Grep $VAR only - djSharcode/MAX Wiki

V="`lscpu|grep -Eo 'AMD|INTEL'|sort -u`" echo $V