Federal', 'Berlín', 357021, 82000000, 23742, 77),
(3, 'Andorra', 'AndorraLaVieja', 453, 75000, 17420, 78),
(4, 'Austria', 'Viena', 83859, 8100000, 25089, 77),
(5, 'Belarús', 'Minsk', 207600, 10100000, 6876, 68),
(6, 'Bélgica', 'Bruselas', 30528, 10300000, 25443, 78),
(7, 'BosniayHerzegovina', 'Sarajevo', 51129, 4100000, 1086, 56),
(8, 'Bulgaria', 'Sofia', 110994, 7900000, 5071, 70),
(9, 'Croacia', 'Zagreb', 56610, 4700000, 7387, 73),
(10, 'Dinamarca', 'Copenhague', 44493, 5300000, 25869, 76),
(11, 'Eslovaquia', 'Bratislava', 49035, 5400000, 10591, 73),
(12, 'Eslovenia', 'Lubiana', 20258, 2000000, 15977, 75),
(13, 'España', 'Madrid', 505989, 39900000, 18079, 78),
(14, 'Estonia', 'Tallin', 45227, 1400000, 8355, 70),
(15, 'FederacióndeRusia', 'Moscú', 17075400, 144700000, 7473, 66),
(16, 'Finlandia', 'Helsinki', 338145, 5200000, 23, 77),
(17, 'Francia', 'París', 543965, 59500000, 22897, 78),
(18, 'Grecia', 'Atenas', 131957, 10600000, 15414, 78),
(19, 'Hungría', 'Budapest', 93030, 9900000, 11430, 71),
(20, 'Irlanda', 'Dublin', 70285, 3800000, 25918, 76),
(21, 'Islandia', 'Reykjavik', 102819, 281000, 27835, 79),
(22, 'Italia', 'Roma', 301308, 57500000, 22172, 78),
(23, 'Letonia', 'Riga', 64610, 2400000, 6264, 70),
(24, 'Liechtenstein', 'Vaduz', 160, 32015, 37000, 72),
(25, 'Lituania', 'Vilnius', 65300, 3700000, 6656, 71),
(26, 'Luxemburgo', 'Luxemburgo', 2586, 442000, 42769, 77),
(27, 'Macedonia', 'Skopje', 25713, 2000000, 4651, 73),
(28, 'Malta', 'La Valletta', 316, 392000, 15189, 77),
(29, 'Moldova, Rep. de', 'Kisinev', 33700, 4300000, 2037, 66),
(30, 'Mónaco', 'Mónaco', 2, 33000, 26470, 78),
(31, 'Noruega', 'Oslo', 323758, 4500000, 28433, 78),
(32, 'Países Bajos', 'Amsterdam', 41526, 15900000, 24215, 78),
(33, 'Polonia', 'Varsovia', 312685, 38600000, 8450, 73),
(34, 'Portugal', 'Lisboa', 91831, 10000000, 16064, 75),
(35, 'Reino Unido de Gran Bretaña', 'Londres', 244110, 59500000, 22093, 77),
(36, 'República Checa', 'Praga', 78866, 10300000, 13018, 74),
(37, 'Rumania', 'Bucarest', 238391, 22400000, 6041, 69),
(38, 'Suecia', 'Estocolmo', 449964, 8800000, 22636, 79),
(39, 'Suiza', 'Berna', 41285, 7200000, 27171, 78),
(40, 'Ucrania', 'Kiev', 603700, 49100000, 3458, 68);

Creació del model de dades de l'aplicació

En primer lloc, hem de descarregar el driver específic per a java del sistema gestor de bases de dades que anem a utilitzar. En el nostre cas, es tracta de MariaDb (o Mysql). Descarreguem el driver i l'incorporem com a biblioteca del nostre projecte.

Ara haurem de crear les classes que defineixen els tipus de dades que volem recuperar i desar a la base de dades.

En el nostre cas, definim la classe Country, amb els mateixos atributs que els camps de la taula.

