Tema 07. Llenguatge SQL ‐ Consultes - aprat50/DAM1-0484-BASES-DE-DADES GitHub Wiki

LLENGUATGE DE CONSULTA SQL

Una consulta serveix per extreure informació d'una base de dades. També permet manipular dades com: afegir, eliminar i canviar. Pel que podem definir que una consulta és aquella sol·licitud que es dona a una base de dades per extreure o manipular dades. No obstant això, no només s'ha d'escriure una "sol·licitud" aleatòria, hem d'escriure una consulta basant-nos en un conjunt de codis predefinits, de manera que la base de dades pugui entendre la instrucció. Per dur-ho a terme utilitzarem un llenguatge de consulta, el llenguatge SQL (Structured Query Language). Llenguatge SQL

CONSULTES SENZILLES

La sol·licitud d'informació a una base de dades es realitza a través d'una sentència anomenada SELECT, que permet seleccionar les columnes que es mostraran i en l'ordre en què es farà. Simplement, és la comanda que la base de dades interpreta com que sol·licitarem informació. Aquesta comanda només obté informació, i tot i que la sortida es pot formatar de diferents formes, es poden utilitzar funcions, expressions, etc. en cap cas es modifica la informació de la base de dades.

L'estructura d'una sentència SELECT bàsica és la següent:

A les "paraules reservades" del llenguatge que ens permeten estructura les sentències SQL les anomenem clàusules.

Clàusules bàsiques:

  • SELECT: Identifica quines columnes.
  • FROM: Identifica quines taules.

[!Note]
En alguns SGBD com Postgresql la clàusula FROM no és obligatòria.
Llavors la sentència SQL no fa referència a cap taula.

Exemple: Selecciona totes les files de la taula departments

 SELECT * 
 FROM departments

Exemple:
Selecciona determinades columnes de la taula departments

  SELECT DEPARTMENT_ID, LOCATION_ID
  FROM DEPARTMENTS;