/**
   * ADT for country.
   * @author Jose
   */
  public class Country {
    private int id;
    private String name;
    private String capital;
    private double surface;
    private int inhabitants;
    private double pib;
    private int lifeexpectancy;
   
    public Country(int id, String name, String capital, double surface, int inhabitants, double pib, int lifeexpectancy) {
      this.id = id;
      this.name = name;
      this.capital = capital;
      this.surface = surface;
      this.inhabitants = inhabitants;
      this.pib = pib;
      this.lifeexpectancy = lifeexpectancy;
    }
   
    public Country() {
    }
   
    public Country(int id) {
      this.id = id;
    }
   
    public int getId() {
      return id;
    }
   
    public void setId(int id) {
      this.id = id;
    }
   
    public String getName() {
      return name;
    }
   
    public void setName(String name) {
      this.name = name;
    }
   
    public String getCapital() {
      return capital;
    }
   
    public void setCapital(String capital) {
      this.capital = capital;
    }
   
    public double getSurface() {
      return surface;
    }
   
    public void setSurface(double surface) {
      this.surface = surface;
    }
   
    public int getInhabitants() {
      return inhabitants;
    }
   
    public void setInhabitants(int inhabitants) {
      this.inhabitants = inhabitants;
    }
   
    public double getPib() {
      return pib;
    }
   
    public void setPib(double pib) {
      this.pib = pib;
    }
   
    public int getLifeexpectancy() {
      return lifeexpectancy;
    }
   
    public void setLifeexpectancy(int lifeexpectancy) {
      this.lifeexpectancy = lifeexpectancy;
    }
   
    @Override
    public int hashCode() {
      int hash = 3;
      hash = 13 * hash + this.id;
      return hash;
    }
   
    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
      if (this == obj) {
        return true;
      }
      if (obj == null) {
        return false;
      }
      if (getClass() != obj.getClass()) {
        return false;
      }
      final Country other = (Country) obj;
      if (this.id != other.id) {
        return false;
      }
      return true;
    }
   
    @Override
    public String toString() {
      return "Country{" + "id=" + id + ", name=" + name + ", capital=" + capital + ", surface=" + surface + ", inhabitants=" + inhabitants + ", pib=" + pib + ", lifeexpectancy=" + lifeexpectancy + '}';
    }
  }

Convé encapsular dintre d'una classe els paràmetres de connexió a la base de dades i el mecanisme de connexió. Creemm la classe DbConnect:

  import java.sql.Connection;
  import java.sql.DriverManager;
  import java.sql.SQLException;
   
  /**
   * encapsulates data for database connection.
   *
   * @author Jose
   */
  public final class DbConnect {
   
    static final String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver";
    static final String PROTOCOL = "jdbc:mysql:";
    static final String HOST = "127.0.0.1";
    static final String BD_NAME = "dbcountry";
    static final String USER = "usrcountry";
    static final String PASSWORD = "pswcountry";
    static final String PARAMS = "useUnicode=true&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=UTC";
   
    public static void loadDriver() throws ClassNotFoundException {
      Class.forName(DRIVER);
    }
   
    /**
     * gets and returns a connection to database
     *
     * @return connection
     * @throws java.sql.SQLException
     */
    public static Connection getConnection() throws SQLException {
      final String BD_URL = String.format("%s//%s/%s?%s", PROTOCOL, HOST, BD_NAME, PARAMS);
      Connection conn = null;
      conn = DriverManager.getConnection(BD_URL, USER, PASSWORD);
      return conn;
    }
  }

Ja només ens queda programar una classe principal ShowCountriesJdbcMySql que provi de fer les operacions habituals (CRUD) de consulta i modificació de dades.

  import java.sql.*;
  import java.util.Scanner;
  import java.util.logging.Level;
  import java.util.logging.Logger;
   
  /**
   * Example of connection to MySql database using Java JDBC bridge.
   *
   * @author Jose
   */
  public class ShowCountriesJdbcMySql {
   
    public static void main(String[] args) throws Exception {
      ShowCountriesJdbcMySql ap = new ShowCountriesJdbcMySql();
      ap.run();
    }
   
    private void run() {
      try {
        //load the driver (only once).
        DbConnect.loadDriver();
        printCountriesAndMetadata();
        pause();
        insertANewCountry();
        pause();
        modifyACountry();
        pause();
        deleteACountry();
      } catch (ClassNotFoundException ex) {
        //Logger.getLogger(ShowCountriesJdbcMySql.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        System.err.println(ex.getMessage());
      }
    }
   
    private void printCountriesAndMetadata() {
      System.out.println("Executing: "+(new Exception()).getStackTrace()[0].getMethodName());
      try {
        //get a connection to database.
        Connection conn = DbConnect.getConnection();
        if (conn != null) {
          //create a statement to perform queries.
          Statement stmt = conn.createStatement();
          //execute the query and get a resultset.
          String query = "SELECT * FROM countries WHERE lifeexpectancy > 77";
          ResultSet res = stmt.executeQuery(query);
          //get and write metadata.
          ResultSetMetaData rsmd = res.getMetaData();
          int numCol = rsmd.getColumnCount();
          System.out.println("Number of columns: " + rsmd.getColumnCount());
          System.out.println("Label \t Name \t Type \t Type name \t Auto increment \t Null \t Precision");
          for (int i = 0; i < numCol; i++) {
            System.out.print(rsmd.getColumnLabel(i + 1) + " \t ");
            System.out.print(rsmd.getColumnName(i + 1) + " \t ");
            System.out.print(rsmd.getColumnType(i + 1) + " \t ");
            System.out.print(rsmd.getColumnTypeName(i + 1) + " \t ");
            System.out.print(rsmd.isAutoIncrement(i + 1) + " \t ");
            System.out.print(rsmd.isNullable(i + 1) + " \t ");
            System.out.print(rsmd.getPrecision(i + 1) + " \t ");
            System.out.println("");
          }
          //write headers.
          System.out.println("");
          for (int i = 0; i < numCol; i++) {
            System.out.print(rsmd.getColumnLabel(i + 1) + "\t");
          }
          System.out.println("");
          //iterate the resultset and write the rows.
          while (res.next()) {
            //convert data to java format.
            int id = res.getInt("id");
            String name = res.getString("name");
            String capital = res.getString("capital");
            double surface = res.getDouble("surface");
            int inhabitants = res.getInt("inhabitants");
            double pib = res.getDouble("pib");
            int lifeexpectancy = res.getInt("lifeexpectancy");
            //instantiate a country object.
            Country country = new Country(id, name, capital, surface, inhabitants, pib, lifeexpectancy);
            //write data.
            System.out.println(country.toString());
  //          System.out.println(
  //              id + " \t" + name + " \t " + capital + " \t " + surface
  //              + " \t " + inhabitants + " \t " + pib + " \t " + lifeexpectancy);
          }
          //close resources.
          res.close();
          stmt.close();
          conn.close();
        }
      } catch (SQLException ex) {
        //Logger.getLogger(ShowCountriesJdbcMySql.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        System.err.println(ex.getMessage());
      }
    }
   
    private void insertANewCountry() {
      System.out.println("Executing: "+(new Exception()).getStackTrace()[0].getMethodName());
      try {
        //get a connection to database.
        Connection conn = DbConnect.getConnection();
        if (conn != null) {
          //create a statement to perform queries.
          Statement stmt = conn.createStatement();
          //execute the query.
          String query
              = "insert into countries values "
              + "(null, 'Wonderland', 'Capital', 1000.0, 100000, 2500.0, 90)";
          int numRowsAffected = stmt.executeUpdate(query);
          System.out.format("%d rows created\n", numRowsAffected);
          //close resources.
          stmt.close();
          conn.close();
        }
      } catch (SQLException ex) {
        //Logger.getLogger(ShowCountriesJdbcMySql.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        System.err.println(ex.getMessage());
      }
    }
   
    private void modifyACountry() {
      System.out.println("Executing: "+(new Exception()).getStackTrace()[0].getMethodName());
      try {
        //get a connection to database.
        Connection conn = DbConnect.getConnection();
        if (conn != null) {
          //create a statement to perform queries.
          Statement stmt = conn.createStatement();
          //execute the query.
          String query
              = "update countries set pib = 50000.0 where id=41";
          int numRowsAffected = stmt.executeUpdate(query);
          System.out.format("%d rows updated\n", numRowsAffected);
          //close resources.
          stmt.close();
          conn.close();
        }
      } catch (SQLException ex) {
        //Logger.getLogger(ShowCountriesJdbcMySql.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        System.err.println(ex.getMessage());
      }
    }
   
    private void deleteACountry() {
      System.out.println("Executing: "+(new Exception()).getStackTrace()[0].getMethodName());
      try {
        //get a connection to database.
        Connection conn = DbConnect.getConnection();
        if (conn != null) {
          //create a statement to perform queries.
          Statement stmt = conn.createStatement();
          //execute the query.
          String query
              = "delete from countries where id=41";
          int numRowsAffected = stmt.executeUpdate(query);
          System.out.format("%d rows deleted\n", numRowsAffected);
          //close resources.
          stmt.close();
          conn.close();
        }
      } catch (SQLException ex) {
        //Logger.getLogger(ShowCountriesJdbcMySql.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        System.err.println(ex.getMessage());
      }
    }
   
    private void pause() {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Press any key to continue...");
      sc.nextLine();
    }
   
  }

I ja podem compilar i provar l'aplicació.